Opraab til Befolkningen i Odder! 5. maj 1945

Kilder

Kildeintroduktion:

Den 4. maj 1945 lød befrielsesbudskabet for Danmark over engelsk radio, og selvom den tyske kapitulation først officielt trådte i kraft d. 5. maj om morgenen, blev befrielsen fejret i næsten hele landet om aftenenden 4. maj. Der var dog enkelte undtagelser, som fx Bornholm, hvor den tyskekommandant nægtede at overgive sig til russiske tropper. Mindre kendt er det nok at der også var problemer i den østjyske by Odder. Her afviste den lokale tyske kommandant, at han havde fået officiel meddelelse om kapitulationen, og han forbød enhver fejring og flagning i gaderne. Det førte til en sprængfarligsituation, som det dog lykkedes byens ledelse at løse, ved hurtigt at forbyde enhver form for fejring. Erklæringen fra byens ledelse blev i hast opsat som plakater og oplæst via højttalervogn. 

Her gengives opfordringen til indbyggerne i Odder fra morgenen d. 5. maj 1940, således som den blev optrykt i Odder Lokalavis samme dag.

Situationen i Odder

Mens Flagene vajer overtalt i Aarhus til Morgen og Studenterne er ude med deres hvide Hue, er Situationen straks til Morgen noget broget i Odder. Efter en Forhandling med den stedlig Kommandang i Nat, maatte Byens Styre i Morges tidlig udsende nedenstaaende Opfordring, der kom Borgerne til Kundskab gennem Plakater og Højtalervogn:

Opraab til Befolkningen i Odder!

Ved Forhandling i Nat med Byens tyske Kommandant, foranlediget ved den nuværende Situation har Kommandanten oplyst, at ingen officiel Ordre til kapitulation er givet ham han vil derfor ubetinget kræve, at Ro og Orden opretholdes. Saafremt Forsøg paa ved Ord eller handling at forulempe den tyske Værnemagt maatte finde Sted, vil dette straks medføre de alvorligste Følger for Befolkningen.

Jeg maa derfor – for at vi alle skal komme igennem denne vanskelige Situation paa en saa skaansom Maade som muligt – ubetinget kræve, at der udvises en værdig og rolig Opræden.

Den tyske Kommandant har forbunddt al Flagning, og Overtrædelser heraf medfører de alovrligste Konsekvenser.

Aage Knudsen

Sogneraadsformand. 

Byens Brandmandsskab i fuld Uniform har været udkommanderet siden i Aftes og har Natten og Morgenen igennem afpatruljeret Gaderne sammen med Vagtværnets for at opretholde Ro og Orden.

                             Men Klokken 8 i Morges ringede Byens Kirkeklokker Freden ind. 

Opraab til befolkningen i Odder 5. maj 1945