Forsiden af Nationaltidende ved befrielsen, 5. maj 1945

Kilder

Kildeintroduktion:

Nedenfor ses forsiden af avisen Nationaltidende den 5. maj 1945 med overskriften ”Danmark atter frit. De tyske Tropper kapitulerede i Gaar i Danmark, Holland og Nordvesttyskland”. Danmark havde siden den 9. april 1940 været besat af tyske tropper, men om aftenen den 4. maj 1945 blev den tyske kapitulation i Danmark bekendtgjort over BBC, og fem års besættelse var dermed slut. Selvom kapitulationen først trådte i kraft den 5. maj klokken 8 om morgenen, strømmede folk med det samme ud på gaderne for at fejre befrielsen. Dagen efter kunne man i samtlige aviser læse om den store folkefest.

På forsiden af den konservative avis Nationaltidende blev det fremhævet, hvordan der ”løftede sig et mangestemmigt jubelskrig over København” i det sekund nyheden om befrielsen kom. Samtidig blev det beskrevet, hvordan kapitulationen skabte forvirring for de tyske tropper, der de fleste steder havde smidt deres våben uden kamp. Nationaltidende kunne også bringe nyheden om dannelsen af en ny regering med socialdemokraten Vilhelm Buhl (1881-1954) som statsminister. Regeringen blev dannet af en koalition af de fire gamle partier – Socialdemokratiet, Konservative, De Radikale og Venstre – samt repræsentanter for de store modstandsorganisationer.

Forsiden af Nationaltidende den 5. maj 1945
Nationaltidendes forside den 5. maj 1945. Klik på billedet for at se forsiden som pdf. Fra: Det Kgl. Biblioteks avissamling i Mediestream


Danmark atter frit

De tyske Tropper kapitulerede i Gaar i Danmark, Holland og Nordvesttyskland

Ubeskrivelige Jubelscener i København – Frihedskæmpere paa deres Poster i Kapitulationsøjeblikket

Danmark er atter frit! I den danske Radioudsendelse fra London Kl. 20.37 i Aftes brød Speakeren pludselig af for at meddele, at det netop var blevet meddelt fra Generalfeltmarskal Mongomerys Hovedkvarter, at de tyske Tropper i Danmark, Holland og Nordvesttyskland havde kapituleret.

I samme Sekund, Nyheden var naaet ud fra Højttalerne, løftede sig et mangestemmigt Jubelskrig over København, – det bredte sig fra Kvarter til Kvarter, fra Gade til Gade og stod snart som en brusende Tone over Hovedstaden.

Ny dansk Regering, Buhl[1] Statsminister, Christmas Møller[2] Udenrigsminister

Faa Minuter efter var Titusinder af Mennesker i Løb mod Amalienborg. Her næsten druknede de danske Betjente i Omfavnelser, og Kongens fire Adjutanter[3] kom frem ved de fire Afspærringer og bragte Kongens Hilsen.

En ny dansk Regering er dannet. Statsminister er Vilh. Buhl, Udenrigsminister Christmas Møller. Regeringen er sammensat af Repræsentanter for Frihedsfronten og de politiske Partier. Regeringen forelægges hurtigst muligt Kongen til Underskrift.

Kongen vil overvære Rigsdagens Aabning – for første Gang efter Genforeningen.

De tyske Tropper rundt om i Landet mødte Kapitulationen forvirrede og usikre – de fleste Steder kastede de Vaabnene, spurgte Forbipasserende, hvad der skete, og sluttede sig derpaa til Hurraraaberne. Enkelte Steder forsøgte de Kamp, men nedkæmpedes af Frihedskæmpere.

Billedtekst: Allerede faa Minutter efter Radioens Budskab om Danmarks Befrielse bølgede Strømmen af Mennesker gennem Gaderne. Unge og gamle løb af Sted i Begejstring, Cyklister fo'r om Kap mod Byens Pladser, og alle Biler blev besat af de ellevilde Københavnere. En Snes Mennesker paa en almindelig Personbil var ikke noget Særsyn, og det var helt ubegribeligt, at Chaufførerne overhovedet kunde manøvrere.


Ordforklaringer m.m.

[1] Vilhelm Buhl (1881-1954): socialdemokratisk politiker. Statsminister i 1942 og igen i 1945.

[2] John Christmas Møller (1894-1948): konservativ politiker. Udenrigsminister i befrielsesregeringen.

[3] Adjutant: officer der gør tjeneste som sekretær og medhjælp for en kongelig person, forsvarsministeren eller en højerestående officer.