Nordborg

Artikler

Nordborg Slot kan dateres til cirka 1150, mens byen, der voksede frem omkring slottet, første gang nævnes i 1313.

Middelalderbyen

Slottet og dermed byen tilhørte op igennem middelalderen skiftende herrer, som oftest kongen. Byen benævntes indtil 1600 ’Købing’, hvilket understreger, at en del ulovlig handel fandt sted.

’Købstaden’ 1680-1850

Bønderne på det nordlige Als havde tidligere konsekvent overtrådt Sønderborgs forret til handel, som formelt set omfattede hele Als, og kongen har således ønsket at tilnærme lovgivningen den praktiske virkelighed. I 1680 fik Nordborg derfor status af ’flække’, hvilket betød visse handelsprivilegier, og byen begyndte efterhånden at tage konkurrencen op med Sønderborg som markedsby for bønderne på Nordals. Nordborg var dog stadig en lille by, og ved folketællingen i 1801 taltes 850 indbyggere i byen.

Stagnation

I det 19. århundredes første halvdel steg indbyggertallet, og Nordborg slap nådigt fra krigene i 1848-1850 og 1864. Efter indlemmelsen i Preussen i 1864 faldt indbyggertallet dog i den primært dansksindede by, en udvikling jernbaneforbindelsen i 1898 til Sønderborg kun formåede at ændre til stilstand, selvom enkelte mindre industrivirksomheder nedsatte sig i byen.

Industribyen 1900-1970

Nordborgs nyere historie har i høj grad været knyttet til virksomheden Danfoss, som stifteren Mads Clausen i 1933 grundlagde som Dansk Køleautomatik- og Apparatfabrik i stuehuset på faderens gård i landsbyen Elsmark sydøst for Nordborg. Varesortimentet udvidedes snart fra køleanlægsventiler og andre grene af kølemaskinindustrien, herunder termostater. I 1946 ændredes navnet til Danfoss, og virksomheden ekspanderede kraftigt i de følgende år. Medarbejderantallet steg løbende fra 316 i 1947 til 5.200 i 1965, hvor den var Danmarks næststørste virksomhed kun overgået af B&W i København. I samme periode steg befolkningstallet i Nordborg fra cirka 1.200 til knap 4.000, men også indbyggertallet i byen Havnbjerg lige ved Danfoss røg i vejret, og de to byer voksede med tiden sammen, så Nordborg i 1981 havde 8.402 indbyggere.

1970 til i dag

Hele 68 procent af Nordborgs indbyggere var i 2002 beskæftiget inden for industri og håndværk, hvoraf langt størsteparten naturligvis var og er ansat på Danfoss. Virksomheden, der i dag er verdensomspændende med 53 fabrikker i 22 lande (2006), har stadig sit hovedsæde i Nordborg. Byens befolkningstal er faldet siden starten af 1980'erne og blev i 2006 opgjort til 7.258. Efter strukturreformen i 2007 blev Nordborg Kommune inddraget i Sønderborg Kommune.

Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden

Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden. De fleste af disse byer med købstadsprivilegier fandtes allerede ved slutningen af middelalderen, men flere kom til helt op til 1958, hvor Skjern officielt fik status af købstad som den sidste by i Danmark. Det var ikke alle byerne, der opnåede fuldstændig status som købstæder, men flere forblev mellemting mellem landsby og købstad, såkaldte flækker. Kortet medtager ikke købstæderne udenfor landets nuværende grænse, det vil sige købstæderne i  hertugdømmerne Slesvig og Holsten, samt i Skåne, Halland og Blekinge. De fleste af byerne vist på kortet kan du læse meget mere om her på siden. © danmarkshistorien.dk


Materialet er udarbejdet af Den Digitale Byport, en del af Dansk Center for Byhistorie. Mere information om arbejdet, samt en samlet oversigt over de danske købstæder, kan findes her

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1100 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
23. maj 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1100 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
23. maj 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk