Bekendtgørelse om afgiften for modtagerapparater (radio), 25. marts 1926

Kilder

Kildeintroduktion:

Den 1. april 1925 blev Statsradiofonien (fra 1959 Danmarks Radio) oprettet på forsøgsbasis og ved samme lejlighed gav staten sig selv monopol på radiospredning i Danmark. Statsradiofonien blev gjort permanent ved lov den 13. marts 1926 og i loven blev det fastsat, at der skulle betales en afgift for brugen af modtagerapparater. De nærmere omstændigheder omkring afgiften blev fastsat i denne bekendtgørelse om afgiften for modtagerapparater 25. marts 1926.

Ved bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afgift for modtagerapparater 16. september 1926 blev afgiften efterfølgende nedjusteret.  

Nr. 63
Bekendtgørelse

I Henhold til § 2 i Lov Nr. 45 af 13. Marts 1926 om Radiospredning fastsættes den Afgift, der for Tiden fra den 1. April d. A.[1] indtil den 31. Marts 1927 vil være at erlægge til Radiospredningsfonden for Benyttelse af et traadløst Modtagerapparat saaledes:

For en Krystalmodtager[2]   10 Kr.
For en Lampemodtager eller en Modtager, ved hvilken der anvendes                       
Lamper til Forstærkning
15 –
For en Radiomodtager med Højttaler i Underholdningsøjemed i
offentligt Lokale
500 –                     

 

De nævnte Afgifter skal være indbetalte til en Telegrafstation eller et Postkontor indenfor følgende Frister: 

For Modtagerapparater, der er anskaffede inden den 1. April d. A., senest den 1. Maj s. A.[3] og i øvrigt inden 14 Dage efter Apparatets Anskaffelse.   

Som Kvittering for Afgiften vil der blive udleveret et af Ministeriet for offentlige Arbejder udstedt Mærke, der tillige gælder som Tilladelse til Opstilling af et traadløst Modtagerapparat. Dette Mærke skal anbringes paa selve Modtageren paa et iøjnefaldende Sted. Indehavere af Højttalere i offentlige Lokaler maa henvende sig til Generaldirektoratet for Telegrafvæsenet, hvor Afgiften skal betales.

Indehavere af traadløse Modtagerapparater, der ikke har indbetalt de fastsatte Afgifter i Overensstemmelse hermed, vil i Henhold til § 8 i fornævnte Lov af 13. Marts 1926, for saa vidt det paagældende Forhold ikke efter sin Beskaffenhed tillige maatte medføre højere Straf, ifalde Straf af Bøder indtil 400 Kr. og Konfiskation af de ulovligt anbragte eller benyttede Apparater.

 

Ministeriet for offentlige Arbejder, den 25. Marts 1926.

J. Friis-Skotte. 


Ordforklaringer m.m.

[1] d. A.: forkortelse for dette Aar.

[2] Krystalmodtager: den enkleste form for modtagelse af radiosignaler. Modtageren kan kun omdanne radiosignaler til lyd. Da ingen forstærkning er mulig, kan udsendelserne kun høres i hovedtelefoner.

[3] s. A.: forkortelse for samme Aar.

Om kilden

Dateret
25.03.1926
Oprindelse
Lovtidende for Kongeriget Danmark for Aaret 1926, s. 131
Kildetype
Bekendtgørelse
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
5. oktober 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
25.03.1926
Oprindelse
Lovtidende for Kongeriget Danmark for Aaret 1926, s. 131
Kildetype
Bekendtgørelse
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
5. oktober 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk