Fælles Kurs: "Vort land. Vort folk", 1989

Kilder

Kildeintroduktion:

Fælles Kurs var et dansk venstreorienteret og nationalistisk parti, der eksisterede fra 1986 til 2003. Partiet spillede en begrænset, men iøjnefaldende rolle i dansk politik i 1980’erne og 1990’ernes første år. I størstedelen af partiets levetid blev det ledet af Preben Møller Hansen (1929-2008), som også var formand for fagforeningen Sømændenes Forbund, og tidligere medlem af Danmarks Kommunistiske Parti (DKP).

Partiprogrammet fra 1989 rummer dels traditionelle venstrefløjspunkter, dels mere populistiske elementer som fokus på pensionisters vilkår og en stærkt national retorik. 

Fælles Kurs' partiprogram fra 1989
Forsiden af Fælles Kurs' partiprogram fra 1989. Fra: Det Kgl. Bibliotek


Vort land. Vort Folk.

Danmark, vort dejlige land, er ubetydeligt på verdenskortet. Dog er Danmark kendt overalt på jorden af alverdens folkeslag. Det har sin forklaring.

Det danske folk har gennem slidsomt arbejde i århundreder kultiveret stridbar jord til agerbrug og skabt et landbrug, der har gået sin sejrsgang rundt om på vores klode.

Vore fiskere har på samme måde trodset havets farer, og med livet som indsats sikret et fiskerierhverv, der både på hjemmemarkedet og på internationalt plan står som topfavorit, når det gælder "alt godt fra havet".

Dansk skibsfart har vist Dannebrog på alle verdenshave, og skibsredere og søfolk har, på hver sin måde, forvandlet Danmark til en internationalt anerkendt søfartsnation.

Efter dampmaskinens indtog, hvor industrien begyndte sit virke, har den danske arbejderklasse, under ledelse af fagbevægelsen og de respektive politiske partier, afskaffet analfabetismen og fuldbyrdet et uddannelsessystem, der sine mangler til trods har åbnet helt nye horisonter og muligheder for befolkningen. Andelsforeninger i by og på land voksede op, og nye landvindinger blev resultatet. Det sociale system blev knæsat, og solidariteten i folket blev noget naturligt.

Internationalt blev Danmark udråbt til en nation, hvor arbejderklassen gennem målbevidst arbejde sikrede sig en større del af profitten, end det var normalt andre steder i verden.

Den danske lønmodtager, husmand, gartner, fisker samt den lille erhvervsdrivende, godt støttet af de intellektuelle, kom ikke sovende til resultaterne. Effektiviteten i Danmark var og er kolossal.

Efter 1960erne begyndte spekulanterne og kapitalisterne at tage endnu mere ublu for sig afretterne. Der blev mindre til dem, der skabte værdierne. De udenlandske monopoler satte sig også til bords og tog for sig af retterne.

Det solidariske system, lønmodtagerne havde tilkæmpet sig gennem mere end hundrede år, begyndte så småt at smuldre. Det skete uden modstand fra Socialdemokratiet og fagbevægelsens top. Til tider skete det i uskønt samarbejde med deres naturlige modstandere -kapitalen, arbejdsgiverne og de borgerlige partier.

Efter Danmarks indlemmelse i EF er det gået stærkt med at nedbryde det Danmark, der var verdenskendt som en nation, hvor mennesket var sat i centrum. Monopolkapitalen og dens lakajer, i alle afskygninger, vejrede morgenluft.

De politiske partier i Folketinget arbejdede sammen for at harmonisere dansk lovgivning til EFs målsætning. Målet var og er, at Danmark skal forsvinde som nation og ende som en nordlig region i Fællesmarkedet.

Forskellige progressive politiske partier forsøgte at gøre sig gældende. Der var mange positivet tendenser i disse partier, men de valgte at kæmpe indbyrdes og splittede enhedsfronten.

Ud fra disse kedelige omstændigheder besluttede en gruppe danske mænd og kvinder den 19. april 1986, at stifte et nyt politisk parti, hvis formål var at forene de progressive til kamp for et frit, neutralt afrustet Danmark.

Navnet blev FÆLLES KURS.

Det nye progressive parti blevanerkendt af befolkningen.Ved valget den 8. september1987 stemte 73.000 danske borgere på FÆLLES KURS, og partiet blev repræsenteret i Folketingetmed 4 mand.

Ved valget i maj 1988 manglede partiet 0,1% i at fastholde denne repræsentation.

FÆLLES KURS mål er enkelt og ligetil. Vi vil ikke acceptere den politik, der dikteres Danmark fra EF. Vi ønsker et frit og uafhængigt Danmark, hvor vi som folk selv træffer alle beslutninger, som skal gælde for vort folk i nutid og fremtid.

Vi arbejder for et neutralt Danmark i et atomfrit Norden. Vi stræber mod et land, hvor byrdefordelingen er retfærdig, hvor der er social tryghed - hvor mennesket er sat i centrum.

FÆLLES KURS har forsøgt, og forsøger stadigvæk, at forene de progressive kræfter i vort land for at skabe et samfund, hvor mennesket er i centrum.

De utallige kampe der er udkæmpet af vort folk, med utrolige lidelser og afsavn, må ikke være kæmpet forgæves. Vi vil gøre alt for at vække den "Holger Danske", der bor dybt i os alle.

Vi vil samtidig udtrykke vor solidaritet med alverdens kæmpende folk, folk der kæmper mod udbytning, for frihed og fred vil vi yde den hjælp, vi formår. Det er en del af vores internationale forpligtelse og ansvar. Vi vil gennem FN og andre internationale organisationer bidrage med vor viden og indsigt til folkenes utrættelige stræben efter at skabe global fred.

Vi arbejder for at skabe et totalt afrustet Danmark, og vil arbejde overalt for at fremme fredens sag.

Vi vil utrætteligt arbejde for afskaffelse af al fattigdom og en anden fordeling af de samfundsskabte værdier.

FÆLLES KURS sætter igen og igen mennesket i centrum.

På de efterfølgende sider vil vi præsentere FÆLLES KURS' politiske programpunkter.

- Hvordan Danmark skal regeres.

Danmark regeres i dag mod den brede befolknings interesser.

Befolkningen tages kun tilsyneladende med på råd ved valg til folketing, kommunal- og amtsbestyrelser. Selv om vi på papiret har et folkevalgt styre, og på papiret har ytringsfrihed, er der dog langt til, at folk reelt har indflydelse på samfundsudviklingen. Tværtimod føler mange afmagt.

Meningsdannelsen sker i højere og højere grad gennem massemedier, der styres af pengemagten.

Folketinget skal have afgørende indflydelse på alle vigtige økonomiske dispositioner. Og meningsdannelsen skal gøres uafhængig af pengemagten. Dette skal grundlovssikres.

Der skal være størst mulig decentralisering i amter og kommuner og i større kommuner også i lokalråd. I hovedstadsområdet skal der være direkte valg til hovedstadsrådet. Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter skal nedlægges.

Amterne er i realiteten overflødige, især statsamtmandsinstitutionen. Men i første omgang skal ændringen på det punkt ske gradvis.

Regeringen, og dens ministre, skal til enhver tid følge de beslutninger, der er truffet i folketingssalen.

Ministerierne skal skæres ned til maksimalt 10.

Folkeafstemning skal indgå som et naturligt element. Alle større beslutninger skal afgøres ved folkeafstemninger.

Folketingsvalg skal afholdes fast hvert tredie år. Ethvert parti der opstiller til folketingsvalg, har ret til et mandat, hvis partiet opnår så mange stemmer over hele landet som der går i gennemsnit til et kredsmandat. 2 % spærrereglen skal afskaffes.

