Budstikken skriver om Grethe Bartrams angivelser, 30. juni 1944

Kilder

Kildeintroduktion:

Det illegale blad Budstikken blev udgivet af den betydelige og tværpolitiske modstandsorganisation Frit Danmark og udkom både lokalt og på landsplan. Bladet udhængte personer, der samarbejdede med tyskerne, og bragte relevant nyhedsstof, der ikke kunne publiceres i de legale blade. Nedenfor ses et eksemplar af Budstikken fra Aarhus fredag den 30. juni 1944, hvor det fremkommer, at blandt andre maskinarbejder Frode Thomsen er blevet arresteret af Gestapo. Frode Thomsen var eksmand til Grethe Bartram (1924-2017), der blev kaldt 'storstikkersken fra Aarhus'.  I både sin samtid og eftertid var hun genstand for stor opmærksomhed, dels på grund af det store antal mennesker hun angav, dels fordi hun tilsyneladende uden samvittighedsnag angav netop familiemedlemmer, nære venner og kammerater. Frode Thomsen endte i Frøslevlejren, mens Grethe Bartram i første omgang blev dødsdømt, herefter benådet, for efter sin løsladelse i 1956 at udvandre til Sverige.

Budstikken fra Aarhus fredag den 30. juni 1944. Fra: Besættelsesmuseet Aarhus

Budstikken

Udgivet af FRIT DANMARKS Aarhusgruppe.

Fredag 30 Juni 1944.

 

AARHUS: Som meddelt i sidste Nummer af Budstikken har Gestapo foretaget en større Razzia Aarhus. Foruden de tidligere omtalte er bl.a. følgende Borgere arresteret: Billedskærer Martinus Damsgaard, -Abildgsde 32 - Former V. Christiansen, Banegaardsgade 34 - Arbejdsmændene V. Christensen, Iver Huitfeldtsgade 81, N.N. Skovsen, Rosensgade 11, J.C. Bach, Fuglsangs Allé 59, Viggo Emil Jensen, Lollandsgade 62, J.P. Jensen, Lollandsgade 55 og Ludvig Bøhling, Skjernvej 1 - Maskinarbejder F. Thomsen, Grønnegade 54 - Blikkenslager Ejnar Lundvang, Frederiks Allé 59 - Blikkenslager Harald Lauritzen, Hertzvej 5 - Købmand Frøken Mary Tøpholm, Studsgade 10 - Husmoder Else Lauritzen, Hertzvej 5 - Tømrer Henry Charles Nielsen, Otto Rudsgade 30 - Faktor Ejnar Ewald Jensen, Martin Wahlsvej 21 og Husmoder Jenny Nielsen, Hans Egedesvej 43. Denne Liste er dog langt fra fuldstændig, og adskillige andre eftersøges forgæves.

Det kan forventes, at der i Krigens sidste Periode vil blive foretaget endnu flere Arrestationer, og vi retter derfor en indtrængende Henstilling til alle dansksindede Borgere i Aarhus: Vær med til at hjælpe, hvor De kan, med at advare Folk, som Gestapo søger efter. Giv Tyskerne forkerte Oplysninger, hvis de bliver spurgt om Opholdssted eller arbejdsplads for Personer, som skal arresteres. Hjælp med til et ”dække“ eftersøgte Personer, skaf dem Opholdssteder, hvor Tyskerne ikke vil søge efter dem, og hjælp dem med Penge, Klæder, Cykler o.l., hvor det er paakrævet. Hold godt Øje med alle tvivlsomme Personer, og følg Stikkernes Færden. Advar Deres Bekendte mod Stikkere og tyskvenlige personer. Enhver, der omgaas Tyskerne, er en suspekt person.

Det er sket, at Gestapo paa Grund af Navnelighed har arresteret forkerte Personer. Hvis De bliver arresteret under omstændigheder, der tyder paa en Forveksling, maa De ikke være saa tankeløs at henlede tyskernes Opmærksom hed herpaa. Det er bedre, at Tyskerne arrestere en forkert Mand (som hurtigt vil blive løsladt, naar Fejltagelsen er opdaget) end at de faar fat i den rigtige.

Men først og sidst: Fortæl aldrig nogen, hvad De ved om illegalt Arbejde!

OPGØRET FORBEDRES

Det kan synes, underligt, at der er Mennesker, der frygter Freden, som vi andre higer imod. Men en Del Mennesker frygter med Rette det Opgør, der maa til, før vi i egentlig Forstand faar Fred. Heldigvis bliver der truffet Forberedelser til, at opgøret kan blive kort og effektivt, men betryggende for alle Parter - ogsaa for de anklagede. I Frihedsraadets Piece "Naar Danmark atter er frit" har vi faaet de grundlæggende Principper. De er klare, sobre og baaret af Ønsket om fuld Retfærdighed, helt igennem dansk demokratisk Tradition værdige. Men Principperne alene gør det naturligvis ikke. Vi maa vide ganske konkret, hvem de anklagede er. Vi maa kende deres Navne og Anklagens Art mod den enkelte. Paa dette Punkt gøres der nu Landet over et stort Arbejde med at fremskaffe Materiale, og man kan vist sige, at dette Arbejde først nu bliver organiseret systematisk og betryggende her i Aarhus.