Uddrag fra "Frihed fra Fattigdom - Frihed til Forandring", 2010

Kilder

Kildeintroduktion:

I årene efter terrorangrebet den 11. september 2001 gennemgik dansk udviklingspolitik en sikkerhedsliggørelse, og i stigende grad iværksattes terrorbekæmpelsesprojekter i ønsket om at modvirke radikale tendenser i fattige udviklingslande. I slutningen af årtiet spillede frygten for terror imidlertid en mindre rolle og en ny tilgang til udviklingsbistand blev lanceret med ”Frihed fra Fattigdom - Frihed til Forandring”, den daværende VK-regerings strategi for dansk udviklingssamarbejde i 2010.

I introduktionen, som er gengivet i et uddrag indenfor, præsenteres en ny udviklingsstrategi med fokus på frihed, demokrati og god regeringsførelse. Frihed fremføres som havende en værdi i sig selv og som et selvstændigt middel til fattigdomsbekæmpelse, og introduktionen er et eksempel på målsætningen om demokratieksport og samtænkt udenrigspolitik i den danske udviklingsstrategi.

Dansk udviklingspolitik – frihed og udvikling

Udvikling handler om globalt at fremme frihed – om at sætte det enkelte menneske og dets potentiale fri. Danmarks udviklingspolitik hviler på en grundlæggende opfattelse af, at alle mennesker er født frie og lige med umistelige rettigheder. Frihed er et absolut gode og samtidig en forudsætning for udvikling. Uden frihed, ingen udvikling.

Fattigdomsbekæmpelse handler om at give det enkelte individ mulighed for og evne til at præge sin egen livssituation – politisk, økonomisk og socialt.  Danmarks udviklingspolitik tager derfor udgangspunkt i universelle menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder, som de er nedfældet i FN-pagten og Verdenserklæringen om Menneskerettigheder. Det er rettigheder og værdier, der er grundlæggende for alle menneskers liv, integritet og værdighed.

Udviklingspolitik skal sikre frihed fra og fremme frihed til. Frihed fra fattigdom, frygt og fornedrelse, fra afmagt og overgreb. Frihed til at tage hånd om egen skæbne og ansvar for eget liv. Frihed til at udnytte sine ressourcer til fulde – til eget og fællesskabets bedste. Frihed til at leve et liv i værdighed, i retfærdige og åbne samfund, hvor hver enkelt har ret til at tænke og ytre sig frit.

Bæredygtig udvikling og varig fattigdomsbekæmpelse forudsætter demokrati, frie og velfungerende markeder, samt en stat med velfungerende institutioner, et stærkt civilsamfund og god regeringsførelse. Fattigdom og sult trives ikke i åbne, retfærdige samfund, hvor magthavere skal stå til ansvar for borgerne, og hvor mennesker har mulighed for at tage ansvar og udfolde initiativ og virkelyst. Ustabilitet og konflikt har dårlige vækstbetingelser i pluralistiske samfund med fri dialog, fungerende retssystemer og respekt for det enkelte individ og fællesskabet.

Frihed er en forudsætning, men ikke en garanti for udvikling og fattigdomsbekæmpelse. For frihed alene kan ikke sikre værdige liv uden fattigdom. For at udnytte frihed skal man kunne gribe politiske, økonomiske og sociale muligheder. Det kan man ikke, hvis man dør af malaria, inden man fylder fem år. Hvis skolegang og lærdom af økonomiske eller kulturelle årsager er en umulighed. Hvis konflikt, despotiske diktatorer eller klimaforandringer driver en på flugt, eller hvis det nærmeste marked eller rene vand befinder sig en dagsrejse væk. Danmarks udviklingspolitik skal derfor både bidrage til at skabe rammer for fri menneskelig udfoldelse og muligheder for at udnytte disse rammer. Frihed og udvikling er hinandens forudsætninger og gensidigt forstærkende.

Som borgere i et af verdens mest velstillede samfund påtager vi danskere os gerne vores del af et globalt ansvar. Vi vil gennem udviklingspolitikken fremme den frihed, vi selv nyder. Vi tror på menneskers grundlæggende ret til et liv i frihed og værdighed og er rede til at give vores bidrag hertil.

Udviklingspolitik er også realpolitik. Danmark har en klar egeninteresse i at fremme udvikling og fundamentale værdier gennem aktiv og målrettet deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. Tyve år efter Murens fald ved vi, at demokrati og markedsøkonomi ikke kan tages for givet. Der er stadig behov for at kæmpe for, at mennesker i andre lande kan leve frit og uden fattigdom.

Begyndelsen af det 21. århundrede er en brydningstid med mange udfordringer og  muligheder. Verden er under kraftig forandring, og globaliseringen har gjort os mere indbyrdes afhængige. Fattigdom, klimaforandringer, væbnede konflikter, epidemier, radikalisering, sult og befolkningsstrømme går på tværs af grænser. En række udfordringer – bl.a. den økonomiske krise, fødevarekrisen og klimaforandringerne – har berørt alle dele af verden, men har haft særligt store negative konsekvenser for udviklingslandene.

Globaliseringen skaber muligheder for at få adgang til ny teknologi og for at skabe udvikling gennem udenlandske investeringer og eksport. Et bidrag til stabilitet og fremskridt i samfund, der geografisk ligger langt fra Danmark, kan have en direkte betydning for os. Som en ekstra og ikke ubetydelig gevinst kan økonomisk udvikling og stabilitet i verdens fattigste lande på sigt også skabe markeder for Danmark. Vi lever i et globalt skæbnefællesskab, hvor Danmark i samarbejde med andre har en interesse i at bidrage til en bæredygtig, fri og fredelig verden til gavn for nuværende og kommende generationer. En verden med frihed og muligheder for alle er til fælles fordel.

Global ansvarlighed og fremme af universelle frihedsværdier går således hånd i hånd med varetagelse af vore egne interesser. Det er grundlaget for vores engagement.

Udviklingspolitikken er en central del af den aktive danske udenrigs- og sikkerhedspolitik. Den er et ligeværdigt og selvstændigt element i vores samlede globale engagement.

[…]

Om kilden

Dateret
Maj 2010
Oprindelse
Udenrigsministeriet, Danida
Kildetype
regeringsprogram
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
24. april 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk