HØR: Statsminister Thorvald Stauning taler før Landstingsvalget i 1936

Kilder

Kildeintroduktion:

I denne lydoptagelse høres statsminister Thorvald Staunings (1873-1942) valgtale i forbindelse med landstingsvalget i 1936. Ved dette valg lykkedes det lige akkurat regeringspartierne, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre, at vinde flertallet i Landstinget.

I talen fremhæver Stauning den siddende regerings resultater og behovet for at få et demokratisk flertal i Landstinget - sådan som det fandtes i Folketinget. Flertallet skulle bl.a. bruges til at sikre beskæftigelsen, produktionen, handlen, trosfriheden og ytringsfriheden, og det skulle bane vejen for en grundlovsændring, som ville betyde Landstingets afskaffelse. Stauning ønskede, med rod i den socialdemokratiske ideologi at skabe et "Danmark for Folket".

    

Transskription af talen:

Ærede tilhørere! Der kaldes igen på danske vælgere, på kvinder og mænd, som vil bevare medbestemmelsesret i samfundet. Siden verdenskrisen for seks år siden viste sin ødelæggende virkning på dansk erhvervsliv, på landbrug, håndværk, industri, skibsfart og handel, men også og med største alvor for den arbejdende befolkning, er et nyt økonomisk system blevet grundlagt, således som stormagterne og købernationerne ville det. Og takket være dette system, der er frugten af en målbevidst politik ført af vor regering og af regeringens partier under hårdhændet og ansvarsløs modstand fra moderate og reaktionære retninger, er vi nu nået til økonomiske forhold, der ikke giver virkelig årsag til klage.

Vor politik har banet vejen for nye produktionsgrene, for udvidelse af bestående produktioner og dermed også for ny handel, men endnu er arbejdsløshedens forbandelse ikke fjernet. Vi er dog nået vidt. Der er 100.000 flere beskæftigede nu, end der var i 1932. Vi er nede på det laveste arbejdsløshedstal, som disse kriseår har opvist. Vi har mindre arbejdsløshed end forrige år, og hvis udviklingen fortsættes, skal arbejdsløsheden blive yderligere formindsket.

Der kunne være endnu flere i arbejde, hvis Venstre og Konservative havde haft social forståelse og interesse. Vort lovforslag om beskæftigelse af de langvarigt arbejdsløse med en række ekstraordinære arbejder, hvortil vi foreslog, at staten for sin del skulle skaffe 36 mio. kr., ville have haft stor moralsk værdi for en betydelig del af arbejderne, som nu føler sig slået ud, og det ville have haft ny økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning for samfundet, thi husk det: Når to arbejdsløse kommer i arbejde, giver deres forbrug beskæftigelse for en tredje arbejdsløs.

Venstre og Konservative lod i to samlinger dette forslag ligge. Landstinget var forhindringen, vi ikke kunne overvinde, og derfor må landstingsflertallet nu forandres. Der må skabes demokratisk flertal, som der er det i Folketinget, i overensstemmelse med vælgerflertallets vilje.

Landstingets erobring betyder sikring af beskæftigelse, sikring for produktion og handel. Landstingets erobring betyder sikring af demokrati, af medbestemmelsesret, trosfrihed og ytringsfrihed. Landstingets erobring er det første skridt på vejen til den demokratiske forbedring af forfatningen, som tiden i så høj grad opfordrer til. Thi det danske folk ønsker ro, orden, stabilitet og udvikling, ikke reaktion og ikke fantastiske spring, revolutionære spring i udviklingen.

Stem altså med Socialdemokratiet, vi vil Danmark for folket!


Thorvald Stauning
Thorvald Stauning. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket