Fortegnelse over forbrug af føde- og drikkevarer ved et fornemt bryllup, ca. 1550

Kilder

Kildeintroduktion:

I 1500-tallet havde en lille del af befolkningen blandt de rigeste i samfundet råd til at leve i umådelig luksus. Dette kom blandt andet til udtryk ved den måde, de fejrede mærkedage som bryllupper. Nedenfor ses en fortegnelser over, hvilke luksusvarer der blev brugt ved et fornemt bryllup i ca. 1550. Hvem der blev gift, og hvor brylluppet blev holdt er desværre ukendt.

Opgørelsen over forbruget viser, hvilke mad- og drikkevarer der skulle til for at beværte ca. 300 bryllupsgæster. Mængderne af disse varer vidner om en luksus, der kun var få mennesker forundt.  Det vides desværre heller ikke, hvem der har forfattet listen, eller hvem der har brugt den, men det var utvivlsomt et bryllup hos en adelig familie.

Fortegnelsen over forbruget ved brylluppet var bevaret i det Kongelige Arkiv, men blev optrykt i Danske Magazin i år 1750 sammen med en fortegnelse over forbruget ved adelsmanden Tyge Brahes bryllup med Magdalene Krognos ca. 1503.

Herunder foreligger fortegnelsen fra ca. 1550 først i den oprindelige ordlyd gengivet i Danske Magazin og dernæst i en udgave, hvor sproget og stavningen er moderniseret af redaktionen på danmarkshistorien.dk.

Fortegnelsen som originalt optrykt:
 

Register paa Fetalli, Ørtther, oc andett, huis som giøres Behoff till en Brøllupes Kost, beregnendes paa en tre hunder Heste.

Øxenn XXIIII.
Faar oc Lam      LXXX.
Gies 150.
Høns 200.
Grise XXIIII.
Suinn XXIIII.
Ornner 2. til Bigad.
Raaer oc Harer, dett meste man kand bekomme.
Flesk LXXX. Siider.
Egg 500.
Huedemiell IIII. Skieper.
Smør 2. Tønder.
Lønborig Salt 2. Tønder.
Edicke III. Tønder.
Agerhønns, cm dy ere at bekomme.
Perrer 2. Tønder.
Ebell 2. Tønder.
Aall, Torsk oc Siildt, tenker I selff till, hvad Behoff giøris.
Ferske Geder, Karudser, oc anden leffuendis Sø-fisk, efter som Behoff giøris.
Ørter oc Krudt.
Inngefeer XII. Pundt.
Peber VII. Pund.
Nillichen I½ Pund.
Safran I. Pundt.
Muschat Blomer VIII. Lodt.
Kaniell I. Pund.
Sucker LIIII. Pund
Mandell XXII. Pundt.
Riis XXIIII. Pundt.
Suedscher LXX. Pundt.
Rosinner I Korff.
Fiigen I Korff.
Smaa Rosinner  VI. Pundt.
Olliiffuer, Lemonen, Cappers, tencke I vel selff till, hvad Behoff giøris.
Hus Blassen I½ Pundt.
Løg, Røder oc Roffuer, tencker I vel selff till, hvad Behoff giøris.
Strø-Sucker aff thedt smaa brogitt, som skal paa Moesz III. eller IIII. Skrinne.
Confectt, som skal paa Brudhuset oc Salliith udtaff alle handt Slaffue XXIIII. Skrinne.
Viin XVI. Ammer.
Frandsoes Vinn eller phøto IIII. Ammer.
Hamborrig Øll XVI. Tønder.
Rodstocker Øll IIII. Lester.
Priødssing IIII. Fadt.
Miød I. Lest.
Danskt Øll, tencke I vell selff till, hvadt Behoff giøres.

  


Fortegnelsen i en sprogligt moderniseret udgave udarbejdet af redaktionen på danmarkshistorien.dk:
 

Register over fetalje[1], krydderier og andet, som gøres behov til en bryllupsmiddag, beregnet på en tre hundrede heste[2].

Okser 24
Får og lam 80
Gæs 150
Høns 200
Grise 24
Svin 24
Orner                                     2 til bigad[3]
Råer og harer, det meste man kan bekomme.
Flæsk 80 sider
Æg 500
Hvedemel 4 skæpper[4]
Smør 2 tønder[5]
Lønborgsalt[6] 2 tønder[7]
Eddike 3 tønder[8]
Agerhøns, så meget der er at bekomme.
Pærer 2 tønder
Æbler  2 tønder
Ål, torsk og sild, tænker I selv til, hvad behov gøres.
Ferske geder, karusser, og anden levende søfisk, efter som behov gøres.
Urter og krudt[9]:
Ingefær 12 pund[10]
Peber 7 pund
Nelliker 1½ pund
Safran 1 pund
Muskatblommer 8 lod[11]
Kanel 1 pund
Sukker 54 pund
Mandler 22 pund
Ris 24 pund
Svesker 70 pund
Rosiner 1 kurv[12]
Figner 1 kurv
Små rosiner  6 pund
Oliven, citroner, capers, tænke I vel selv til, hvad behov gøres.
Husblas  1½ pund
Løg, rodfrugter og roer, tænker I vel selv til, hvad behov gøres.
Strøsukker af det fine brogede, som skal på mos. 3 eller 4 skrin.[13]
Konfekt, som skal på brudehuset[14]og salen af allehånde slags. 14 skrin.                  
Vin 16 ammer[15]
Fransk vin eller phøto[16]    4 ammer
Hamborgsk øl 16 tønder[17]
Rostocksk øl 4 læster[18]
Pryssing[19] 4 fade[20]
Mjød 1 læst
Dansk øl, tænker I vel selv til, hvad behov gøres.

  


Ordforklaringer m.m.

[1] Fetalje: Fødevarer, levnedsmidler.

[2] Heste er her en måde at tælle gæster på.

[3] Bigad: en ret med svinekød. Nogle gange lavet af svinebug.

[4] Skæppe: et kornmål, der indtil slutningen af 1600-tallet varierede afhængigt af kornsort og geografisk område. I Skåne brugte man et skæppemål, der var større end mange andre steder på 27,34 liter. Ved kongelige forordninger fra 1683 og 1693 blev en skæppe korn fastlagt til 17,4 liter. Mange andre mål end skæppen varierede fra område til område og blev først standardiseret samtidig med skæppen. Derfor er de følgende målangivelser de bedst mulige tilnærmelser.

[5] En tønde smør vejede i 1625 14 lispund. 1 lispund = 16 pund = 8 kg.

[6] Lønborgsalt: Formentlig salt udvundet omkring Lüneburg i Tyskland, hvor der var en stor saltproduktion.

[7] I ca. 1640 har en tønde salt været ca. 105 liter.

[8] Formentlig det samme som en øltønde, hvilket var 131,6 liter i 1683.

[9] Krudt: krydderier, krydderurter.

[10] Pund: vægtmål. Vægten kan variere, men en københavnsk standard var ca. 496 gram.

[11] Lod: vægtmål. 1 pund = 32 lod.

[12] Kurv: vægtmål. I 1640 var en kurv ca. 50 pund.

[13] Skrin er ikke et fast mål, men angiver formentlig bare, at der er tale om en lille, pyntet beholder.

[14] Brudehuset: en separat bygning, hvor brudeparret tilbragte bryllupsnatten. Hvis ikke der fandtes en sådan separat bygning tilbragte de natten i et brudeværelse.

[15] Amme: mål for flydende varer, især vin. 1 amme = ca. 154,9 liter vin i 1683.

[16] Phøto: vin fra Poitou-regionen i Frankrig.

[17] En tønde øl var 131,6 liter i 1683.

[18] En læst øl var efter 1602 lig med 12-13 tønder.

[19] Pryssing: stærk øl fra Preussen. Brygget i Danzig.

[20] Fad: et rummål, der varierer meget. Et bud er at 1 fad = 929,3 liter.

Om kilden

Dateret
ca. 1550
Oprindelse
Danske Magazin række 1, bind 4 (1750), s. 313-320.
Kildetype
Regnskab
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
31. marts 2016
Sprog
Dansk - oversat til nudansk
Litteratur

Jespersen, Leon: At være, at ville og at have - træk af luksuslovgivningen i Danmark i 15- 1600-tallet. Temp - Tidsskrift for Historie (2010), s. 31–58

Udgiver
danmarkshistorien.dk