Brev fra købmand Johanne Dorothea Glomstad til direktionen for Den Kgl. Grønlandske Handel, 5. september 1788

Kilder

Kildeintroduktion

Den 5. september 1788 indsendte Johanne Dorothea Glomstad (1756-1835) et embedsbrev til Den Kgl. Grønlandske Handel (KGH). Nogle måneder forinden var hun officielt blevet udnævnt til købmand eller kolonibestyrer i Jakobshavn (Ilulissat), og derfor var det blandt hendes opgaver at skrive en årsrapport til KGH. Det er hendes årsrapport, der kan læses herunder. Købmændenes årsrapporter fyldte ofte to-fem sider. Johanne Glomstads brev fylder tre papirsider, og hendes brev har altså en normal længde. Ikke desto mindre er brevet usædvanligt af flere grunde. Brevet er formentlig det eneste embedsbrev, der er bevaret fra en dansk-norsk kvinde i 1700-tallets Grønland. Andre dansk-norske kvinder har ikke efterladt sig nogen breve, der kaster lys over det koloniale liv i 1700-tallet. Brevets sjældenhed hænger bl.a. sammen med, at der kun boede få dansk-norske kvinder i de grønlandske kolonier på den tid. Eksempelvis var Johanne Glomstad den eneste dansk-norske kvinde i miles omkreds, da hun flyttede til Jakobshavn i sommeren 1785. Sjældenheden skyldes samtidig, at embedsbrevene normalt har en mandlig afsender, simpelthen fordi det overvejende var mænd, der bestyrede kolonierne i Grønland. Hun er altså en sjælden undtagelse.

Grunden til, at Johanne Glomstad skrev sit brev, var, at hun blev officielt udnævnt til købmand eller kolonibestyrer, da hendes mand, købmand Jens Peter Glomstad (1752-1788), døde i april 1788. Hun var købmand i fire måneder, men havde allerede bestyret kolonien siden efteråret 1787. Hun er formentlig den eneste dansk-norske kvinde, der officielt har bestyret en dansk-norsk koloni noget sted i verden. Det gør brevet til en sand perle, når det kommer til kvindehistorie i de dansk-norske kolonier. Som noget helt særligt åbner brevet nogle sprækker, der gør det muligt at se en dansk-norsk kvinde som aktiv aktør i 1700-tallets Grønland og høre om begivenhederne med hendes egne ord. I brevet fortæller Johanne Glomstad bl.a. om sin mands død, sin udnævnelse til købmand, handelen ved kolonien og auktionen over dødsboet efter manden. Opbygningen gør, at brevet ligger et sted mellem et embedsbrev og et privatbrev. Når brevet alligevel kan betragtes som et embedsbrev, skyldes det nogle helt karakteristiske kendetegn ved den slags breve som f.eks. oplysninger om handelsåret, afsenderens omtale af sin udnævnelse til købmand samt modtagerne i form af KGH-direktionen.

I brevet fremstiller Johanne Glomstad sig selv som en dygtig kvinde, der varetager kompagniets og egne interesser med proaktiv handling, beslutsomhed og viden. Hendes udlægning understøttes i andre breve fra bl.a. inspektør Jens Wille (1750-1820) og provst Jørgen Sverdrup (1732-1810). Det var magtfulde mænd, der støttede hende. I brevet fornemmes, at Johanne Glomstad havde to mål med sin udnævnelse. På den ene side ønskede hun at gøre sin pligt i sin afdøde mands sted. Og på den anden side havde hun et skarpt blik for, at hun havde personlige interesser at varetage efter sin mands død. Hun prøvede f.eks. at øge sin enkepension ved at fremhæve sit arbejde. Alle danskgifte kvinder i 1780’ernes Grønland havde nemlig krav på en enkepension, men pensionen kunne stige under særlige omstændigheder. Det var tilfældet for Johanne Glomstad, der øgede sin pension fra 60 rigsdaler til 90 rigsdaler årligt takket være sin arbejdsindsats og status som dansk-norsk kvinde. Det er netop den bonus, hun hentyder til og gerne vil sikre sig, når hun omtaler KGH-direktionens ”gunstige Bevaagenhed” til sidst i brevet. Til sammenligning tjente hendes afdøde mand 100 rigsdaler årligt som købmand. Samlet set viser brevet, at dansk-norske kvinder under særlige omstændigheder havde muligheder for at være aktive aktører, få magt og sikre personlige interesser i Grønland i sidste del af 1700-tallet.

Det originale brev.

Det originale brev til Den Kgl. Grønlandske Handel. Tryk på billedet for at se brevet som PDF. Fra: Rigsarkivet


Underdanig Pro Memoria!

Hr Inspecteur[1] Wille har formodentlig allereede med Hvalfanger Skibene indberettet min Sal:[2] Mands Jens Peter Glomstads Dødsfald, hvilken for mig saa høist sørgelige Tildragelse indtraf d: 24 April d:a:, fra hvilken Tid indtil sidstledne 30 Julii jeg af velbenævnte Hr Inspecteur Wille har været constituteret som interims[3] Kiøbmand ved Colonien Jacobshavn i bemeldte min Sal: Mands Sted, paa grund heraf er det jeg tager mig den underdanige Friehed at indsende disse linier, deels for at aflægge min allerydmygste Taksigelse for den Høie Directions[4] høigunstige seneste 3de Skrivelser til min Sal: Mand, neml eet af 14 og 2de af 21 April Apr: d:a, som alle med Skibet Frieheden indløb til Jacobshavn sidstleden 24 Junii; deels ogsaa for at give en foreløbende Efterretning om den Retour Ladning, som bemeldte Skib under min Bestyrelse har indtaget fra Jacobshavn, hvilken bestaaer i følgende: 186 Fade Spæk, 138 Stk. Barder,[5] samt 41 stk. Sælskind, som nærmere høigunstigt kan erfares af Skipper Gudmandsens Cannossement; det Exemplar af samme, som jeg agtede at indsende directe til den Høie Direction selv, har jeg efter Hr Inspecteur Willes Ordre tilsendt ham, og formoder at det af ham med dette same Skib er indsendt. Regnskaberne med Gage-Bogen og dertilhørende Papirer haaber jeg om nogen Tid at kunde have den Ære at indlevere. Afleverings Forretningen,[6] item Auctions Forretningen efter min Sal: Mand samt andre Colonien vedkommende Documenter, har min Sal: Mands Successor Hr. Kiøbmand Myhlenphort paataget sig at indsende, dog tvivles meget paa at alle fornødne Papirer følger med nærværende Skibs Leilighed, saasom bemeldte Hr. Kiøbmand Myhlenphort ved vores Afreise fra Jacobshavn d: 30 Julii var dødelig syg, imidlertid haaber jeg, at han siden er komet til Helbred igien, samt at han har fundet Leilighed til at indsende de manglende Papirer med et af de endnu den Tid tilbageværende Skibe; For Visheds Skyld maae jeg i henseende til Auctions Forretningen[7] tage mig den Friehed at erindre følgende: Skipper Gudmandsen med hans Styrmand og nogle af hans Skibsmandskab kiøbte en deel paa Auctionen, som efter Aftale skal decorteres[8] af deres hyre nu ved hiemkomsten. I øvrigt anholder jeg allerydmygst om Den Høie Directions gunstige Bevaagenhed, hvilken jeg nu i særdeleshed trænger til, da jeg som Enke med et spæd Barn, der næppe er ¾ Aar gl:,[9] efter en lang og farlig Reise befinder mig her blandt blotte Fremede. Ved allerstørste Ærefrygt forbliver jeg

Den Høie Directions

underdanige Tienerinde

J:D: Sal: Glomstads.


Ordforklaringer m.m.

[1] Inspektøren var typisk universitetsuddannet jurist. Han førte tilsyn med en håndfuld kolonier, og han havde den øverste juridiske myndighed i sit inspektorat. Alle købmænd var underlagt en inspektør, som de skulle orientere om stort og småt. Der fandtes to inspektorater, og de lå i henholdsvis Nord- og Sydgrønland.

[2] Salig = afdød.

[3] Interims = midlertidig.

[4] Den Kgl. Grønlandske Handel var et statsligt departement, der blev ledt af en direktion i København. Direktionen var den absolutte topledelse i KGH, og den bestod af nogle direktører. De havde bl.a. ansvar for regnskaber, proviantering og videresalg af grønlandske produkter.

[5] Hvalbarder. De blev bl.a. brugt til korsetstivere til kvinders kjoler.

[6] Når en koloni skiftede købmand, foregik der en afleveringsforretning. Her gennemgik den gamle og nye købmand stedets arbejdsopgaver, regnskaber og almindelige tilstand. Samtidig blev den nye købmand sat ind i de lokale forhold, som f.eks. hvem der skyldte penge, hvem der ville giftes, og hvem der var hvem. Afleveringsforretningen kunne sagtens tage en uges tid, og den blev typisk foretaget, lige før skibet lettede anker med kurs mod København.

[7] Det var normalt at afholde auktion over dødsboer i 1700-tallets Grønland. Dødsboet kunne lettere og hurtigere gøres op, når indboet blev solgt på stedet snarest muligt efter dødsfaldet.

[8] Decorteres = fratrækkes.

[9] Johanne og Jens Peter Glomstad var blevet forældre til en lille dreng, kort tid før Jens Peter Glomstad døde. Drengen døde allerede i 1789, da han faldt ud af et vindue.


Transskriptionen og kildeintroduktionen er udarbejdet af Simon Mølholm Olesen, ph.d.

Om kilden

Dateret
05.09.1788
Oprindelse
Rigsarkivet, Direktorat Kgl. Grønlandske Handel, Bogholder- og Korrespondancekontor, 1775-1819, Indkomne breve fra Grønland 1787-1788.
Kildetype
Brev, Rapport
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
6. oktober 2022
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk