Kontrakt for Hjedding Andelsmejeri 1882

Kilder

Kildeintroduktion:

Hjedding Andelsmejeri blev grundlagt i 1882 i Vestjylland og betegnes som Danmarks første andelsmejeri. Særligt i 1880'ernes sidste halvdel vandt andelsmejeriet indpas i det danske mejerisystem, og det blev hurtigt den dominerende mejeriform. Inden andelsmejeriets fremkomst blev mejeriprodukter enten forarbejdet hjemme eller på et fællesmejeri, der opkøbte mælken fra leverandørerne, men under dårlige betingelser for landmændene. Med opfindelsen af centrifugen blev det muligt at skabe bedre og billigere produkter, men udstyret var dyrt. Oprettelsen af andelsmejerier betød, at mælkeproducenterne i fællesskab oprettede og ejede mejerierne, hvilket sikrede, at også små brug kunne producere kvalitetssmør og opnå en højere afsætningspris for selv mindre mængder. Kombinationen af familiedrevne brug, industriel masseproduktion og demokratisk styreform var en overbevisende organisationsform for mange landmænd. Andelsbevægelsen spredte sig siden til andre dele af landbruget blandt andet i form af andelsslagterier. Omkring år 1900 var der mere end 1000 andelsmejerier i Danmark. I kontrakten for Hjedding Andelsmejeri, der her er gengivet, opridses de tre vigtigste grundprincipper for andelsmejerierne:

  1. Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk.
  2. Stemmelighed: Alle andelshavere har én stemme uanset antallet af køer
  3. Solidarisk ansvar: ”[s]amtlige Interessenter garanterer alle som én og én som alle”, med hele deres ejendom i andelsmejeriet.

Kontrakten for Hjedding Andelsmejeri blev efterfølgende et forbillede for mange andre andelsmejerikontrakter og fungerede også som inspiration for kontrakten til Strelluf Andelsmejeri.

Interessentskabskontrakt.

Underskrevne Beboere i Ølgod Sogn tilstaar herved at have indgaaet med hinanden, ligesom vi og underskrevne Mejerist: Jacob Henrik Ferdinand Michael Stilling Andersen af Gammelgaard har indgaaet følgende Kontrakt om oprettelse og drift af et Mejeri.

1.

Vi underskrevne, der ved vor Underskrift forbinder os som Interessenter i Mejeriet, der er anlagt i Hjedding og bærer Navnet "Hjedding Andelsmejeri", forpligter og alle og enhver, saa længe vi er Interessenter i Mejeriet, til at levere al den Mælk, vore Køer giver, til Mejeriet; dog med den Undtagelse af, hvad der bruges i enhvers Husholdning. I Mejeriet tilberedes Smør og Ost af den samlede Mælk, og Udbyttet ved Salg heraf deles mellem Interessenterne i Forhold til den Mælkemængde, enhver har leveret; dog med Fradrag af Driftsomkostningerne. Udbyttet ved Salg og Smør deles hver Maaned, hvorimod det, der er indkommet ved Salg af Ost, kun deles en Gang om Aaret. Daglig tilbageleveres Interessenterne saa stor en Del af Kjærnemælk og Valle, som enhver kan tilkomme i Forhold til den Del, han har leveret af den samlede Mælkemængde. Enhver kan udtræde af Interessentskabet til en 1. Maj eller 2 Maaneders Varsel.

2.

Interessentskabets Anliggender ledes af en Bestyrelse paa 5 Medlemmer, der vælges for 2 Aar af den aarlige ordinære Generalforsamling ved simpel Stemmeflerhed, og er enhver Interessent pligtig til at udføre dette Hverv, dog er han berettiget til at fordre sig fritaget i et lige saa langt Tidsrum, som han har fungeret som Bestyrelsesmedlem. Der afgaar hvert Aar 2 eller 3 af Bestyrelsens Medlemmer; ved dette Regnskabsaar 2, næste Aar 3 og fremdeles vekselvis 2 og 3, efter som deres Valg eller Functionstid udløber. Foreningens Bestyrelse repræsenterer Foreningen udad til, og hvad og hvilke Afgjørelser, den maatte træffe på Foreningens Vegne, skal være bindende for denne, for saa vidt det kun angaar Mejeriets Drift; dog at Antagelsen af en Mejerist til at forestaa den daglige Ledelse af Mejeriet kun kan ské med Generalforsamlingens Samtykke.

3.

Bestyrelsen er bemyndiget til at afslutte Kontrakt med Ejeren af det Stykke Jord, som Interessentskabet har lejet til at opføre Mejeribygninger paa, ligesom den er berettiget til at gjøre Indkjøb af Maskiner ved de, der forefindes til Mejeriets Drift, og har derhos at holde Bygningerne ved Lige, alt for Interessentskabets Regning. Bestyrelsen er berettiget til at optage de Laan til et salmet Beløb af 8,150.00 – er Otte Tusende et Hundrede og halvtredsindstyve Kroner, for hvilke samtlige Interessenter garanterer alle som én og én som alle; dog at enhver først har at udrede en Andel i Forhold til de ud for hans Underskrift opgivne Kohold. Bestyrelsen fører jævnlig Tilsyn med Mejeriets Drift og er Mejeristens nærmeste foresatte.

4.

Af hvert Pund Smør, der produceres i Mejeriet, tages 8 – er otte Øre af Salgsprisen og afbetales paa Anlægskapitalen eller Laanet, og bliver enhver Interessent i Mejeriet i Forhold til den Del, han har betalt i Anlæget af samme, og faar fra den Tid, Anlægskapitalen er fuldstændig udbetalt, 4 pCt. p.A i rente af sit Indskud, saa længe han er Medlem af Interessentskabet, nemlig: leverer Mælk til Mejeriet og tager del i dets Drift. Udtræder han derimod fuldstændig af Mejeriet og leverer ingen Mælk til Mejeriet, faar han ingen Rente og har heller ingen Stemmeret længere på Interessentskabets Generalforsamlinger angaaende Mejeriets Drift, Ophævelse eller Salg.

5.

Skulde det blive vedtaget ved en Generalforsamling at ophæve Interessentskabet, afhænde samtlige dette tilhørende Ejendele, og for saa vidt det derved  indvundne Udbytte ikke er tilstrækkeligt til at dække Gjælden, tilskyder Interessenterne det manglende i samme Forhold, som enhver til den Tid har afbetalt på Gjælden, eller det Beløb, han er Aktionær for. Viser det sig derimod, at der bliver Overskud fra Gjælden, deles dette i samme forhold. De Interessenter, der maatte udtræde af Interessentskabet før dets fuldstændige Ophævelse, kan ved deres Udtrædelse ikke faa noget tilbagebetalt af, hvad de har betalt af Anlægskapitalen, men hæfter heller ikke for, hvad der skyldes. Men ved Interessentskabets Ophævelse faar han udbetalt en Andel af, hvad der muligvis bliver tilovers fra Gjælden ved Salget af Interessentskabets Ejendele, i Forhold til, som han har betalt til Mejeriets Anlæg, dog uden Rente, De tilbageværende  Interessenter har intet Ansvar for, at den Andel, der tilfalder en udtraadt Interessent, svarer til det fulde Beløb, han har indbetalt til Mejeriets Anlæg, men han kan ikke fordre sig et større Beløb udbetalt, end som han har betalt til Anlæget ved hans Udtrædelse.

6.

Mælkevognen kjører 2 Gange daglig fra 15. Maj til 15. Avgust og Resten af Aaret én Gang, ligesom den om Søndagen kun kjører én Gang. Enhver Interessent er forpligtet til at levere Mælken til de Tider, der bestemmes af Bestyrelse, og paa de Steder, hvorom nærmere Bestemmelse tilføres Bestyrelsens Forhandlingsprotokol, overensstemmende med den hidtil gjældende Ordning.

7.

Enhver Interessent er forpligtet til at fodre sine Malkekøer forsvarligt og til i de Maaneder, Køerne staar paa Stald, nemlig fra midt i Oktober til midt i Maj, at tilsætte Foderet 1 Pd. Rapskager daglig til hver Ko, der malker. Af Rodfrugter maa der kun anvendes daglig 1 Skp. Af Gulerødder og Runkelroer eller ½ Skp. af Turnips [roer] og Kaalrabi til hver Ko. Med Ærter, Vikker [ærteblomst] og Spærgel [plante] i moden Tilstand, maa der slet ikke fodres.

8.

Foderstoffer indkjøbes af Bestyrelsen og fordeles mellem Interessenterne saaledes, at enhver er pligtig til at tage mindst for 2 Maaneder, og har Bestyrelsen desaarsag at gjøre Indkjøb 4 Gange om Aaret. Interessenterne er forpligtede til, naar Bestyrelsen indvarsler dem til at fremkomme med Bestillinger, at give Møde paa Mejeriet, hvor enhver er pligtig til at opgive, hvor mange Køer, han har, der malker i de 2 Maaneder, hvorfor Indkjøbet gjøres, og skal han modtage mindst saa stort et Kvantum Rapskager, som han er forpligtet til at bruge i nævnte Tid. I øvrigt staar det ham frit for, enten han selv vil gjøre Indkjøb af Foderstoffer, eller han vil lade det udføre ved Bestyrelsen. Foderstofferne betales contant ved Modtagelsen; dog kan Interessenterne, hvis det ikke passer dem at betale Rapskagerne contant, fordre, at de betales af Mejeriets Kasse, mod at Betalingen afdrages i den næste Udbetaling for Mælk i Mejeriet.

Interessenterne er forpligtede til at møde ved Ølgod Station og faa deres bestilte Varer udleverede fra Jærnbanevognen.

9.

Mælken skal leveres rén og uforfalsket, og af syge Køer maa ingen Mælk leveres, ligesom heller ikke af nykælvede før efter syvende Maal efter Kælvningen.

Skulde det vise sig, at nogen Leverandørs Mælk er forfalsket, enten ved Tilsætning af Vand eller andre Indblandinger, eller Mælken ikke leveres uskummet, eller at syge Køers Mælk blandes deri, eller Spandene ikke holdes rene,  – da er vedkommende lukket ude af Interessentskabet, og Leverandøren er ifalden Mulct [bøde] af 10 Kr. pr. Stik. Af hans Malkekøer, foruden Straf, han ellers vil blive ikjendt for hans bedrageriske Forhold. Mulcten tilfalder Interessentskabet. Skulde det imidlertid oplyses, at Forfalskningen er foregaaet uden Leverandørens Vidende og Vilje, da bortfalder Mulcten, hvorimod han i hvert Fald skal Erstatte Skaden og det Tab, som Interessentskabet ved Forfalskningen har Lidt.

10.

De Kjørsler og Arbejder ved Mejeriets Drift, som Bestyrelsen finder rigtigst at udføre in natura, er Interessenterne pligtige til at udføre straks efter Tilsigelse, og møder de ikke til den bestemte Tid, er Bestyrelsen berettiget til at lade Kjørselen eller Arbejdet udføre ved lejede Folk for vedkommende Medlemmers Regning, og Betalingen afdrages i den næste Udbetaling fra Mejeriet.

11.

Naar nogen Interessent afhænder den Ejendom, han nu er i Besiddelse af, kan han, om han vil, lade Eftermanden indtræde som Interessent i Mejeriet og i alle hans Rettigheder og Forpligtelser efter denne Kontrakt i hans Sted, ligesom disse ogsaa kan overtages af, hvem der ved Arv maatte overtage nogen af være Ejendomme samlede. Afhændes derimod nogen Parcel fra hans Gaard eller Sted, kan han nok lade Parcellisten indtræde for den Del, han selv bestemmer, men kun for saa vidt Parcellisten vil levere Mælken paa den Vej, som Mælkevognen kjører, eller det ikke er til Ulæmpe eller Bekostning for Interessentskabet.

12.

I hvert Aars Maj Maaned afholdes en aarlig Generalforsamling af Interessenterne efter fourd skét Bekendtgjørelse ved Kirkestævne.

Ved Generalforsamlingen fremlægges det aflagte og reviderede Regnskab for sidste Driftsaar, og for saa vidt Regnskabet har erholdt Revisionsbemærkninger til Generalforsamlingens Decision. Ved Generalforsamlingen foretages Bestyrelsesvalg, og foruden dette ogsaa Valg af 2 Revisorer til at gjennemgaa næste Aars Regnskab. Bestyrelsen er derhos berettiget til at sammenkalde extraordinære Generalforsamlinger til hvilken som helst Tid. Ved Sagernes Behandling paa Generalforsamlingerne gjør simpel Stemmeflerhed Udslaget, med Undtagelse af Forslag til Mejeriets Ophævelse, der kun kan vedtages, naar de mødte afgiver de to Tredjedele Stemmer derfor, og er Interessenterne stemmeberettigede i Forhold til det Antal Køer, de til den Tid har eller 1 Stemme for hver Ko.

13.

For det første Aar, fra sidstafvigte 1. Maj at regne, er J. H. F. M. Stilling Andersen antaget som Mejerist til at forestaa Driften af Mejeriet for en Løn af Kr. 500 – er: Fem Hundrede Kroner – samt fri Kost og Logis. Og indtræder han som Interessent for et Antal Køer, af hvilke han har kjøbt Mælken, og har han som saadan lige saa fuldt som de andre Interessenter at bidrage til alle Mejeriets Udgifter, hans egen Løn og Kost iberegnet.

14.

J. H. F. M. Stilling Andersen har at føre Bog over, hvad Mælk enhver Interessent leverer, og hvad ham tilbageleveres af Kjærnemælk og Valle, samt Kontrabog for hver Interessent. Desuden har han at føre Bog over Salg af Smør og Ost og enhver Indtægt og Udgift ved Mejeriets Drift.

Han har enhver Maaned at opgjøre enhver Conto for Salg af Smør og udbetale enhver Interessant hans Tilgodehavende. Af hvad der indkommer ved Salg af Ost afholdes Driftsudgifterne. Han har i Forening med Bestyrelsen at aflægge Regnskab for sidste Driftsaar til hver 1. Maj. Bestyrelsen er berettiget til: til enhver Tid at eftersé Bøgerne og fordre Oplysninger om Interessentskabets Status og Anliggender.

15.

Vi underskrevne, der tiltræder denne Kontrakt som Sælgere af Mælk til J. H. F. M. Stilling Andersen, forpligter os herved til at levere al den Mælk, vi producerer, med Undtagelse af, hvad vi beholder til og bruger i vor egen Husholdning, og underkaster os Bestemmelserne efter denne Kontrakts § 6, 7, 8 og 9. Alt indtil næstkommende 1. Maj 1884.

16.

Jeg, J. H. F. M. Stilling Andersen, forpligter mig herved til at betale den nymalkede Mælk eller den uskummede Mælk med 14 ½ Øre for hver Kande eller 4 Pd., naar 1. Klasses laveste Notering er 1. Kr. for 1 Pd. Smør efter Kjøbenhavns Grosserer Societets Notering, og for hver 5 Øre, et Pd. Smør noteres over eller under 1. Kr., stiger og falder Betalingen for 1 Kande Mælk med ½ Øre. Derhos er Sælgerne berettigede til at faa Kjærnemælken tilbage for en Pris af 5 Øre pr. Kande.

Betalingen for Mælken erlægges den 1. i hver Maaned for den forløbne Maaned, og hvis Betalingen ikke er erlagt inden 8 Dage efter Forfaldstid, er Sælgerne løst fra deres Forpligtelser efter nærværende Kontrakt.

17.

Skulde Sælgerne inden næstkommende 1. November ønske: I steden for at sælge Mælken til J. H. F. M. Stilling Andersen at indtræde i Interessentskabet for deres Kohold, er de berettigede hertil, mod at de erstatter ham de 8 Øre, han har betalt af hvert Pd. Smør af den hele Mælkemængde, han indtil Dato har leveret som Afbetaling paa Anlægsgjælden, og garantere dén eller de Sælgere, der indtræder i Interessentskabet, i Forening med de nuværende Interessenter for Resten af Gjælden, i Forhold til deres Kohold, og staar i øvrigt lige med de oprindelige Interessenter, saa vel med Hensyn til Rettigheder som til Forpligtelser efter denne Kontrakt.

Hjedding pr. Ølgod 1882.

Om kilden

Dateret
1882
Oprindelse
Andersen, J. Stilling: ”Interessentskabskontrakt” i Mælkeritidende (1902), s. 636
Kildetype
Kontrakt
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
23. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk