Lov om Radiospredning, 13. marts 1926

Kilder

Kildeintroduktion:

Den 1. april 1925 blev Statsradiofonien (fra 1959 Danmarks Radio) oprettet på forsøgsbasis og ved samme lejlighed gav staten sig selv monopol på radiospredning i Danmark. Statsradiofonien blev gjort permanent ved Folketingets vedtagelse og Christian 10.s underskrift på 'Lov om Radiospredning' den 13. marts 1926.

Lov om radiospredning
Lov om Radiospredning som gengivet i Lovtidende for Kongeriget Danmark for året 1926. Klik her eller på billedet for at se hele lovteksten.


Lov om Radiospredning.I)

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarksen , Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:

§ 1.

Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til at leje eller erhverve og drive en Centralstation for Statens Radiospredning og fornødne Lokalstationer samt til at afholde de hermed forbundne Udgifter. De i saa Henseende fornødne Beløb bevilges paa de aarlige Finanslove.

§ 2. 

Ministeren for offentlige Arbejder fastsætter med Tilslutning af Tingenes[1] Finansudvalg Størrelsen af den Afgift, der bliver at opkræve for Benyttelsen af Modtageapparater.

Afgifterne samles i en Fond, der benævnes Radiospredningensfonden, og som vil være at anvende udelukkende til Radiospredningens Formaal.

Afgifterne skal have en saadan Størrelse, at der derved bliver Dækning for alle Udgifter til Radiospredningens Drift samt for Forrentning og Amortisation[2] af Statskassens Udlæg i Henhold til Lovens § 1.

§ 3.

Ministeren for offentlige Arbejder udnævner et Radioraad paa 9 Medlemmer. Af disse udnævner Ministeren direkte to, af hvilke en skal være Jurist og en radioteknisk kyndig. Af Raadets øvrige Medlemmer udnævnes 1 Medlem efter Indstilling af Undervisningsministeren, 1 Medlem efter Indstilling af den danske Presses Telegramudvalg, 1 Medlem efter Indstilling af de af Ministeren anerkendte faglige Journalist-organisationer. Desuden udnævner Ministeren for offentlige Arbejder 3 Medlemmer som Repræsentanter for Lytterne, hvortil bestaaende af Ministeren anerkendte Lytterorganisationer har Indstillingsret, samt 1 Medlem efter Indstilling af bestaaende af Ministeren anerkendte Sammenslutninger indenfor Radioindustrien. Blandt Raadets Medlemmer udnævner Ministeren for offentlige Arbejder Formand og Næstformand. Samtlige Udnævnelser gælder for et Tidsrum af to Aar.

Raadets Medlemmer lønnes med Honorarer, hvis Størrelse fastsættes af Ministeren for offentlige Arbejder. For Deltagelse i Raads- og Udvalgsmøder samt for nødvendige Rejsedage erholder de sædvanlige Diæter[3] samt Rejseudgifter dækket efter Regning

§ 4.

Radioraadet har under Ansvar for Ministeren for offentlige Arbejder den almindelige Ledelse af Virksomheden.

Radiospredningsfonden, jfr. § 2, er undergivet Radioraadets Bestyrelse. Efter Radioraadets Indstilling træffer Ministeren for offentlige Arbejder Bestemmelse om Formen for Opkrævningen af de i Henhold til § 2 fastsatte Afgifter samt om Radiospredningens Kasse- og Regnskabsvæsen.

Radioraadet udarbejder et Budget for det kommende Finansaar over Anvendelsen af de Midler, der kan antages at staa til Raadighed. Budgettet forelægges Ministeren for offentlige Arbejder til Approbation[4]. I Driftsaaret maa Overskridelse af Budgettets samlede Sum ikke finde Sted uden Ministerens Samtykke.

Raadet fastsætter de almindelige Principper, der skal gælde for Programmerne for Statens Radiospredning, og er ansvarligt for, at Programmerne er af alsidig kulturel og oplysende Art.

Ministeren for offentlige Arbejder udfærdiger den for Raadet fornødne Forretningsorden.

§ 5.

De under Statens Radiospredning hørende Stationer tekniske Drift ledes af Generaldirektoratet for Telegrafvæsenet; Telegrafvæsenet erholder samtlige de med dette Arbejde forbundne Omkostninger, derunder ogsaa Udgifter til Forrentnig og Amortisation af de i Anlægene bundne Kapitaler, dækket af Radiospredningsfonden efter Regler, der fastsættes efter Forhandling mellem Radioraadet og Generaldirektoratet for Telegrafvæsenet og godkendes af Ministeren for offentlige Arbejder

§ 6.

Radiospredningens daglige Drift ledes, bortset fra den i § 5 omhandlede tekniske Virksomhed, af en af Ministeren for offentlige Arbejder efter Indstilling af Radioraadet ansat Driftsleder.

Efter Radioraadets Indstilling ansætter Ministeren tillige den fornødne Medhjælp.

§ 7.

Radiospredningsfondens Budget over Indtægter og Udgifter optages som et særligt Afsnit paa Finanslovens § 2.

§ 8.

Den, der efter nærværende Lovs Ikrafttræden benytter Modtagerapparater uden at erlægge den herfor fastsatte Afgift, straffes, for saa vidt det paagældende Forhold ikke efter sin Beskaffenhed tillige matte medføre højere Straf, med Konfiskation af de ulovligt anbragte eller benyttede Apparater; desuden kan Overtræderen idømmes en Radiospredningsfonden tilfaldende Bøde paa indtil 400 Kr. Sager herom behandles som Politisager. Paatale finder kun Sted efter Begæring af Ministeren for offentlige Arbejder.

§ 9.

Ministeren for offentlige Arbejder er bemyndiget til for Staten at erhverve – om fornødent ved Ekspropriation efter Reglerne i Forordningen af 5. Marts 1845 - de til Opførelse af fornødne Radiostationer nødvendige Arealer.

§ 10.

Nærværende Lov vil være at forelægge til Revision i Rigsdagssamlingen 1930-31.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 13. Marts 1926

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L.S)[5] 


Lovtekstens egne noter

I: Udfærdiget gennem Ministeriet for offentlige Arbejder. Se Rigsdagstidende for 1925-26: Folket. Tid. Sp. 1414, 2341, 5145, 5184; Landst. Tid. Sp. 1115, 1136, 1163; Till. A. Sp. 3095; Till. B. Sp. 459; Till. C. Sp. 201, 215.


Ordforklaringer m.m.

[1] I perioden 1849-1953 eksisterede der to kamre i det danske parlament: Landstinget og Folketinget.

[2] Amortisation: tilbagebetaling af gæld i rater.

[3] Diæter: økonomisk godtgørelse for ekstraudgifter pr. dag til en (offentligt) ansat i forbindelse med møder, tjenesterejse el. forretningsrejse og ved midlertidigt ophold uden for hjemstedet

[4] Approbation: formel godkendelse.

[5] (L.S.): forkortelse for det latinske Loco Sigilli, der angiver lakseglets placering. 

Om kilden

Dateret
13.03.1926
Oprindelse
Lovtidende for Kongeriget Danmark for Aaret 1926, s. 78-80
Kildetype
Lov
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
28. september 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk