Indførelsen af seksualoplysning i folkeskolen 1970

Kilder

Kildeintroduktion:

I 1970 ændredes folkeskoleloven. En af de mere opsigtsvækkende ændringer var indførelsen af seksualoplysning som en del af undervisningen. Samme år dannedes et nyt politisk parti, Kristeligt Folkeparti, med et program, der havde fokus på familien og moralske værdier. Folkene bag partiet ønskede et opgør med de dele af VKR-regeringens (1968-71) politik, som indbefattede bl.a. frigivelsen af billedpornografi (1969) og indførelsen seksualoplysning i folkeskolen.

I forbindelse med ’Jordskredsvalget’ i 1973 blev Kristeligt Folkeparti valgt ind i Folketinget, og partiet fortsatte med at tale imod det moralske forfald, som f.eks. seksualoplysning i folkeskolen repræsenterede for Kristeligt Folkeparti. Partiet stod således også stærkt i debatten om retten til fri abort, som blev vedtaget i 1973.

I det følgende er gengivet den ændring af folkeskoleloven, hvori indførelsen af seksualoplysning tilhørte. Emnet behandles i § 1, 25. og 29.

Lov om ændring af lov om folkeskolen.

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1.

I lov om folkeskolen, jfr. lovbekendtgørelse nr. 279 af 8. juli 1966, som ændret ved lov nr. 203 af 31. maj 1968, lov nr. 107 af 29. marts 1969, lov nr. 146 af 8. april 1969, lov nr. 249 af 4. juni 1969 og lov nr. 293 af 18. juni 1969, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, udgår "på grund af talevanskeligheder, svagt syn, svag hørelse, små evner eller læsevanskeligheder", og der indsættes som 2. pkt.: "Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom."

2. I § 2, stk. 3, indsættes som 2. pkt.: "Specialundervisning kan indrettes af amtskommunen. "

3. § 2, stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, ophæves.

4. I § 3, stk. 4, ændres "kursus af mindst 5 måneders varighed på en anerkendt efterskole eller ungdomskostskole" til: "kurser af mindst 20 ugers varighed på en godkendt efterskole".

5. § 4 ophæves.

6. I § 5, stk. 1, ophæves litra c og e, og litra d, der bliver litra c, affattes således: "c. Normeringen af stillinger som tjenestemænd i folkeskolen, timelærere og faste vikarer samt disse stillingers klassificering, for så vidt den ikke følger af almindelige regler."

7. § 5 stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

Stk. 3. Omlægning af distriktsgrænser mellem bestående skoler bør så vidt muligt være uden virkning for børn, der allerede har påbegyndt skolegangen, og hvis forældre ønsker, at de skal forblive i den pågældende skole. Dette gælder dog ikke, hvis klassen kan overflyttes samlet."

8. § 6, stk. 2 og 3, affattes· således:

"Stk. 2. Kommunalbestyrelsens opgaver over for skolevæsenet varetages for skoleforbundets vedkommende af en styrelse, bestående af repræsentanter for de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Stk. 3. Tilsynet med skoleforbundets skolevæsen varetages af' en fælles skolekommission i forbindelse med skolenævnene ved de enkelte skoler. Skolekommissionen vælges efter reglerne i skolestyrelseslovens § 9, jfr. §§ 13-15, dog" således at kommisionens medlemstal normalt fastsættes til 9 eller 7, hvoraf styrelsen 'vælger henholdsvis 5 eller 4 medlemmer."

9. § 6, stk. 5, affattes således:

"Stk. 5. De nærmere regler om samarbejdet, om valg af styrelse og skolekommission og om, hvorvidt· og hvorledes de enkelte kommuner skal kunne udtræde af fællesskabet, fastsættes ved en overenskomst, der stadfæstes af amtsrådet, efter at fællesskabets stiftelse og reglerne om dets ophør er godkendt af den kommunale tilsynsmyndighed, jfr. § 60 i lov om kommunernes styrelse."

10. I § 7, stk. 2, ændres ”af undervisningsministeriet” til ”af amtsrådet eller undervisningsministeren", og "ministeren" ændres til: "amtsrådet".

11. § 7, stk. 3, affattes således:

Stk. 3. Klage over amtsrådets afgørelse i henhold til stk. 2 har opsættende virkning. Det samme gælder, såfremt klageinstansens afgørelse inden 4 uger fra dens meddelelse indbringes for domstolene.”

12. I § 8, stk. 1, ophæves litra a og c, litra b bliver herefter litra a, og til litra d, der bliver litra b, føjes: "og deres timetal". Litra e og f bliver herefter litra c og d.

13. § 8, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

Stk. 2. Reglerne i § 7, stk. 2 og 3, gælder også undervisningsplaner.”

14. § 9 affattes således:

§ 9. Skoleåret begynder den 1. august og omfatter normalt 200 skoledage svarende til 40 skoleuger à 5 dage (mandage-fredage).

Stk. 2. Undervisningsministeren fastlægger hvert år antallet af ferie- og fridage samt sommerferiens begyndelsestidspunkt og udsender en vejledende ferieplan.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler for, i hvilket omfang undervisning, der er frivillig for eleverne, vil kunne henlægges til lørdage."

15. I § 11 indsættes som stk. 3:

"Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om deling af klasser for 1.-7. skoleår i hold fortrinsvis ved begynderundervisningen i dansk, regning og fremmedsprog."

16. I § 12, stk. 1, ændres "i stk. 3 og 4" til: "i stk. 2 og 3" og "særklasser" til: "specialklasser".

17. § 12, stk. 2, ophæves.

18. I § 12, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres "undervisningsministeren for købstadkommunernes vedkommende og skoledirektionen for landkommunernes vedkommende" til: "amtsrådet", og 2. pkt. ophæves. Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

19. § 16, stk. 1, affattes således:

"Den ugentlige undervisningstid for eleverne er i 1.-2. skoleår 17-19 timer, i 3 skoleår 21-23 timer, i 4. skoleår 23-25 timer, i 5. skoleår 27-29 timer og i 6.-10. skole 30 timer, hver på 50 minutter, eller svarende antal lektioner af kortere længere varighed. Undervisningstiden kan dog fastsættes til et timetal, der ligger for de angivne rammer, når særlige forhold gør det nødvendigt."

20. § 16, stk. 2, ophæves.

21. I § 16, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres "undervisningsministeriet, henholdsvis skoledirektionen," til: "amtsrådet (undervisningsministeren)".

22. § 16, stk. 4, der bliver stk. 3, al således:

"Stk. 3. Børnehaveklassernes mødetid er normalt 15 timer ugentlig fordelt på 5 dage inden for sædvanlig skoletid."

23. § 17, stk. 2 og 3, affattes således:

"Stk. 2. I 1.-4. skoleår skal undervisningen omfatte skriftlig og mundtlig dansk skrivning, regning, kristendomskundskab, historie, geografi, biologi, legemsøvelser med lege, musik, formning og håndarbejde. Undervisningen planlægges med jævn adskriden, således at fagrækken bliver fuldstændig i 4. skoleår. Undervisningsministeren kan tillade, at andre fag optages på undervisningsplanen.

Stk. 3. I 5. og 6. skoleår skal undervisningen tillige omfatte engelsk (eller eventuelt tysk) og sløjd og i 7. skoleår desuden tysk (engelsk), matematik, naturlære og husgerning, men ikke musik og formning. Undervisningen i håndarbejde og sløjd kan lægges således, at de enkelte elever kun følger undervisningen i et af fagene eller i en del af skoleåret. Undervisningsministeren kan tillade, at andre fag optages på undervisningsplanen."

24. § 17, stk. 4,4. og 5 pkt., ophæves

25. I § 17, stk. 6, indføjes efter "færdselslære": ", bibliotekskundskab og seksualoplysning", "naturhistorie" ændres til: ”biologi”, og "herunder alkohollære" udgår.

26. I § 18, stk. 1, udgår "med den i stk. 2 omhandlede undtagelse".

27. § 18, stk. 2, ophæves.

28. I § 19, stk. 2, udgår "såvel ved kommunale som ved private realskoler".

29. I § 21, stk. 1, nr. 5, indføjes efter ”familiekundskab”: ”, seksualoplysning”.

30. § 21, stk. 7, affattes således:

"Stk. 7. Reglerne i § 16, stk. l og 2, om den ugentlige undervisningstid og skoledagens længde i 6.-10. skoleår gælder også realafdelingen. Undervisningen, der er frivillig for eleverne, således at de ikke i stedet skal følge anden undervisning, medregnes ikke."

31. I § 22, stk. 7, indføjes efter "herunder om": ”fordringerne i de enkelte fag,".

32. § 22, stk. 8 og 9, ophæves.

33. § 23 affattes således:

§ 23. For at kunne overtage undervisningen i folkeskolen skal den pågældende have gennemført· uddannelsen til lærer i folkeskolen, jfr. dog § 24, stk. l, eller have gennemgået anden af undervisningsministeren i denne henseende godkendt læreruddannelse, der er af tilsvarende varighed og omfatter eller er suppleret med en prøve efter nærmere af ministeren fastsatte regler. Undervisningsministeren kan under særlige forhold tillade afvigelser fra denne bestemmelse.