De folkevalgte skal passe det job, de er valgt til, og de skal om nødvendigt have fri fra andet erhvervsarbejde imens. Folkevalgte skal hverken have økonomisk tab eller fordel af hvervet. Det skal være slut med de folkevalgtes løn og pensionsforhøjelser til sig selv, mens andres skæres ned. De folkevalgte i amter og kommuner skal have fuld dækning for al den tid, de skal bruge på hvervet.

Alle debatter i folketinget, i amts- og byråd skal transmitteres af Danmarks Radio og fjernsyn.

Intet forhold må skjules for de folkevalgte.

I kommunerne skal alle afgørende beslutninger lægges ud til diskussion blandt befolkningen. Lokalråd etableres, hvor det er ønskeligt og muligt. Lokalrådene skal have aktindsigt og medindflydelse på beslutningerne.

Skattepolitik.

Skattetrykket er for almindelige lønmodtagere, pensionister og de små erhvervsdrivende, alt for stort. Det skal lempes.

FÆLLES KURS går ind for, at den skattefri bundgrænse forhøjes til kr. 60.000,- årligt.

Moms og afgifter på fødevarer og medicin skal fjernes.

FÆLLES KURS er ikke et skattenægterparti. Vi vil inddrive skatter og afgifter på en sådan måde, at de økonomisk dårligst stillede ikke belastes unødigt, men at skattebyrden lægges på de store indkomster, og de indkomster der i dag er skattefri. Progressionen i skatten skal knæsættes som princip.

Kursgevinster, spekulation i jord og fast ejendom skal ind i beregningen ved økonomien bag samfundshusholdningen. Det samme gør sig gældende for de indkomster, der i dag udføres til udenlandske datterselskaber og dermed undgår beskatning i Danmark.

De multinationale selskaber, pensionskasser, banker, forsikringsselskaber, sparekasser, og fonde der råder over milliardformuer, skal beskattes med en ekstraskat på 15 %.

Vores Børns opvækst.

Børnene er samfundets fremtid. Et samfund uden børn går til grunde.

Forældrene til vore børn skal have fri valgmulighed, om de ønsker at være sammen med barnet

hjemme idet første leveår, eller om de ønsker det passet i en vuggestue.

Forældrene kan få 1 års barselsorlov med borgerløn.

Enlige forsørgeres økonomiske vilkår skal forbedres gennem et forhøjet børnetilskud.

Vuggestue-, børnehave- og fritidshjemspladser skal være gratis.

Samfundet må stille de fornødne økonomiske ressourcer til rådighed for institutionerne, så de ansatte pædagoger kan give vore børn en god pædagogisk samfundsforståelse- og menneskeopfattelse. Den hensyntagen og solidaritet, som en søskendeflok tidligere var garant for, må nu læres i daginstitutioner og skoler.

Skolen og dens grundlag.

Skolen er anden fase i børnenes liv. Derfor er det vigtigt, at skolen er i stand til at kunne give børnene forståelse for befolkningens samfundsmæssige pligter og ansvar.

Skolen skal være en gratis 12-årig enhedsskole.

I børnenes første 10-årige skolegang skal de musiske og kreative fag prioriteres højt. Dernæst kommer forståelsen af vort land og den verden, vi er omgivet af.

Det vil sige, at børnene i skoletiden skal rundt i landet og opleve, hvordan samfundet fungerer. De skal se, hvordan fiskerne ankommer med deres ladninger af fisk, og hvordan de forarbejdes til konsum osv. De skal opleve, hvordan vore landmænd, slagterier osv. frembringer de fødevarer, vi bruger i hverdagen. De skal se vore fabrikker og få indblik i selve arbejdsprocesserne.

De skal kende vort land på alle områder, så de er rustet til at ændre den samfundsmæssige udvikling.

Også verden omkring os skal børnene opleve. Der skal satses på, gennem FN og andre internationale organisationer, at der udveksles børn fra alle verdensdele i en eller to perioder i skoletiden. Det giver vore børn forståelse af de kulturer der eksisterer, og fremmer sprogforståelsen og fjerner racismen. Vores verden bliver mindre og mindre dag for dag.

De to sidste år er en lovsikret ret til en uddannelse. Vore børn kan vælge, om de vil gå den faglige eller boglige vej. De unge skal på alle områder sikres retten til en betalt uddannelse og en tidssvarende bolig. Ved det fyldte 15 år udbetales der uddannelsesløn til de unge. Ungdommens mulighede må ikke være afhængig af forældreindkomsten.

Arbejde til alle…

FÆLLES KURS vil afskaffe arbejdsløsheden. Ikke alene gennem øget produktion, men ved at fordele det nødvendige arbejde på en anden måde.

Arbejdet er grundlaget for det nationalprodukt, vi lever af.

Men arbejdsløshed er ikke en naturlov.

Der findes mange muligheder for at afskaffe arbejdsløsheden.

Det beror kun på politisk vilje.

Eksempler på "værktøjer" der kan anvendes:

 • Igangsættelse af arbejde, offentlig produktion, bygbyggeri m.m.
 • Nedsættelse af den daglige arbejdstid.
 • Nedsættelse af pensionsalderen.
 • Længere barselsorlov.
 • Længere ferier.
 • Sabbatår efter det fyldte 40. år.

Disse muligheder kan anvendes enkeltvis eller kombinerede.

Når vi sikrer alle dele i den samlede arbejdsbyrde, vil fritiden blive væsentligt udvidet i vores tilværelse. Det vil sige, at kulturpolitikken må prioriteres højere.

Der kræves bedre service på sygehuse, plejehjem, psykiatriske institutioner og i hjemmehjælpen.

Dette kræver flere ansatte. Der skal satses meget mere på miljøbeskyttelse, uddannelse og forskning. Der skal investeres mere i udvikling af virksomhederne i stedet for udbetaling af kæmpeoverskud til aktionærerne -bl.a. til mere miljøvenlig produktion. Det skal være forbudt for udenlandske ejere at nedlægge danske arbejdspladser.

Arbejdsløse mennesker er en økonomisk byrde, de bliver syge og "går i stykker" - ofte ender de som patienter.

Derfor skal arbejdsløshedsproblemet løses.

Boligpolitik for folket.

FÆLLES KURS vil gennemføre en boligpolitik der imødekommer folkets ønsker om en bedre og billigere bolig.

Enhver bolig bygges med statslån, hvor de årlige ydelser ikke må overstige 6 %. Statslånet kan andrage 96 % af byggeomkostningerne. Det fjerner tvangsaktionerne, og boligspekulanternes muligheder for at tjene fedt på nødvendigheden af, at mennesket skal have en bolig.

Boligen skal være en menneskeret, og skat på en almindelig bolig skal afskaffes.

Ungdoms- og ældreboliger skal opføres til behovet er dækket.

Vort landbrug og gartneri.

Det danske landbrug er en af hovedhjørnestenene i dansk økonomi. Alligevel udsættes landbruget for en behandling, der minder om det modsatte.

EFs landbrugspolitik fastslår, at antallet af danske landbrug skal nedbringes til 20-25.000 landbrug. Det er husmændene og de mindre landbrug, der skal smides på møddingen. Deres huse skal på tvangsauktion. Det samme gør sig gældende for vore gartnerier.

Den står FÆLLES KURS ikke model til.

Samtlige landbrug og gartnerier skal gældssaneres, og samtlige familier skal have mulighed at blive i deres hjem.

Gartnerierne skal igen blomstre - det samme skal vore landbrug. De skal have stillet al den hjælp til rådighed, de har behov for. Vi kan selv producere vore grøntsager og andre fødemidler, så vi kan stoppe for importen af disse livsvigtige afgrøder. Der skal bygges store væksthuse i ethvert amt, og de skal opvarmes med vores egen naturgas eller alternativ energi.

Sådan vil vi spare udenlandsk valuta og sikre øget beskæftigelse inden for landbrugssektoren.

Fiskeriet er forbilledligt.

De danske fiskere har opbygget en af de fineste og mest moderne fiskeriflåder i verden. Derfor er det komplet tåbeligt at bøje sig for EFs krav om kvoter, hvor også andre lande får stor adgang til danske farvande.

Et væsentligt bidrag til Danmark som velfærdsstat er vort fiskeri og forarbejdning. Den høje kvalitet sikrer en stor eksport og dermed en høj indtjening af udenlandsk valuta.

Danmark har ca. 7.000 km kystlinie og årtusinders erfaring og tradition for fiskeri. Derfor må vi ikke give fiskevande fra os, og danske fiskeriarbejdspladser skal opretholdes.

Dette kan ikke lade sige gøre i EF.

Borgerlønnen som basisgrundlag.

FÆLLES KURS vil afskaffe kontrol samfundet, og erstatte det med et menneskevenligt. Vi vil

ikke acceptere "båsinddelingen" af mennesket. Vi har i dag arbejdsløse, efterlønsmodtagere, pensionister, bistandsklienter og folk på sygedagpenge ect. De kontrolleres af en hær af kontrollanter.

Hele hæren af kontrollanter på bistandskontorene kan overføres til fornuftigt arbejde og enorme summer spares. Summer, der i dag udbetales, til uproduktiv kontrol.

FÆLLES KURS vil indføre borgerløn, kr. 5.500 skattefrit om måneden i 1988-kroner.  Disse penge skal udbetales til de, der ikke kan deltage i samfundslivet p.g.a. alder, sygdom osv.

Også kunstnere af enhver art kan komme ind under samme ordning.

Vore ældre og deres otium.

Vi -hele det danske folk – skylder vore ældre alt. Det er vore ældre, der gennem et langt slidsomt liv har skabt det Danmark, vi har i dag. Uden deres utrættelige indsats var vi intet.

I mange tilfælde betragtes vore ældre som et nødvendigt onde. De er sat i bås, og man ser helst, at de kommer krybende og optræder ydmygt overfor skrankepaverne på de offentlige kontorer.

FÆLLES KURS vil ofre al kraft på at sikre vore ældre et otium, som vi kan være bekendt. Vi har besluttet at gennemføre et 8-punkts program med følgende indhold:

 • Boligen gøres til en æresbolig.
 • Al medicin og lægehjælp skal være gratis.
 • Hjemmehjælp og hjemmepleje ydes uden betaling.
 • Ingen betaling af licens for radio og tv.
 • Gratis befordring med offentlige transportmidler.
 • Offentligt tilskud til telefon.
 • Et årligt gratis højskoleophold.
 • Pensionister skal have feriepenge efter samme retningslinier som alle andre.

Opsparede midler til alderdommen.

Pengene i ATP-fonden og Lønmodtagernes Dyrtidsfond skal udbetales omgående til pengenes rette ejermænd.

Der findes i 1988 ca. 95 mia. kroner i disse to fonde.

Den Sociale Pensionsfond, der i 1988 udgør mere end 100 mia. kr., må nu anvendes.

Pengene tilhører vore pensionister og skal nu bruges til bl.a. at sikre vore ældre 5.500 kr. skattefrit pr. md.

Loven om samordningsfradrag skal afskaffes. Det er en hån mod mennesker, der har sparet til alderdommen, at man tyvstjæler disse midler. Det samme gør sig gældende ved andre opsparingsformer.

Holdning til forsvaret.

FÆLLES KURS vil afskaffe militæret og al dets uvæsen.

De 17 mia. kr. der bruges i dag skal spares og bruges til nyttige formål.

Vi betragter det som tåbeligt at bruge penge tilkøb af jetjagere, ubåde, tanks, raketter, kampvogne, kanoner og i øvrigt våben af enhver art. De ejendomme og jordarealer militært råder over skal bruges til samfundsnyttige formål.

FÆLLES KURS vil et neutralt Danmark i et atomfrit Norden.

Dansk neutralitet – ud af EF og NATO.

FÆLLES KURS går ind for Danmarks neutralitet og uafhængighed af stormagterne.

FÆLLES KURS går ind for udmeldelse af EF.

FÆLLES KURS kræver en folkeafstemning.

FÆLLES KURS går ind for en total afrustning af Danmark og vil, som konsekvens heraf, udmeldes af Nato.

FÆLLES KURS vender sig mod alle militærpagter og vil, i FN og andre internationale forsamlinger, slå et slag for freden.

FÆLLES KURS går ind for fredelig sameksistens.

FÆLLES KURS går ind for et afrustet atomvåbenfrit Norden.

Sundhedssektoren skal udbygges

Vort sundhedsvæsen skal sikres en forøgelse af det nuværende budget på 10 %, eller ca. 3,5 mia.kr.

De lokale sygehuse og hospitaler skal bevares, derved fjernes ventelisterne til hospitalerne.

Al behandling af sygdom skal være gratis, tandlæge, pleje, medicin, hjælpemidler, sygetransport osv. Det skal også gælde den pleje og hjælp der er nødvendig for, at svaglige og handicappede kan opretholde en værdig tilværelse.

Alle hospitaler skal være offentlige - ingen privathospitaler.

Alle mennesker skal have adgang til samme hospitalsbehandling uanset økonomisk formåen, og ingen må kunne profittere på andres sygdom.

Der skal satses på forebyggelse bl.a. ved folkeundersøgelser, så vi kan undgå behandling og mange unødvendige lidelser, bl.a. ved et forbedret arbejdsmiljø.

Energipolitik – sådan!

Der forefindes umådelige rigdomme i den danske undergrund i form af olie- og gasforekomster m.m. Disse rigdomme tilhører det danske folk og dermed det danske samfund. I øjeblikket går en stor del af fortjenesten til kapitalkredse i ind- og udland. Det skal stoppes.

FÆLLES KURS går ind for nationalisering af rigdommene i den danske undergrund og hele energisektoren.

Alternative energiformer skal udbygges, og ressourcer afsættes til yderligere forskning. Kulkraftværker skal afvikles af hensyn til miljøet og erstattes af kraftværker, der producerer el ved hjælp af naturgas eller andet miljøbeskyttende brændsel.

Atomenergi er totalt udelukket. 

Civilforsvaret.

Det nuværende civilforsvar udbygges og moderniseres. I det nye civilforsvar, som vi vil kalde katastrofekorpset, indgår brandvæsen og ambulancetjeneste over hele landet. Vi kan ikke anerkende, at der handles med katastrofekorps.

Katastrofekorpsets personel rekrutteres blandt unge mennesker, der oplæres i førstehjælp, sygehjælp, brandmandshjælp osv.

Herudover ansættes fast personel i denne tjeneste. Ingen ambulance kører ud uden læge. Civilforsvarskorpset eller katastrofekorpset skal kunne sættes ind ved større brande, digebrud, ulykker og katastrofer af enhver art.

International hjælp.

Korpset skal ligeledes kunne anvendes ved humanitære hjælpeforanstaltninger i udlandet som en del af den danske ulandshjælp.

For eksempel ved jordskælv, vulkanudbrud og andre naturkatastrofer.

Dette vil vise Danmarks nye humane ansigt overfor omverdenen.

Flygtninge og indvandrere.

Ethvert menneske som tvinges til at flygte fra sit land fordi han eller hun har kæmpet mod fornedrelse og undertrykkelse af mennesket, eller mod krig og for fred, eller som af religiøse eller politiske grunde, har en dødsdom eller langvarig fængselsstraf hængende over sit hoved, skal vi tage imod og hjælpe det vi formår.

Mennesket sættes i centrum.

De kvoteflygtninge vi har forpligtet os til at modtage gennem vort medlemskab af FN, støtter FÆLLES KURS fuldt ud.

De, der søger politisk asyl i Danmark uden reelle bevæggrunde, skal afvises. F.eks. er der et utal af såkaldte flygtninge fra den socialistiske verden, der ud fra et bekvemmelighedssynspunkt søger politisk asyl i Danmark. De skal afvises.

De gæstearbejdere vort land har inviteret som arbejdskraft, og som har bosat sig i vort land for at blive, skal sikres denne ret.

Flygtninge og gæstearbejdere, vi tager imod, skal behandles som alle andre i landet og have samme rettigheder og pligter, herunder også pligten til danskundervisning.

EF-partierne bestræber sig imidlertid på at slette grænserne og tillade, at arbejdskraften skubbes rundt over landegrænserne.

Dette skal bremses. Vi skal undgå grupper af uorganiseret arbejdskraft, der fungerer som løntrykkere de steder i Europa, hvor arbejdslønnen er højest.

For en rigtig miljøpolitik

FÆLLES KURS går ind for et sundt og grønt miljø, vi sætter miljøet langt over profitinteresser.

I hovedtrækkene sætter vi vores lid til de programmer, som Danmarks Naturfredningsforening, NOAH, Greenpeace og det væld af græsrodsorganisationer, der arbejder inden for miljøbevægelsen, har udarbejdet.

Der skal øjeblikkelig tages skridt til afhjælpning af fortidens miljøskandaler.

Går Danmark forrest i udviklingen af miljøbeskyttelse, vil det samtidig give basis for eksport og beskæftigelse.

Kulturen og samfundet.

Kulturarbejderne er uundværlige for os alle. Det fritidssamfund, FÆLLES KURS arbejder hen

imod, har brug for al den kultur, der kan fremvises. Det vil sige, at der fra samfundets side må ydes de fornødne økonomiske ressourcer til dette formål. Også sporten er en del af vores kulturliv. Den brede og offentligt støttede sport skal frigøres fra pengemagten. I skolerne skal der være flere idrætstimer.

Hvis der skal være en professionel sport til underholdning, skal den holdes adskilt fra den folkelige og offentligt støttede sport.

Slutord.

Hvis du har givet dig tid til at læse denne pjece, og tænkt over indholdet, så har du fået et indblik i, hvad det er, FÆLLES KURS vil bruge sin indflydelse til overalt i samfundet, også ved de beslutninger, der træffes i kommunalbestyrelser, amtsråd og Folketing.

Du har, som følge af denne konklusion, mulighed for at påvirke udviklingen i positiv retning ved at støtte FÆLLES KURS.

FÆLLES KURS vil gøre en indsats sammen med alle progressive mennesker i vort land for at skabe et Danmark, hvor mennesket er sat i centrum. Vi ønsker, gennem en anden fordeling af de samfundsskabte værdier, at skabe social tryghed for alle. Vi vil værne om vor kultur, og medvirke til at fremme den ideelle tilværelse for os alle.

Vi vender os mod udbytning og undertrykkelse. Vi kæmper for lighed og demokrati. Vi vil fjerne roden til al ondskab - det ene menneskes ret til at udnytte det andet.

Vi vil en verden i fred.


[BAGSIDE]

FÆLLES KURS er et nyt dansk politisk parti. Vi er lønmodtagerne, pensionisterne og de unges parti.

FÆLLES KURS er partiet der sætter mennesket i centrum. Partiet ønsker at forene alle progressive kræfter i vort land for at fremme et Danmark, der er afrustet og neutralt. Vi arbejder for at skabe et samfund uden våben. Et Danmark i et atomfrit Norden.

Et Danmark der i alle sammenhænge, nationalt og internationalt, gør freden til en hjertesag. Vi ønsker et Danmark, hvor vi som folk og nation træffer alle beslutninger om vores nutid og fremtid. Vi ønsker et Danmark ude af EF.

FÆLLES KURS er partiet der under alle former vil hjælpe folk i nød overalt på jorden.