Faaborg Avis: "Kronprins Christian paa Hvedholm", 1908

Kilder

Kildeintroduktion:

I efteråret 1908 var kronprins Christian (senere Christian 10., født 1807, regent 1912-1947) på efterårsmanøvre med Den Fynske Brigade, som han var nyudnævnt chef for. I den forbindelse var kronprinsen  gæst hos lensgreve Preben Charles Bille-Brahe-Selby (1842-1918) på herregården Hvedholm, hvor han indkvarteredes og overnattede mellem den 20. og 21. september. I artiklen fra Faaborg Avis kan du læse om kronprinsen besøg på Hvedholm, hvor han mødte veteraner fra de slesviske krige (1848-50 og 1864).

Grevskabet Brahesminde på Sydfyn var i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet et af landets største godser og havde sit hovedsæde på herregården Hvedholm lidt uden for Faaborg. Når medlemmer af kongefamilien besøgte forskellige steder i landet, var de meget ofte gæster hos de vigtigste personer i området. 

Kronprins Christian paa Hvedholm.

Under Manøvrernes første Del har Chefen for den fyenske Brigade, Hs. kgl. Højhed Kronprins Christian taget Ophold hos Lehnsgreve Bille Brahe Selby, Hvedholm. Ankomsten fandt Sted i Gaar, og i den Anledning var der ved Indkjørslen til Alleen ved Hvedholm bygget en særdeles smagfuld Æresport med en nydelig Flagdekoration, og langs Alleen var der paa begge Sider af Vejen plantet Flagstænger hvorimellem var trukket dannebrogsfarvede Baand.

Med Brobytoget Kl. 3.45 ankom Hs. kgl. Højhed til Faaborg og modtoges paa Banegaarden af Kammerherre Lehnsgreve Bille-Brahe-Selby. Efter at Kronprinsen havde hilst paa Borgmester Skouenborg, Birkedommer Seith, Distriktslæge Bisgaard og Pastor B. Varsøe, som var tilstede paa Perronen, steg Hs. kgl. Højhed til Vogns og hilstes med Hurraraab af den paa Banegaardspladsen forsamlede Menneskemængde. Kronprinsen kjørte sammen med Lehnsgreven i nedslaaet Landauer, forspændt 4 prægtige sorte Heste, og derefter fulgte Følget i en anden Vogn, forspændt to nydelige sorte Heste. Kjørslen foregik ad Østergade, Mellemgade og Vestergade, og overalt var der festligt smykket med Flag. Ved Hvedholm var der forsamlet en mængde Mennesker, og foran Slottet paraderede Horne Sogns Vaabenbrødre[1] og Medaillemænd[2] i et Antal af ca. 50 for Hs. kgl. Højhed, da Vognen kjørte ind til Hovedbygningen. Vaabenbrødrene og Medalje-Mændene begav sig derefter med Musik om i Borggaarden, efterfulgt af de forsamlede mange Mennesker, og efter at Kronprinsen havde nydt en Forfriskning, begav Hs. kgl. Høj. sig ned i Borggaarden for at hilse paa de gamle Veteraner. Formanden for Vaabenbroderafdelingen, Træskomand Jens Nielsen, tog Ordet og udtalte sig saaledes: Med Hr. Kammerherre Lehnsgreve Bille-Brahe-Selbys Tilladelse har Horne Sogns Vaabenbrødre tilladt sig at møde her i Dag for at hilse paa Ds. kgl. Højhed Kronprins Christian af Danmark og byde Dem Velkommen til Horne Sogn. Vi ved alle sammen, at det danske Kongehus omfatter sine Undersaatter, og særlig Vaabenbrødrene, med Kjærlighed, saavel i Medgang som i Modgangs Dage. Det har der været mange Beviser for. Det er derfor med en vis Glæde og Stolthed, at vi gamle Vaabenbrødre møder her for at bevidne Ds. kgl. Højhed, som vi ser op til med Tillid og Forhaabning, vor Loyalitet.

For 26 Aar siden var Horne Sogns Vaabenbrødre mødt her paa dette Sted for at hilse paa Danmarks Konge, Hs. Majestæt Kong Christian den 9de, som var ledsaget af den daværende Kronprins, vor nuværende Konge, Hs. Maj. Kong Frederik den 8de. Paa den Tid var Vaabenbrødrenes Antal dobbelt saa Stort. I de henrundne 26 Aar er der gaaet mange bort til Ryes Brigade[3], og mange ere bundne til Hjemmet paa Grund af Alder og Svagelighed. Som en Sjældenhed kan bemærkes, at det ældste Medlem, vi har i vor Forening, nemlig Aftægts-Husmand L. Jørgensen, Horne Mark, som er nærved de 91 Aar, er mødt her i Dag i vore Rækker. Til Slutning vil jeg paa Vaaben-Brødrenes Vegne udtale det Ønske, at Ds. Kgl. Højhed med Familie maa leve længe og lykkelig og en Gang i Tiden bestige Danmarks Kongethrone til Gavn og Glæde for Dem selv og vort kjære Fædreland. Hs. Kgl. Højh. Kronprins Christian af Danmark længe leve (Hurra!).

Hs. Kgl. Højhed Kronprinsen udtalte derefter: Hjertelig Tak for de Ord, som De henvendte til mig; Tak til Vaabenbrødrene og Medalje-Mændene, som ikke har skyet den Ulejlighed, der var forbundet med at komme for at hilse paa mig. Tak for de smukke Ønsker for mig og for min Familie, og maa jeg udtale min store Glæde over, at De mindes min kjære afdøde Bedstefaders og min Faders Nærværelse paa dette Sted for 26 Aar siden. Ligesom Dhrr. Vaabenbrødre og Medaillemænd engang har været mellem de Unge, saaledes befinder jeg mig nu i de Unges Rækker. Lad os i Haabet om at de Unge altid med Troskab og Hengivenhed vil slutte sig til Konge og Fædreland udbringe et Leve for vort gamle Fædreland. (Hurra!). Hs. Kgl. Højhed tog derefter Afsked med hver enkelt af de gamle Veteraner, og derpaa afmarcherede disse under Musik.

 


Ordforklaringer m.m.

[1] De danske Vaabenbrødre: forening for krigsveteraner fra de to slesvigske krige (1848-50 og 1864).

[2] Medaillemænd: veteraner med erindringsmedalje fra krigen 1848-50 og 1864.

[3] Ryes Brigade: Udtryk, der blev brugt om døde soldater. Stammer fra general Olaf Rye, der faldt ved Slaget ved Fredericia den 6. juli 1849. 


Denne kilde er udarbejdet i samarbejde med Dansk Center for Herregårdsforskning

Dansk Center for Herregårdsforskning

 

Om kilden

Dateret
21.09.1908
Oprindelse
Faaborg Avis, 21. september 1908.
Kildetype
Avisartikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
4. marts 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk i samarbejde med Dansk Center for Herregårdsforskning

Om kilden

Dateret
21.09.1908
Oprindelse
Faaborg Avis, 21. september 1908.
Kildetype
Avisartikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
4. marts 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk i samarbejde med Dansk Center for Herregårdsforskning