Stk. 2. Det påhviler de ansættende myndigheder at påse, at en lærer, der skal undervise i fagene kristendomskundskab, musik, formning, håndarbejde, husgerning, sløjd eller legemsøvelser, har gennemført det pågældende fag under sin uddannelse og opfylder betingelserne for at undervise i faget.

Stk. 3. Ved skoler, hvor de tjenestemandsansatte lærere eller timelærere ikke kan påtage sig undervisningen i alle de fag, undervisningsplanen. omfatter, kan der med amtsrådets godkendelse ansættes faglærere med særlig uddannelse."

34. I § 24, stk. 1, ændres "kan ansættes ved skoler på landet til undervisning af børn i de fire yngste årgange og ved skoler i købstæder til undervisning af de yngste årgange" til: "kan varetage undervisning i 1.-4. skoleår" og "håndgerning" til: "håndarbejde".

35. I § 24, stk. 2, ændres "på et anerkendt børnehave- eller fritidshjemsseminarium" til: "til børnehave- eller fritidspædagog".

36. § 25 ophæves, og i stedet indsættes:

§ 25. Undervisningsministeren fastsætter regler om ansættelsesvilkårene for timelærere, vikarer og faglærere."

37. § 26 og § 27, stk. 3, ophæves.

38. § 28 affattes således:

”§ 28. Der udfærdiges et ordensreglement for kommunens skoler.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter almindelige regler om foranstaltninger til fremme af god orden i skolerne."

39. I § 29, stk. 2, udgår "på grund af talevanskeligheder, svagt syn, svag hørelse, små evner eller læsevanskeligheder".

40. § 31 og § 33, stk. 3, ophæves.

41. I § 35 ændres "om det årlige timetal og skoledagens længde (§ 16 og § 21, - stk. 7)" til: "om det årlige antal skoledage, den ugentlige undervisningstid og skoledagens længde (§ 9, § 16 og § 21, stk. 7)" og "i § 17" til: "i § 9, stk. 3, og § 17".

42. I § 38, stk. 2, indføjes efter "folkeskolen i København": ”, således at den skolekommissionen i § 13, stk. 2, tillagte beføjelse tilkommer skoledirektionen".

43. I § 39, stk. 1, ændres "den i lov nr. 22~ af 11. juni 1954 om uddannelse af lærere til folkeskolen omhandlede almindelige læreruddannelse" til: "uddannelsen til lærer i folkeskolen", og 3. pkt. ophæves.

44. I § 39, stk. 2, ændres "på et anerkendt børnehave- eller fritidshjemsseminarium" til: "til børnehave- eller fritidspædagog".

45. § 41 affattes således:

§ 41. Skoledirektionen kan udfærdige et ordensreglement for kommunens skoler."

46. I § 42, stk. 1, ændres "skoletilsynslovens § 4, stk. 4, § 10, stk. 2, og § 47, stk. 1" til: "skolestyrelseslovens § 10, stk. 2, og § 71, stk. 1".

47. I § 42 indsættes som stk. 4:

"Stk. 4. Skolekommissionen, i København skoledirektionen, kan tillade, at et barn optages i en anden skole end dets distriktsskole."

48. I § 43, stk. 3, ændres "med skolekommissionens – for Københavns vedkommende skolenævnets – " til: "med vedkommende myndigheds".

49. § 45, stk. 3, affattes således:

"Stk. 3. Som anerkendte privatskoler anses i denne henseende friskoler, der opfylder betingelserne for statstilskud, samt private eksamensberettigede skoler."

50. I § 48, stk. 1 og 2, ændres "skolekommissionen – i København skolenævnet – " 2 steder til: "skolenævnet", og i stk. 2 ændres "skolekommissionen" til: "skolenævnet".

51. § 48, stk. 3-5, ophæves.

52. § 50, stk. 1, ophæves, og i stk. 3-5, der bliver stk. 2-4, ændres "i stk. 2" til: "i stk. 1", "efter stk. 2 og 3" til: "efter stk. 1 og 2", "efter stk. 2-4" til: "efter stk. 1-3" og ”efter stk. 4" til: "efter stk. 3".

53. I § 50 indsættes som stk. 5:

"Stk. 5. Udgifterne ved elevbefordring til amtskommunale skoler, jfr. § 2, stk. 3, afholdes af amtskommunen."

54. I § 51, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

"Henvisning til private skoler kan kun ske med forældrenes samtykke og med undervisningsministerens godkendelse."

55. I § 51 a, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

"Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom."

56. I § 51 a, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

"Undervisningen kan tillige indrettes af amtskommunen.", og 3. pkt., der herefter bliver 4. pkt., affattes således: "Bestemmelser om undervisningen optages i skoleplanen og undervisningsplanen. "

57. § 51 a, stk. 5, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes: "I de i stk. 4, 2. pkt., nævnte tilfælde afholdes udgifterne af amtskommunen."

58. I § 52, stk. 1, ændres "til skolekommissionen – i København skoledirektionen – " til: "over for skolenævnet".

59. § 53 affattes således:

§ 53. En lærer fritages efter anmodning for at undervise i kristendomskundskab og religion. Kan der på grund af fritagelsen ikke tillægges ham fuld tjenestetid, nedsættes hans lønning tilsvarende, dog uden nedsættelse af pensionsalderen".

60. §§ 54 og 56 ophæves.

61. § 57, stk. 2, ophæves, stk. 3 bliver herefter stk. 2, og i stk. 4, der bliver stk. 3, ændres "af de i denne paragraf fastsatte bestemmelser" til: "af stk. 1".

62. § 59 og § 60, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, ophæves.

63. § 62, stk. 1, affattes således:

"Alle med folkeskolens ordning og drift forbundne udgifter påhviler kommunerne, for så vidt der ikke er udtrykkelig lovhjemmel for, at udgiften helt eller delvis påhviler staten, amtskommunen eller andre. Udgifterne ved driften af amtskommunale skoler, jfr. § 2, stk. 3, påhviler på tilsvarende måde amtskommunen."

64. I § 62, stk. 2, ændres "Til kommuner uden for København yder statskassen" til: "Staten yder".

65. I § 62, stk. 2, nr. 1, ændres "lærere, der er ansat i tjenestemandsstilling" til: "tjenestemænd i folkeskolen".

66. I § 62, stk. 2, nr. 7, ændres "tjenestemandsansat lærer" til: "tjenestemand i folkeskolen".

67. § 62, stk. 2, nr. 10 og 11, affattes således:

”10) Udgifter til særlige undersøgelser i henhold til lov om tjenestemandspension § 32

11) Ventepenge samt lønning i henhold til lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken § 32."

68. I § 62, stk. 3, udgår "i kommuner uden for København", og i stedet indføjes: "til tjenestemænd i folkeskolen og deres efterladte".

69. § 62, stk. 5, ophæves, og i stedet indsættes:

"Stk. 5. Statstilskuddet efter stk. 2 og 3 til Københavns kommune fastsættes på grundlag 'af de lønnings- og pensionsregler, der gælder uden for København, og for løntilskuddets vedkommende i henhold til en normeringsplan, der godkendes af undervisningsministeren efter indstilling fra Københavns magistrat."

70. I § 63, stk. 1, udgår "for så vidt planer og tegninger til de pågældende byggearbejder er godkendt af skoledirektionen, for købstædernes vedkommende af byrådet".

71. I § 63, stk. 1, ændres "skolelokale" til: ”klasselokale", "undervisning af ungdom ude over den undervisningspligtige alder" til: "ungdomsskolevirksomhed", "skolelokaler" til: "klasselokaler" og ", for så vidt der ikke opnås tilskud til pladsens anlæg i medfør af stk. 3" til: "for skolen".

72. I § 63, stk. 1, indsættes efter "ikke over.....  2.000":

"Til en idrætsplads, der tillige stilles til rådighed for fritidsvirksomhed for børn og unge... 4.000

Til et svømmebassin, der tillige stilles til rådighed for fritidsvirksomhed for børn og unge... 6.000

Til en forsamlingssal i skoler, der stilles til rådighed for virksomhed efter lov om fritidsundervisning m. v. ... 15.000”

73. § 63, stk. 2 og 3, ophæves, og i stk. 4, der bliver stk. 2, ændres "stk. 1-3" til: "stk. 1".

74. § 63, stk. 5, der bliver stk. 3, affattes således:

"Stk. 3. Det er en betingelse for tilskud efter stk. 1, at byggerierne er gennemført inden en frist, der fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med finansudvalget. "

75. I § 63 indsættes som stk. 4:

"Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om tilskuddenes beregning og udbetaling."

§ 2.

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 1970.

Stk. 2. § l, nr. 2, 3, 8-11, 18, 21, 38, 40, 45-51, 53, 56-59 og 61-75, har dog virkning fra den 1. april 1970.

§ 3.

Lov nr. 235 af 10. juni 1960 om statstilskud til Københavns kommunale skolevæsen ophæves med virkning fra den 1. april 1970.

 

Givet på Christiansborg slot, den 27. maj 1970.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

Folketingstid. 1969-70: 4085, 4282, 5620, 5805; a. 2763: B. 905; C. 535.

Undervisningsmin. 1. afd., j. nr. 09-09-12/70.

Om kilden

Dateret
27.05.1970
Oprindelse
Lovtidende A 1970, side 623-627
Kildetype
Lov, forordning
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
4. juli 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk