Den Internationale Kommission for Slesvig: Proklamation, 10. januar 1920

Kilder

Kildeintroduktion:

Den Internationale Kommission for Slesvig (CIS) udgav den 10. januar 1920 denne bekendtgørelse på dansk og tysk for at bekendtgøre, at den overtog forvaltningen af de områder, der var involveret i de kommende folkeafstemninger om grænsedragningen. Efter 1. verdenskrigs afslutning blev det i Versaillestraktaten besluttet, at grænsen mellem Danmark og Tyskland skulle drages på baggrund af folkeafstemninger i to zoner, og CIS blev indsat for at sikre, at valgene i de berørte distrikter foregik frit og uafhængigt.

CIS skulle som udgangspunkt udgøres af fem medlemmer: tre fra de i 1. verdenskrig sejrende magter samt to neutrale medlemmer. Da USA ikke ratificerede Versaillestraktaten, endte kommissionen dog kun med at bestå af fire medlemmer. De indførte tiltag, der skulle sikre, at der forblev ro i området, blandt andet blev de tyske tropper i området erstattet med britiske og franske, tysksindede embedsmænd blev fjernet fra afstemningsområderne, og der blev oprettet et særligt politikorps, der skulle støtte kommissionens tiltag.  

Bekendtgørelser fra Den Internationale Kommission, 10. januar 1920 Bekendtgørelser fra Den Internationale Kommission, 10. januar 1920
Bekendtgørelser fra Den Internationale Kommission, 10. januar 1920, blev udgivet på både tysk og dansk. Fra: Det Kgl. Biblioteks Småtrykssamling


PROKLAMATION

Til Beboerne i de Distrikter af Tyskland, der grænser til Danmark og omhandles i Versailles Traktaten af 28. Juni 1919.

I Medfør af Artikel 109 i den den 28. Juni 1919 i Versailles undertegnede og den 10. Januar 1920 i Paris ratificerede Fredstraktat mellem de allierede[1] og associerede Magter og Tyskland skal Grænsen mellem Tyskland og Danmark drages i Overensstemmelse med Befolkningens Ønsker. I Henhold til denne Bestemmelse har den Internationale Kommission – sammensat af de undertegnede Kommissærer og udnævnt i Henhold til nævnte Artikel med det Formaal at foretage en Folkeafstemning til Fastsættelse af den nye Grænse – fra Dags Dato at regne overtaget den almindelige Forvaltning i de Distrikter, der i dette Øjemed er afgrænset i Fredstraktaten.

Den højeste Myndighed er hos den Internationale Kommission.

Den Magt og Myndighed, der hidtil indenfor de forskellige Forvaltningsgrene er udøvet af tyske administrative Myndigheder, som har haft Sæde udenfor disse Distrikter, udøves af Kommissionen selv eller under dens Kontrol, og Kommissionen har, som nedenfor fastsat, truffet Foranstaltninger til at erstatte de øvrige højere tyske Embedsmænd, der efter Fredstraktatens Bestemmelser skal fjernes.

Kommissionen byder og befaler alle de Myndigheder, Embedsmænd og offentlige og kommunale Tjenestemænd af enhver Art, der forbliver i Udøvelsen af deres Funktioner, at bistaa Kommissionen i dens Gerning og at vise saavel den som de Embedsmænd, den udnævner, fuldkommen Lydighed og retskaffen Tjeneste.

Kommissionen ønsker, at den lokale Administration af disse Distrikter, den dømmende saavel som den udøvende Myndighed, skal foregaa som hidtil med de mindst mulige Forstyrrelser. Anhængiggørelse[2] eller videre Forfølgelse af Processer af politisk Art er dog afhængig af Kommissionens Godkendelse.

De forandringer, som Myndighedens Overgang til Kommissionen maatte gøre nødvendige, og alle de Regeringsforanstaltninger, som denne maatte anse for hensigtsmæssige, saavel som de Bestemmelser, der kræves til Gennemførelse af en fri og retfærdig Afstemning, vil blive bragt til Befolkningens Kendskab ved Forordninger, der offentliggøres i de officielle Tidender og Aviserne og opslaas paa offentlige Steder.

Alle saadanne Forordninger har Lovskraft.

Det tyske Militær skal fjernes i Henhold til Fredstraktaten og erstattes ved Troppestyrker, der af de allierede og associerede Magter er stillet til Disposition for Kommissionen. Hovedkommandoen over disse Styrker, til Vands saavel som til Lands, er overdraget til den Britiske Admiral, der handler paa Kommissionens Forlangende og under dens Autoritet.

De tyske Troppers og Myndigheders Rømning af Afstemningsomraadet, der er fastsat i Fredstraktaten, anses at være fuldendt den 20. Januar 1920, fra hvilken Dag altsaa den i Artikel 109, 3, nævnte Tidsfrist for Folkeafstemningen begynder at løbe.

Kommissionen opfordrer alle Befolkningsklasser i de Distrikter, som staar under dens Forvaltning, til loyalt at virke med til Opretholdelse af Lov og Orden.

                  København, den 10. Januar 1920.

                     Charles M. Marling[3]
Præsident for Kommissionen, Britisk Kommisær

Paul Claudel[4]                                              T. T. Heftye[5]                                       Oscar von Sydow[6]
Fransk kommissær                                      Norsk kommissær                                    Svensk kommissær

 

C. Brudenell-Bruce[7]
Britisk assistent Kommisær, Generalsekretær


Ordforklaringer m.m.

[1] De allierede var under 1. verdenskrig en alliance, der kæmpede og vandt mod Centralmagterne (Tyskland, Østrig-Ungarn, Det Osmanniske Rige og Bulgarien). Alliancen bestod af Storbritannien, Frankrig, Italien (indtrådte i 1915), Rusland (udtrådte i 1917), Japan og USA (indtrådte i 1917) samt flere associerede lande.

[2] Anhængiggørelse: indbringelse til afgørelse ved retten.

[3] Charles Murray Marling (1862-1933): britisk diplomat.

[4] Paul Claudel (1868-1955): fransk poet og diplomat.

[5] Thomas Thomassen Heftye (1860-1921): norsk officer og politiker.

[6] Oscar Frederik von Sydow (1873-1936): svensk politiker.

[7] John Charles Brudenell-Bruce (1885-1960): britisk diplomat.


Temaet er udarbejdet i samarbejde med Den Slesvigske Samling ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig med støtte fra Sydslesvigudvalget.

Om kilden

Dateret
10.01.1920
Oprindelse
Bekendtgørelser fra den internationale kommission for Slesvig, nr. 1, udgivet 10. januar 1920. Bekanntmachungen der internationalen Kommission für Schleswig, s. 1
Kildetype
Bekendtgørelse
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. juni 2020
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om kilden

Dateret
10.01.1920
Oprindelse
Bekendtgørelser fra den internationale kommission for Slesvig, nr. 1, udgivet 10. januar 1920. Bekanntmachungen der internationalen Kommission für Schleswig, s. 1
Kildetype
Bekendtgørelse
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. juni 2020
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk