Den Internationale Kommission: ”Anordning vedrørende Plakatcenzur og om Straf for Anbringelse af Opslag med ophidsende Indhold o.s.v.”, 18. februar 1920

Kilder

Kildeintroduktion:

Den Internationale Kommission (CIS) udgav den 18. februar 1920 følgende anordning om plakatcensur i forbindelse med den kommende folkeafstemning i zone 2 (Mellemslesvig), som skulle være med til at afgøre, hvor grænsen mellem Danmark og Tyskland skulle gå efter 1. verdenskrig.

Beslutningen om at afgøre grænsedragningen ved en folkeafstemninger blev truffet under forhandlingerne om fredsbetingelserne i Versailles, som resulterede i Versaillestraktaten i 1919. Traktaten udstak retningslinjer for, hvem der måtte stemme, og hvordan det skulle foregå. I den forbindelse overtog CIS forvaltningen af afstemningszonerne fra Tyskland for at sikre, at afstemningerne blev frie og uafhængige. CIS oprettede blandet andet en særlig domstol, som udelukkende behandlede sager vedrørende afstemningen. Det gjaldt for eksempel overtrædelser af forbuddet mod opslag af plakater med ophidsende indhold, som man kan læse i denne kilde. I 1. zone (Nordslesvig; det nuværende Sønderjylland) endte afstemningen den 10. februar 1920 med et dansk flertal, mens der i 2. zone den 14. marts var flertal for fortsat tysk tilhørsforhold.

Bekendtgørelser fra Den Internationale Kommission for Slesvig.
Nr. 6, udgivet den 26. Februar 1920

Den Internationale Kommissions Anordning af 18. Februar 1920 vedrørende Plakatcenzur og om Straf for Anbringelse af Opslag med ophidsende Indhold o. s. v.

§ 1

Meningsytringer som angaar Folkeafstemningen og som i trykt Form er bestemt til at slaaes op paa Husvægge, Plankeværk, Vinduer og deslige eller til at uddeles gratis til Publikum maa ikke indeholde noget, som vil kunne virke ophidsende paa Sindsstemningen eller forstyrrende paa den almindelige Orden, eller som er rettet imod den tyske eller danske Regering, imod andre Statsmagter, imod den Internationale Kommission og de denne tilhørende Personer eller imod de Tropper, som er stillede til Kommissionens Raadighed.

Det er kun tilladt at trykke Meningsytringer af omhandlede Art saafremt Indholdet er bleven prøvet og godkendt af et af den Internationale Kommission og i dette Øjemed nedsat Udvalg.

Paa vedkommende Tryksager maa angives Trykkerens og Forlæggerens Navn og Bopæl eller – ved egen Afsætning af det trykte Skrift – Forfatterens eller Udgiverens Navn, samt Dagen, paa hvilken Tryksagerne er bleven trykt. Forfattere, Forlæggere eller Udgivere maa kun være saadanne Personer, som er stemmeberettigede og opholder sig i Afstemningsområdet.

Ligeledes maa Genstande, hvorpaa Meningsytringer af den i det første Afsnit omtalte Art er anbragte, paa anden Maade, ikke indeholde noget, som ifølge Afsnit 1 er forbudt; de maa kun forelægges Offentligheden naar Indholdet er prøvet og godkendt af det i andet Afsnit omtalte Udvalg.

Som Meningsytringer gælder ogsaa billedlige Fremstillinger.

§ 2

Det i den foranstaaende Paragraf nævnte Udvalg vil bestaa af Herr Vice-politidirektør E. Hallgran som Formand og af d’Herrer Sagførere Dr. Christians og Ravn; opstaar der Meningsforskel indenfor Udvalget er Formandens Stemme afgørende.

§ 3

Den som i strid med Bestemmelsen i § 1 uden Udvalgets Tilladelse trykker eller paa anden Maade bringer fremfor Offentligheden Meningsytringer af den anførte Art, straffes med Bøder fra femhundrede indtil titusind Mark eller med Fængsel indtil 6 Maaneder. Hvis der idømmes Pengebøde, træder i Tilfælde af Uformuenhed en Dags Fængsel i stedet for hver 100 Mark Pengebøde.

Tryksagerne eller Genstanden er underkastet Inddragning. Den samme Straf rammer den, som undlader at anbringe paa Tryksager de i Paragraf 1, Afsnit 3 omhandlende Angivelser.

§ 4

Den som slaar op, distribuerer eller for øvrigt udspreder Tryksager af den i § 1 angivne Art, som ikke er forsynede med de i § 1 omhandlede Angivelser eller ikke er bleven prøvet og godkendt af Udvalget, bliver straffet under tilsvarende Anvendelse af Straffebstemmelsernes § 3.

§ 5

Denne Anordning træder i Kraft paa Dagen for dens Bekendtgørelse.


Temaet er udarbejdet i samarbejde med Den Slesvigske Samling ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig med støtte fra Sydslesvigudvalget.

Om kilden

Dateret
18.02.1920
Oprindelse
Bekendtgørelser fra Den Internationale Kommission for Slesvig (B). Nr. 6, udgivet den 26. Februar 1920. Bekanntmachungen der internationalen Kommission für Schleswig, s. 84
Kildetype
Bekendtgørelse
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. juni 2020
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om kilden

Dateret
18.02.1920
Oprindelse
Bekendtgørelser fra Den Internationale Kommission for Slesvig (B). Nr. 6, udgivet den 26. Februar 1920. Bekanntmachungen der internationalen Kommission für Schleswig, s. 84
Kildetype
Bekendtgørelse
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. juni 2020
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk