Ursin: Tyske kolonister i Viborg 1832

Kilder

Kildeintroduktion:

Georg Frederik Krüger Ursin (1797-1849) var matematiker og astronom. Ursin interesserede sig først og fremmest for den praktiske anvendelse af matematik og naturvidenskab. For at studere industriforhold i praksis foretog Ursin flere rejser, heriblandt to indenfor Danmarks grænser i årene 1832 og 1833. Reportagerne herfra blev optrykt i Magazin for Kunstnere og Haandværkere og udkom efterfølgende i bogform under titlen Reise i Provindserne foretagen i Sommeren 1832 og Reise i Provindserne foretagen i Sommeren 1833. Nedenstående uddrag af en beretning fra Viborg-egnen stammer fra 1832-delens side 22. Beretningen omhandler efterkommerne til de såkaldte "kartoffel-tyskere", der blev inviteret til Danmark under Frederik 5.s (1746-66) regeringstid for at opdyrke den jyske hede.

Hr. Forstraaden ledsagede mig ogsaa til een af Colonierne i Nærheden. Temmeligen afsondrede fra deres nuværende Landsmænd, leve her Efterkommere af de i Frederik den femtes Tid indkaldte Kolonister. Ved Sparsomhed lykkes det flere iblandt disse at erhverve sig et tarveligt Udkomme; især skulde Huusfliden sikkre dem dette; men denne er dog næppe på Colonierne i høiere Grad tilstede end paa flere andre Steder i Jylland.

Mærkeligt var det for mig at træffe en Familie, hvis Forældre vare fra Rhinegnene, og som gjerne, ligesom de fleste Colonister, talte med den fremmede Tydsk, bevarende aldeles den eiendommelige pfalsiske Dialekt, som jeg ogsaa fra et længere Ophold for en deel Aar siden i Mannheim og Heidelberg nogenlunde kunde istemme.

Imidlertid nærme Colonisterne sig dog nu stedse mere og mere deres Naboer og træde i Familieforholde til dem; det synes ogsaa rigtigt, at saadanne Indbyggere saa snart, som muligt, træde i nær Forening med Landets ældre Beboere; og det kunde maaskee derfor vel i det Hele være eet blandt de flere Spørgsmaal, som kunne opkastes angaaende dette Colonisations-System, om man ikke skulde have anlagt Colonierne nærmere Jyllands beboede Egne.

Om kilden

Dateret
1832
Oprindelse
Ursin, G.F.K.: Reise i Provindserne foretagen i Sommeren 1832 (1833), s. 22.
Kildetype
Rejsebeskrivelse
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
8. august 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
1832
Oprindelse
Ursin, G.F.K.: Reise i Provindserne foretagen i Sommeren 1832 (1833), s. 22.
Kildetype
Rejsebeskrivelse
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
8. august 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk