HØR: Thorvald Staunings programtale for den nye regering 1924

Lydklip

Kildeintroduktion:

I denne optagelse fra 1924 præsenterer Thorvald Stauning (1873-1942) regeringsprogrammet for den første socialdemokratiske regering efter valgsejren den 11. april samme år. I programmet hedder det bl.a., at regeringen vil respektere parlamentarismen, fortsætte de tidligere regeringers udenrigspolitiske linje, arbejde for at stabilisere den danske valuta, bekæmpe arbejdsløsheden og boligmanglen, stabilisere arbejdsforholdene,  højne folkeskolen samt revidere skattelovgivningen.

Regeringen forblev ved magten indtil 1926, hvorefter der gik tre år, inden Socialdemokratiet igen kunne danne ny regering (denne gang med Det Radikale Venstre).

    

Transskription af talen:

Det ministerium, som under 23. april er udnævnt, er konsekvensen af folketingsvalget den 11. april. Dette ministerium er udgået af det socialdemokratiske parti, hvis program er målet for dets arbejde. Ministeriet vil føre en demokratisk samfundspolitik, til hvilken der tages hensyn til alle landets erhverv og til alle berettigede interesser i samfundslivet. Den samlede regering ønsker derfor også, at det politiske arbejde skal foregå på parlamentarismens grund, hvorfra ingen afvigelser vil ske.

Ministeriets udenrigspolitik vil følge den linje, som med tilslutning fra alle ansvarlige sider er fulgt i en række år, og hvis mål er at sikre Danmark et godt og venskabeligt forhold til alle andre nationer. Heraf følger også, at den ordning, som har fundet sted af det tysk-danske grænsespørgsmål, fuldt ud respekteres, ligesom det fremdeles vil være formålet at sikre en frisindet og retfærdig ordning af sprog- og nationalitetsforholdene i grænseegnene.

Over for de vanskeligheder, som valutaforholdene har påført staten, næringslivet og de enkelte borgere, vil ministeriet allerede i indeværende rigsdagssamling søge sådanne foranstaltninger iværksat, som kan antages at bidrage til stabilisering og gradvis højnelse af den danske valutas internationale værdi, ligesom det vil være formålet at modvirke den fremdeles mere betydelige arbejdsløshed til fremme af dansk produktion og prøvelse af dansk eksport. Ligeledes vil ministeriet under hensyn til den herskende bolignød foreslå en midlertidig forlængelse af den hidtil gældende boliglovs bestemmelser vedrørende opsigelse og fastsættelse af husleje.

Under hensyntagen til de indvundne erfaringer vil forslag til revision af lovgivningen om banker, aktieselskaber og forsikringsvirksomhed blive udarbejdet til fremsættelse i den ordinære rigsdagssamling. Og man vil ligeledes bestræbe sig for at finde former, hvorunder arbejdernes interesse for produktionen kan forøges og derved arbejdsforholdene stabiliseres. Ministeriet vil søge at fremme bestræbelserne for at skaffe de flest mulige landarbejdere erhvervsvirksomhed i landbruget og vil forberede de dele af skolereformen, som i første række påkræves for en højnelse af folkeskolen. Den allerede forberedte revision af straffeloven vil blive fremmet, og arbejdet for ægteskabslovgivningen fortsat.

I øvrigt vil ministeriet søge at indføre virkelige indskrænkninger i statens udgifter uden at angribe den nødvendige sociallovgivning, sund balance såvel i statsvirksomhederne som i statsøkonomien som helhed og endelig ved en samlet overvejelse forberede en revision af skattelovgivningen. Ministeriet venter at findes fornøden støtte i Rigsdagen til den politik, hvoraf hovedpunkter her er angivet.
 


Thorvald Stauning
Thorvald Stauning. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket

Lydklip

Forfatter(e)
Thorvald Stauning
Tidsafgrænsning
1924 -1926
Oprindelse
Statsbibliotekets Lydsamling
Kildetype
Tale, Arbejdsprogram, regeringsprogram
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
23. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk