Formular til selvangivelse af skat, 1960

Kilder

Kildeintroduktion:

Denne kilde er første side i formularen til selvangivelse for skatteåret 1959, som alle skattepligtige danskere havde pligt til at udfylde. På det tidspunkt betalte man skat bagudrettet, det vil sige at man fik hele sin løn udbetalt og betalte året efter skat i rater, når hele ens indtægt året forinden var selvangivet og godkendt af skattemyndighederne.

Indtil kildeskatten blev indført i 1970 var der fuld sambeskatning af de danske husholdninger – dvs. at husstanden blev beskattet som en enhed. For gifte kvinder betød det, at de ikke skulle udfylde en egen selvangivelse med eventuel skattepligtig indkomst, men at deres indtægt skulle angives i en rubrik på deres mands selvangivelse. Det samme gjaldt for hjemmeboende børn. Skattesystemet var således indrettet efter en forestilling om, at manden i familien var familieoverhovedet og havde forsørgerrollen, mens kvinden varetog hjemmet.

En skattereform i 1969 indførte kildeskatten fra 1970. Det betød en øget individualisering af skattesystemet. Indkomstskatten blev nu trukket direkte fra lønnen inden arbejdsgiverens (kildens) udbetaling, og der blev tildelt et personfradrag til hver person med overførselsret af en eventuel uudnyttet del mellem ægtefæller. Dermed blev forsørger/ikke-forsørger-begreberne fjernet fra skattelovgivningen. Disse ændringer gjorde det mere attraktivt at være to arbejdende voksne i samme husholdning, da de nye regler betød, at de gifte kvinder nu ikke længere blev beskattet med den høje marginalskat (dvs. den del af skatten som forhøjes ved øget indtægt – marginalskatten kaldes derfor også ofte ”skatten af den sidst tjente krone”). Kildeskatten bibeholdt dog den generelle sambeskatning af husholdningen, og skattesystemet fastholdt således overordnet manden som den skattemæssige hovedperson.

Først i 1983 blev den generelle sambeskatning ophævet, og der blev indført fuld skattemæssig ligestilling mellem mænd og kvinder: Det vil sige at hver ægtefælle – som i dag – beskattes fuldt ud af sine egne indtægter og opnår værdien af sine egne fradrag.