Uddrag fra "Danmarks udviklingspolitik - Strategi", 2000

Kilder

Kildeintroduktion:

Omkring 1990 var den kolde krig under afvikling. I forhold til udviklingspolitikken betød dette, at det sikkerhedspolitiske rationale for at give bistand aftog af betydning.

I Danmark havde det sikkerhedspolitiske rationale altid været af marginal betydning for udviklingspolitikken, men overordnet set fjernedes fokus nu fra økonomi og eksterne input til interne faktorer i ulandene, ofte af politisk art, som nøglen til udvikling. Under betegnelsen ’God Regeringsførelse’ slog en udviklingsopfattelse igennem i 1990’erne, der lagde vægt på modtagerlandenes politiske systemer, forvaltningspraksisser, regeringsførelse og overholdelse af menneskerettigheder. Fra i 1980’erne at have stillet økonomiske betingelser (de såkaldte konditionaliteter) for modtagelse af udviklingsbistand, stillede donorlandene i 1990’erne i stigende grad nu også krav om afholdelse af frie og fair valg, tiltag for korruptionsbekæmpelse og overholdelse af menneskerettigheder.

I ”Danmarks udviklingspolitik - Strategi” fra oktober 2000 fremlagde den daværende SR-regering sine planer for Danmarks udviklingspolitik under navnet ”Partnerskab 2000”. Det nedenstående afsnit er fra kapitlet ”Fattigdomsbekæmpelse gennem bæredygtig udvikling”, der understreger bekæmpelsen af fattigdom gennem skabelsen af vækst og beskæftigelse som det overordnede mål for dansk udviklingspolitik. Afsnittet giver et indblik 1990’ernes vægtning af øget demokratisering og fremme af menneskerettighederne, som i 2000 stadig prægede dansk udviklingspolitik.

 
Fra: "Danmarks udviklingspolitik - Strategi", 2000


Demokratisering og respekt for menneskerettigheder

Dansk udviklingspolitik har som mål at fremme demokratisering, respekt for menneskerettighederne, god regeringsførelse og folkelig deltagelse. Menneskelig udvikling omfatter ikke alene økonomisk og social velfærd. Menneskelig udvikling indebærer også at kunne leve i forvisning om, at man er beskyttet af den respekt for individets rettigheder, som menneskerettighederne er udtryk for. Muligheden for på demokratisk vis at kunne deltage i beslutningsprocesser, som påvirker ens eget liv og landets fremtid, er ligeledes en integreret del af menneskelig udvikling. Danmark vil fremme den folkelige deltagelse i udviklingsprocessen, fordi deltagelse er en ret for både mænd og kvinder, og fordi folkelig deltagelse er et middel til at fremme fattige menneskers interesser.

Danmark vil fremme demokratisering, dels fordi demokrati er et udviklingsmål i sig selv, dels fordi demokrati fremmer en bæredygtig udvikling med fokus på fattigdomsbekæmpelse, forebyggelse af konflikter, respekt for kvinders og mænds lige deltagelse, hensyn til miljøet og respekt for menneskerettighederne.

Dansk udviklingspolitik vil fremme god regeringsførelse og god forvaltningsmæssig praksis uden korruption som et nødvendigt led i skabelsen af en fattigdomsorienteret vækst og opbygningen af stabile samfund med effektive mekanismer til fredelig løsning af konflikter.

Et udviklingssamarbejde, der er baseret på partnerskab, og som søger at fremme demokratisering, fordrer opbygning af et aktivt civilsamfund. Et stærkt civilsamfund kan være fortaler for reformer til gavn for fattige og udsatte grupper. Danmark vil gennem styrkelse af organisationer i civilsamfundet og udvikling af en fri presse bidrage til at fremme en demokratisk udvikling både i programsamarbejdslande og i lande, hvor der ikke er et statsligt udviklingssamarbejde. Dansk udviklingsbistand skal bidrage til en styrkelse af det civile samfunds evne til at gå i aktiv og kritisk dialog med stat og regering i modtagerlandene med henblik på at fremme fattigdomsbekæmpelse, demokratisering og respekt for menneskerettighederne.

For at fremme demokratisering og respekt for menneskerettighederne vil Danmark:

• fremme demokratisering og respekt for menneskerettighederne som integreret element i udviklingsaktiviteterne, men også yde selvstændig støtte til demokratiserings- og menneskerettighedsaktiviteter

• fokusere på demokratisering og menneskerettigheder som centrale elementer i den politiske dialog med udviklingslandene og i forhandlinger i det internationale system og styrke samspillet mellem disse

• støtte demokratiske reformer, der fremmer folkelig deltagelse og indflydelse på nationalt niveau gennem styrkelse af demokratiske systemer baseret på frie og lige valg samt på lokalt niveau gennem decentralisering og kommunalreformer, der giver lokale repræsentative organer en reel beslutningskompetence, der er underlagt folkelig kontrol

• støtte opbygningen af lokalt selvstyre og nationale politiske systemer, der kan give plads til etniske, kulturelle og religiøse forskelligheder og medvirke til generel respekt for minoriteter og oprindelige folks rettigheder

• støtte opbygningen af et velfungerende retssystem, fremme af retssikkerheden og bekæmpelse af overgreb, herunder tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

• støtte formuleringen af politiske mål, opbygningen af institutioner og udbredelsen af en etik, som bekæmper korruption, magtmisbrug og organiseret kriminalitet, herunder grænseoverskridende kriminalitet

• fremme mekanismer, der sikrer systematisk inddragelse af civilsamfundet og de organisationer, der repræsenterer de fattige, i udformningen og gennemførelsen af reformtiltag både nationalt og lokalt. Dette understøttes også gennem støtte til udvikling af en fri presse

• støtte en øget og mere effektiv indsats fra regionale og internationale organisationer, som i mange henseender er særligt velegnede til at fremme demokratisering og respekt for menneskerettigheder.

Om kilden

Dateret
Oktober 2000
Oprindelse
Udenrigsministeriet, Danida
Kildetype
regeringsprogram
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
14. marts 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk