Fyens Stiftstidende: "Kronprinsparrets Besøg paa Fyen", 22. juni 1907

Kilder

Kildeintroduktion:

I juni 1907 var kronprins Christian (senere Christian 10., født 1807, regent 1912-1947) og kronprinsesse Alexandrine (1879-1952) på besøg på Fyn. Rejsen foregik med tog, og i artiklen fra Fyens Stiftstidende kan du læse om rejsens forløb. Centralt i reportagen er parrets møde med de lokale fremtrædende personer, blandt andet adelen. Når medlemmer af kongefamilien besøgte forskellige steder i landet, var de meget ofte gæster hos de vigtigste personer i området.

Grev Hendrik Bille-Brahe-Selby (1870-1938) indtog en fremtrædende plads blandt de personer, som modtog kronprinseparret. Han var søn af lensgreve Preben Charles Bille-Brahe-Selby (1842-1918), der besad grevskabet Brahesminde på Sydfyn. Det var i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet et af landets største godser og havde sit hovedsæde på herregården Hvedholm lidt uden for Faaborg. 

Artiklen i Fyens Stiftstidende

Her ses første del af artiklen i Fyens Stiftstidende den 22. juni 1907. Fra: Mediestream

Kronprinsparrets Besøg paa Fyen.

I Odense.

Med det Kl. 4.05 Morgen Odense ankommende Jyllandsexprestrog indtraf i morges Drs. kgl. Højh. Kronprinsen og Kronprinsessen med Følge hertil Byen paa Vej til Faaborg.

De høje Herskaber foretog Rejsen i en Salonvogn, som strax efter Ankomsten forsitigt rangeredes over paa Sydfyenske Jernbanes Terrain, hvor den forblev staaende natten over.

Imorges ved 7½-Tiden indfandt Kronprinsen sig i Sydfyenske Banegaards 2. Kl. Ventesal, der var smukt pyntet med grønne Planter, og hvis Perronfacade var smykket med Guirlander med dannebrogsfarvede Baand. Kronprinsen ønskede at bestille en Forfriskning. For en saadan var Forberedelserne alt trufne, og et Kvarterstid senere indtog Drs. kgl. Højheder sammen med Hofchef, K[ammerherre] Rothe og Hofdame Frk. Grevenkop-Castenschiold en let Frokost i Ventesalen.

Derefter foretog Kronprinseparret en Spadseretur paa en Timestid omkring i Byen og passerede bl.A. Vestergade, Torvet, Albanigade og Klaregade.

5 Minutter før Kl. 9 vendte Herskaberne tilbage til Sydfyenske Banegaard, og Kronprinsessen fik her i 2. Kl. Ventesal overrakt smukke Buketter med dannebrogsfarvede Baand af Grev Bille-Brahe Selby, Stensgaard[1], der var indtruffen hertil med det Kl. 8½ ankommende Sydvestbanetog, og af Driftdirektør, Etatsraad Kier.

De høje Herskaber begav sig derefter ud paa Perronen, hvor der paa Sidesporet udfor Vestre Stationsvej holdt oprangeret et af Vogne bestaaende Extratog forspændt et flagsmykket Lokomotiv. Kronprinsessen steg strax ud i Salonvognen, medens Kronprinsen vexlede et par Ord med Forskjellige.

Bl. A. komplimenterede Kronprinsen under sit Ophold paa Banegaarden de tilstedeværende Politibetjente Rump og Weigel for deres fixe, bekvemme Uniformer.

- Saavidt vides er vort Politi ogsaa den eneste Politistyrke, der heri Landet bærer denne klædelige Dragt, der skal være valgt efter engelsk Mønster.

En halv Snes Minutter over Kl. 9 steg Kronprinsen ind i Salon-vognen og strax efter afgik Extratoget, der førtes af Etatsraad Kier med Maskininspektør Milling paa Lokomotivet. Med Toget afrejste foruden de kgl. Herskaber og deres Følge Grev Bille-Brahe-Selby og flere andre af det fyenske Landbrugs kjendte Mænd, der havde taget Plads i en Vogn foran Salonvognen.

Idet Toget satte sig i Bevægelse udbragte Skrædermester H.M Hansen, Aarslev, et med Hurraraab fra den paa Perronen forsamlede Menneskemængde besvaret Leve for Hs. kgl. Højhj. Kronprinsen. Fra Forsamlingen udbragtes derpaa et Leve for Kronprinsesssen og Forsamlingen udbrød i nye Hurraraab, medens Kronprinsen takkende hilste fra et af den bortkjørende Salonvogns Vinduer.

I Anledning af det høje Besøg flagedes der fra Banegaarden og flere nærliggende Bygninger.

I Ringe

Kl. 9.40  ankom Ekstratoget til Ringe, det eneste Sted, hvor det standsede paa sin Vej til Faaborg.

Paa den festlig smykkede Perron her havde Vaabenbrødrene[2] og Sognets Lærere med Skolebørnene taget Opstilling. – Desuden var tilstede Amtmand, Baron Wedell-Wedellsborg, flere Medlemmer af Svendborg Amtsraad, Herredsfoged Thiele, Sognepræst Bang, Ringe, Haandværkerforeningens Bestyrelse, m. Fl.

Da Toget standsede udbragte Amtmanden et med staaende Hurraraab besvaret Leve for Drs. kgl. Højheder og overrakte derpaa paa Amtsraadets Vegne Kronprinsessen en pragtfuld Buket.

Under de høje Herskabers 10 Minutter lange Ophold ved Stationen hilste de paa mange af de Tilstedeværende og havde et venligt Ord til hver.

Ved Togets Afgang udbragte Herredsfoged Thiele et Leve for Kronprinsparret, der paany hyldedes med vedvarende Hurraer.

I Faaborg.

Ankomsten til Faaborg fandt Sted Kl. 10.25.

Paa Banegaarden, der var nydelig udsmykket, havde indfundet sig Byens Myndigheder, Faaborg Byraad, Medlemmer af Udstillingskomiteen, Vaabenbrødre med Fane samt en talrig Repræsentation af Egnens Adel.

Borgmester Skouenborg bød Kronprinsparret et hjerteligt Velkommen til Faaborg og udbragte et Leve for Drs. kgl. Højheder.

Kronprinsen takkede i faa Ord. Efterat de kgl. Herskaber havde hilst paa flere af de Tilstedeværende, og Kronprinsen havde trykket Vaabenbrødrene i Haanden, skete Bortkjørslen til Dyrskuepladsen gjennem de rigt smykkede Gader.

Efter Ankomsten til Udstillingspladsen, hvor Dragoner fra Odense holdt Orden ned gennem Flagalleen, standsede Kortegen ved Musiktribunen, og fra denne bød Forpagter Mackeprang, Bjørnemose[3], Kronprinsparret velkommen til Udstillingen og takkede, fordi det vilde beære den med et Besøg. Alle kjendte, udtalte Taleren, Drs. kgl. Højheders store Interese for Alt, hvad der foregaar heri Landet, og det er vort Haab, at Drs. kgl. Højheder vil blive tilfredse med, hvad De i dag seer paa denne Udstilling. Tal[eren] sluttede derefter med et af kraftige Hurraer besvaret Leve for Kronprinsparret.

Efterat forskjellige af de til Udstillignen knyttede Mænd og deres Damer var præsenterede for Kronprinsparret, fremførtes de præmierede Hingste og Tyre. Grdr. Rs. Petersen, Gislev, gjorde Rede for Hingstene, medens Statskonsulent Mørkeberg gav Forklaring over Tyrene.

Drs. kgl. Højheder foretog derefter en Rundgang gjennem Udstillingens forskjellige Afdelinger, overalt hjerteligt hilste af Publikum.

Kl. 11½ indtog de ca. 200 Deltagere i Frokosten deres Pladser i det store Dobbelttelt, der var rigt smykket med Flag. Da Kronprinsparret ved 12-tiden indfandt sig i Teltet, rejste Publikum sig.

Efter første Ret udbragte Grev Bille-Brahe-Selby, Stensgaard, en Skaal for Hs. Maj. Kongen (9 Hurraer).

Kort efter talte Greven for Kronprinsparret og takkede for den Interesse, det havde vist Udstillingen ved at komme tilstede i dag.

Kronprinsen tog strax Ordet, takkede for Modtagelsen i Faaborg og bragte en Hilsen fra Kongen, der altid vilde bevare i venlig Erindring den Modtagelse, Byen beredte ham ifjor. For os – udtalte Kronprinsen derefter – har det været en Glæde i dag at se dette Jubilæumsskue, til hvis Sukces baade Landbrug og Industri har været medvirkende. Faaborg By har ved denne Lejlighed viist, at den kan hamle op i Konkurrencen.

Kronprinsen sluttede med en Skaal for Landøkonomisk Selskabs Bestyrelse, idet han ønskede Selskabet en lang og lykkelig Fremtid.

Forpagter R. Christiansen, Brenderupgaard, gav derefter en kort Oversigt over Selskabets Historie og udbragte en Skaal for Selskabets Velyndere.

Efter Frokosten forlod Kronprinsparret tilfredse Udstillingen – ved Udgangen hilst med kraftige Hurraraab fra det meget talrige Publikum – for at aflægge et Besøg i de forskjellige Udstillingsafdelinger i Odense Ægforretnings Lokaler.

Derfra kjørtes til Havnen, hvor Skibene laa flagsmykkede. Her stod gamle Gardere fra Sydfyen opmarcherede under Ledelse af tidligere Sergent i Garden, Grdr. Hansen, Hillerslev, og hilste Kronprinsen med Hurraraab. Bankdirektør Brorson holdt en Tale til Kronprinsen og overrakte Kronprinsessen en Buket.

Kronprinsen takkede og udtalte, at de Unge i Garden ligesom de Gamle holdt Minderne højt og betragtede det som en Ære at bære Gardens Uniform.

Under Musik gik Kronprinsparret ombord paa Damperen ”Ellen” for at sejle til Dyreborg.

Her havde Skuespiller Chr. Schrøder ved Fiskernes Hjælp sørget for det lille Fiskerlejes Udsmykning med Æresport m.v., ligesom han ved Kronprinsparrets Ilandstigning vilde holde en Tale til dette paa Fiskernes Vegne.

Vejret er i dag godt med Sol og frisk Vind.


Ordforklaringer m.m.

[1] Steensgaard hørte til grevskabet Brahesminde.

[2] Våbenbrødre: medlemmer af De danske Vaabenbrødre, en forening for krigsveteraner fra de to slesvigske krige (1848-50 og 1864).

[3] Bjørnemose: Herregård ved Svendborg.


Denne kilde er udarbejdet i samarbejde med Dansk Center for Herregårdsforskning

Dansk Center for Herregårdsforskning

Om kilden

Dateret
22.06.1907
Oprindelse
Fyens Stiftstidende, 22. juni 1907
Kildetype
Reportage
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
4. marts 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk i samarbejde med Dansk Center for Herregårdsforskning

Om kilden

Dateret
22.06.1907
Oprindelse
Fyens Stiftstidende, 22. juni 1907
Kildetype
Reportage
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
4. marts 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk i samarbejde med Dansk Center for Herregårdsforskning