Ugerapport om arresterede tiggere i København, juli 1779

Kilder

Kildeintroduktion:

Nedenfor ses et uddrag fra ugerapporten med oplysninger om arresterede tiggere, de såkaldt opbragte betlere, i København i dagene fra den 14. til 17. juli 1779. Med Frederik 4.s fattiglove fra 24. september 1708 blev det forbudt at tigge i Danmark. Det var dog ikke ensbetydende med, at de fattige stoppede med at tigge, for det var langt fra alle trængende, der fik fattighjælp. På gadeplan indrettede myndighederne et særligt fattigpoliti, fattigfogederne, der fik til opgave at jage og arrestere tiggerne, der skulle fængsles og sættes til tvangsarbejde i Børnehuset eller Søkvæsthuset på Christianshavn. Fattigfogederne patruljerede blandt andet i de københavnske gader.

Ugerapporterne fra fattigdomstolen, Eksaminationskommissionen på Almindelig Hospital om de arresterede tiggere findes bevaret på Københavns Stadsarkiv – men kun fra året 1779. De giver et unikt indblik, ikke bare i myndighedernes arbejde med at rydde det offentlige rum for tiggere, men også i de triste skæbner bag de mange fremstrakte hænder. Her beskrives de 220 tiggere, som blev arresteret af de københavnske fattigfogeder i dette år. Rapporterne tillader os at komme tæt ind på livet af de enkelte tiggere.

Den originale rapport
Den originale ugerapport. Klik på billedet for at læse originalkilden som pdf. Fra: Københavns Stadsarkiv


Extract af Examinations Protocollen paa Kiøbenhavns Almindelige Hospital Over opbragte Betlere fra den 12te Julii til den 17de Dito 1779.

d 14de Julii

  1. Fridericha Juliane Kÿhl 14 Aar gammel, hendes Fader har været Matros ved 3die Division, 2det Compagnie No. 38. Hr. Commendeur Stibolt var Cheff, er derfra afskediget for 1 Aar siden, Hun er i gaar Eftermiddag af Fogderne Hougaard og Richter optagen i Bettlerie i Runddelen ved Kongens Stalde og var ifølge med sin halv Søster Barbra Lise, for hvem den første stod Skildvagt for at passe paa naar Fogderne kom, imedens den sidste betlede, og da de angreb denne nu opbragte, løb halv Søsteren ind i Kongens Stalde, saa at de ikke fik hende. Hun nægter Bettleriet og siger hun skulle gaae til Larsbiørnstræde for sin Fader og hente Træe til Skoehæle, siden han er Skoeflikker. Fogderne kan eedelig bekræfte at den som undløb betlede og denne opbragte passede paa naar de kom. Hun den opbragte har anmeldt sig hos Aftensangs Præsten til Holmens Kirke for at gaae til Confirmation i Sommer. Blev 1ste Gang sendt til Qvæsthuuset.
  2. Kirstine Johan Tobi 46 Aar gammel, hendes Mand har været Constabel ved 3 Div: 6 Compagnie No. 71, Hr. Admiral Steffensen har været hands Cheff, og derfra er afskediget næsten for 2 Aar siden, arbeider nu paa Hr. Geheime Raad Schimmelmanns Plads, hun har den 4de Julii 1778 een Gang forhen været opbragt for Bettlerie og kom til Qvæsthuuset hvor hun var i 3 Uger og imod for hendes løsladelse blev betalt 1 Rdr. igien udkommen. I gaar Eftermiddag er hun igien af ovenmelte Fogder optagen i Bettlerie ved Vadskerhuuset tet ved Rosenborg Slott, hvor hun fremviiste sin venstre Haand hvor oven paa er en stor Knude, og saae Fogderne at hun fik Penge af en Præst som hun og tilstaaer var 1 β, ved Opbringelsen var hun ganske beskiænket. Blev 2den Gang sendt til Kvæsthuuset.
  3. Anne Sophie Weischer 20 Aar gammel, besvangret Fruentimmer med et lidet Pigebarn Lovise ¾ Aar gammel, hun er i Aftes af forbemelte Fogder optagen i Bettlerie ved Holmens Kanal med det ommelte Barn paa Armen, som hun og tilstaaer, samt at have saaledes gaaet og betlet næsten i et halv Aar, og kunde hun om dagen samle i Almisse 8, 10 á 12 β. For at hindre Opløb maatte Fogderne tage Vagt. Blev 1ste Gang sendt til Arbeide i Børnehuuset i ¼ Aar og tager Barnet med sig.

d 17de Julii

  1. Peder Broun 76 ½ Aar gammel, forrige Skoleholder i Præstøe, har 4re Gange forhen været opbragt for Bettlerie og kommen til Børnehuuset, sidste gang var den 19de Decembr forrige Aar, hvorfra han efter kort tiids forløb igien udkom. I Formiddag er han igien af Fogderne Peder Lund og Ytte Mortensen optagen ved Kramboed paa store Kiøbmagergade hvor han havde været inde for at betle, og saae Fogderne Kramboedsvenden ville give ham Penge, men ved det i det samme kom tilgaaende, fik han ej noget. Han nægter Bettleriet. Fogderne kan eedelig bekræfte hvis de ovenmelt forklaret haver. Blev 5te Gang sendt til Børnehuuset til Arbeide for bestandig.
  2. Bodel Jaspes Barnebas 52 Aar gammel, hendes Mand er Tømmermand ved Holmen med No. 20. Hun er i følge med et blind Pigebarn Johanne Sophie 8 ½ Aar gammel, til hvem hun nyder 2 Mk. 4 Sk. ugentlig ved Holmens Pleye Commission optagen i Vimmelskaftet af Fogderne Hougaard og Richter, ud for Helliggeistes Kirke, efterat de begge havde været inde paa 3 stæder at betle, desuden har Fogderne seet disse 2de i lang tiid saaledes at omgaae, men ikke førend i dag rettelig har kundet antræffe dem i Bettlerie. Hun nægter Bettleriet og siger hun var inde i en Isenboed for at ville kiøbe Syenaale. Fogderne kan eedelig bekræfte at denne Koene virkelig betlede. Den ovenmelte Koene forklarede ellers at have haft dette Barn hos sig til Opdragelse fra det var spædt og at samme er funden i Friderichsberggaden uden at det blev opdaget hvem der var dets Moder, hun har først nydt Penge dertil ved det Almindelige Hospital og siden indtil nu ved Holmens Pleye Commission. Koenen som til Søe Etaten henhørende, blev 1ste Gang sendt til Qvæsthuuset. Barnet forblev her i Hospitalet indtil derom er skeet Forestilling for Den Høie Direction, at siden det er blind og ikke kan forrette noget, det da kunde blive hensadt i en Stiftelse til underhold.

    Dette Blinde Barn som tilliige er svag og ikke kan ventes at blive til nogen Nøtte i det Menneskelige Selskab, eller nogen tiid at kunde fortiene noget til sit ophold, og antages alleene af fattige folk for at gaae med hende at tigge, bedes underdanigst at maae blive indlagt i St. Hans Hospital; det Foster Moderen meddeelte og hende fratagne Kort paa de ugentlig nydende 2 Mk. 4 Sk. følger herhos for at kunde blive Pleye Commissionen remitteret med en Erindring fra Den høie Directio, at see saadanne uordener saa vidt mueligt forekommet. Almindelig Hospital d 21. Julii 1779. C. Meden.

Extractens rigtighed Testerer C. Meden.


Dette materiale er udgivet i forbindelse med Aarhus Universitetsforlags bogserie '100 danmarkshistorier', der er Danmarks historie fortalt af 100 forskere i 100 bøger. På danmarkshistorien.dk udkommer løbende artikler, film og kilder i forbindelse med bøgerne. Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 

    

Om kilden

Dateret
Juli 1779
Oprindelse
Københavns Stadsarkiv: Ekstrakter af eksaminationsprotokollen over opbragte betlere 1779, Fattigvæsenets arkiv, nr. 136A, Dokumenter vedr. Almindelig Hospital m.v. 1774-1779.
Kildetype
Rapport
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
7. juli 2022
Sprog
Dansk
Litteratur

Hansen, Peter Wessel: Tiggeri forbudt. 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag (2022).

Udgiver
danmarkshistorien.dk