Bekendtgørelse om indfødsretsprøven, 22. marts 2007

Kilder

Kildeintroduktion:

I december 2005 indgik VK-regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om skærpede krav for udlændinges mulighed for at opnå dansk statsborgerskab. På forslag af Dansk Folkeparti var et af kravene, at ansøgere skulle bestå en indfødsretsprøve, hvor de dokumenterede viden om danske samfundsforhold, dansk kultur og dansk historie. Prøven blev første gang afholdt i 2007, og til prøven blev der udarbejdet en spørgsmålsbank med 200 spørgsmål, som blev gjort offentligt tilgængelig. Selve prøven bestod af 40 spørgsmål, hvoraf 35 var taget fra spørgsmålsbanken. For at bestå skulle man have 28 rigtige.

Som mange andre af VK-regeringens stramninger på udlændingeområdet blev prøven omdiskuteret. Ikke kun fordi den gjorde det sværere at opnå statsborgerskab, men også fordi den af kritikerne blev set som en statsligt formuleret facitliste i hvad det ville sige at være dansk. Prøven havde dog også fortalere og blev i 2008 skærpet, så man nu krævede, at ansøgere skulle svare rigtigt på 32 spørgsmål ud af 40. Til brug for ansøgerne blev der også udarbejdet en bog ”Danmark før og nu” om dansk historie og samfundsforhold. Bortset fra enkelte dagsaktuelle spørgsmål kan alle svarede på prøvernes spørgsmål findes her.

Herunder findes den første bekendtgørelse, der indførte indfødsretsprøven i 2007. Bemærk at bekendtgørelsen senere blev ændret. Blandt andet indførtes i senere udgaver reglen om, at bestået prøve krævede 32 rigtige svar.

Bekendtgørelse om indfødsretsprøven 22. marts 2007

I medfør af § 1, stk. 2, i lov nr. 487 af 7. juni 2006 om indfødsretsprøve fastsættes:

Kapitel 1 Generelle regler om indfødsretsprøven

§ 1. Prøveberettiget er enhver udlænding, der har ansøgt eller vil ansøge om dansk indfødsret.

... ...

Kapitel 2 Prøvens form og indhold

§ 5. Prøven består af et opgavehæfte med 40 spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og historie, jf. § 6. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration opretter en offentligt tilgængelig prøvebank med spørgsmål og udvælger derfra 35 af de 40 spørgsmål til brug for den konkrete prøve. I prøven indgår desuden 5 spørgsmål om aktuelle emner. Prøven består af spørgsmål, hvor svaret kan bedømmes objektivt som enten rigtigt eller forkert, herunder spørgsmål hvor prøvedeltageren skal angive det korrekte svar blandt flere svarmuligheder (»multiple choice«).

Stk. 2. Prøven er skriftlig og aflægges individuelt uden brug afhjælpemidler, jf. dog §§ 12 og 13.

Stk. 3. Det dansksproglige niveau for prøven er ikke højere end niveauet for Prøve i Dansk 3.

Stk. 4. Prøvetiden er 60 minutter.

Stk. 5. Spørgsmål, der indgår i prøvebanken, jf. stk. I, kan løbende ændres eller udskiftes med andre spørgsmål. Ændring eller udskiftning af spørgsmål skal dog ske senest tre måneder før den prøve, hvor spørgsmålene kan indgå, afholdes.

§ 6. Prøvedeltageren skal ved aflæggelse af prøven dokumentere

1) at have opnået kendskab til Danmark og danske samfundsforhold, herunder

a) den danske politiske styreform

b) det danske velfærdssamfund

c) Danmarks forhold til omverdenen,

2) at have opnået kendskab til større væsentlige epoker samt konkrete begivenheder og personligheder i Danmarks historie, der har haft betydning for udviklingen af det danske samfund,

3) at have opnået kendskab til centrale aspekter af dansk kultur og det sociale samfundsliv i Danmark og

4) at have opnået kendskab til aktuelle forhold og begivenheder i det danske samfund.

Kapitel 3 Prøvetermin, tilmelding m. v.

§ 7. Prøven afholdes to gange om året i henholdsvis juni måned og december måned (prøveterminer).

Stk. 2. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration offentliggør senest den 1. oktober hvert år på nyhedsportalen www.nyidanmark.dk

1) en liste over prøveafholdere og

2) tilmeldingsfrister og prøvetidspunkter for det følgende kalenderår.

§ 8. Tilmelding til prøve sker hos den prøveafholder, hvor prøven ønskes aflagt.

Stk. 2. Prøvedeltageren afkræves et gebyr på 600 kr. ved tilmeldingen til prøven, jf. dog § 37, stk. 1.

... ...

Kapitel 7 Bedømmelse

§ 31. Ved prøven anvendes bedømmelsen »Bestået/lkke bestået«. En prøve er bestået, hvis 28 af 40 spørgsmål er besvaret korrekt. Alle spørgsmål vægter lige.

... ...

Kapitel 10 Klager

§ 35. Klage over censors bedømmelse samt klage over forhold i forbindelse med prøveforløbet kan af prøvedeltageren indbringes for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration inden fire uger efter, at bedømmelsen eller afgørelsen er meddelt prøvedeltageren, eller prøven har fundet sted. Prøvedeltageren har ret til uden betaling at få udleveret kopi af sin skriftlige besvarelse.

Stk. 2. Klagen indgives individuelt og skriftligt. Klageren skal præcisere og begrunde klagepunkterne.

§ 36. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration anmoder straks de involverede parter om de nødvendige udtalelser til klagen. Udtalelserne afgives inden en frist på to uger, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

Stk. 2. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration forelægger de indhentede udtalelser for klageren, der inden for en frist på normalt en uge har mulighed for at komme med sine kommentarer.

§ 37. I sager, hvor klagen ikke vedrører bedømmelse af besvarelsen, træffer Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration afgørelse enten om at afvise klagen eller om at tilbyde omprøve. Omprøve kan dog først finde sted ved næste prøvetermin. I tilfælde af tilbud om omprøve betaler prøvedeltageren ikke gebyr.

Stk. 2. I sager, hvor klagen vedrører bedømmelse af besvarelsen, træffer Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration afgørelse om at afvise klagen eller om ombedømmelse.

Stk. 3. Afgørelse om ombedømmelse, jf. stk. 2, forudsætter,

1) at der ved prøvens afholdelse eller bedømmelsen er forekommet væsentlige mangler, eller

2) at der foreligger andre særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen.

Stk. 4. Træffer Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration beslutning om ombedømmeIse, kan ministeriet selv bedømme besvarelsen eller udpege en beskikket censor, som foretager ombedømmelsen.

... ...

Kapitel 12 Ikrafttræden m. v.

§ 40. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. marts 2007.

 

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 22 marts 2007

Rikke Hvilshøj