HØR: Christian 10.s tale ved befrielsen 5. maj 1945

Lydklip

Kildeintroduktion:

I dette lydklip høres Christian 10.s tale ved Danmarks befrielse, efter fem års tysk besættelse, den 5. maj 1945. I talen gives der bl.a. udtryk for glæden ved den genvundne frihed. Danmarks befriere, frihedsbevægelserne og de som har måttet ofre deres liv som følge af de ulykker krigsførelsen skabte indenfor de danske grænser takkes og mindes.

Christian 10. (født 1870, regent 1912-1947) lovpriser endvidere det danske folks sammenhold gennem besættelsen og understreger nødvendigheden af et fortsat sammenhold, således et frit og betryggende Danmark kan skabes. Han opfordrer danskerne til at støtte op omkring den af kongen udnævnte befrielsesregering, samt vise den tillid, eftersom vanskelige opgaver står forude.

    


Transskription af talen:

Danske Mænd og Kvinder.

Den tyske Besættelses tunge Aag er hævet, og med dyb Taknemmelighed og Glæde hilser vi i Dag vore Befriere, de allierede Magter. Vi kan nu atter frit hejse vort gamle Flag og selv tage Vare paa vore egne Forhold. Det danske Folk har i disse Aar holdt ubrydeligt sammen. Og jeg vil derfor paa denne Dag udtale en varm Tak for dette Sammenhold, der har givet os Styrke til at komme gennem alle Trængslerne.

En særlig Tak ønsker jeg at udtale til Frihedsbevægelsens Ledere saavel som til alle i de Meniges Rækker for uforfærdet Indsats i den fælles Kamp, der har jo skabt Danmarks Stilling i Dag.

Jeg vil her mindes alle dem, der i disse Aar gav deres Liv for Danmarks Frihed. Deres Minde vil stedse blive holdt i Ære i vort Folk. Jeg mindes med dyb Sorg de mange, der faldt som Ofre for de Ulykker Krigsførelsen medførte inden for vore Grænser, og for den Terror, der fulgte i Besættelsens Spor. Ogsaa under Udførelsen af deres Gerning har mange Danske sat Livet til som Følge af krigsforholdene. Jeg tænker her ikke mindst paa vore Søfolk, der har gjort vort Land Ære ude i det Fremmede, og jeg tænker med Deltagelse paa alle dem, der i Dag savner deres Slægtninge.

Mine Tanker gaar i Dag til alle de Landsmænd, hvem Besættelsen har skilt os fra i den lange Tid, til Befolkningen paa Færøerne og paa Grønland og til vore Landsmænd i de fremmede Lande. Har Adskillelsen i Krigsaarene været tung at bære, vil Gensynsglæden nu blive saa meget større.

De kommende Maaneder vil bringe mange Vanskeligheder og vil kræve Offervilllighed og Afsavn. Lad os i Enighed løfte de Byrder, som Tiden lægger paa os. Jeg opfordrer alle Landsmænd til at staa sammen og til at give det af mig i Dag udnævnte Ministerium den Tillid, som er nødvendig for Løsningen af de kommende Opgaver.

Det har i disse tunge Aar været min inderlige Bøn, at vi sammen maatte opleve Befrielsens Time, og dette er blevet os forundt. Jeg beder i Dag til, at vi maa vise os værdige til den Naade, Gud har skænket vort Fædreland, og at vi i Fællesskab ved fortsat Sammenhold gennem den kommende Tid maa kunne lægge Grunden til et frit og betrygget Danmark.

Gud velsigne vort gamle Fædreland.


Christian 10.
Fotografi af Christian 10. bragt i Aarhus Amtstidende den 6. maj 1945, s. 3 i forbindelse med hans tale. Fra: Mediestream