HØR: H.C. Andersens "Den grimme Ælling" læst af P. Reumert i 1930

Lydklip

Kildeintroduktion:

I denne optagelse fra 1930 læser Poul Reumert (1883-1968) begyndelsen af eventyret "Den grimme Ælling" af H.C. Andersen (1805-1875). I eventyret fra 1843 udklækkes en svaneunge blandt ænder i en andegård. Den er anderledes og bliver hakket på, men sidst i eventyret ser den sit spejlbillede og opdager der, at den er blevet til en smuk svane. Eventyret bliver læst op af Poul Reumert, der var blandt de største skuespillere i 1900-tallets første halvdel. Efter ham har teaterscenens Reumert-pris fået sit navn.

    

Eventyret Den grimme Ælling

Der var saa deiligt ude paa Landet; det var Sommer, Kornet stod guult, Havren grøn, Høet var reist i Stakke nede i de grønne Enge, og der gik Storken paa sine lange, røde Been og snakkede ægyptisk, for det Sprog havde han lært af sin Moder. Rundtom Ager og Eng var der store Skove, og midt i Skovene dybe Søer; jo, der var rigtignok deiligt derude paa Landet! Midt i Solskinnet laae der en gammel Herregaard med dybe Canaler rundt om, og fra Muren og ned til Vandet voxte store Skræppeblade, der vare saa høie, at smaa Børn kunde staae opreiste under de største; der var ligesaa vildsomt derinde, som i den tykkeste Skov, og her laae en And paa sin Rede; hun skulde ruge sine smaae Ællinger ud, men nu var hun næsten kjed af det, fordi det varede saa længe, og hun sjælden fik Visit; de andre Ænder holdt mere af at svømme om i Canalerne, end at løbe op og sidde under et Skræppeblad for at snaddre med hende.

Endelig knagede det ene Æg efter det andet: »pip! pip!« sagde det, alle Æggeblommerne vare blevne levende og stak Hovedet ud.

»Rap! rap!« sagde hun, og saa rappede de sig alt hvad de kunde, og saae til alle Sider under de grønne Blade, og Moderen lod dem see saa meget de vilde, for det Grønne er godt for Øinene.

»Hvor dog Verden er stor!« sagde alle Ungerne; thi de havde nu rigtignok ganske anderledes Plads, end da de laae inde i Ægget.

»Troer I, det er hele Verden!« sagde Moderen, »den strækker sig langt paa den anden Side Haven, lige ind i Præstens Mark! men der har jeg aldrig været! - I ere her dog vel Allesammen!« - og saa reiste hun sig op, »nei, jeg har ikke alle! det største Æg ligger der endnu; hvor længe skal det vare! nu er jeg snart kjed af det!« og saa lagde hun sig igjen.

»Naa hvordan gaaer det?« sagde en gammel And, som kom for at gjøre Visit.

»Det varer saa længe med det ene Æg!« sagde Anden, som laae; »der vil ikke gaae Hul paa det! men nu skal Du see de andre! de ere de deiligste Ællinger jeg har seet! de ligne Allesammen deres Fader, det Skarn han kommer ikke og besøger mig.«

»Lad mig see det Æg, der ikke vil revne!« sagde den gamle. »Du kan troe, at det er et Kalkun-Æg! saaledes er jeg ogsaa blevet narret engang, og jeg havde min Sorg og Nød med de Unger, for de ere bange for Vandet, skal jeg sige Dig! jeg kunde ikke faae dem ud! jeg rappede og snappede, men det hjalp ikke! - Lad mig see Ægget! jo, det er et Kalkun-Æg! lad Du det ligge og lær de andre Børn at svømme!«

»Jeg vil dog ligge paa det lidt endnu!« sagde Anden; »har jeg nu ligget saalænge, saa kan jeg ligge Dyrehavstiden med!«

»Vær saa god!« sagde den gamle And, og saa gik hun.

[…]Illustration af Vilhelm Pedersen
Illustration fra Den grimme Ælling, Vilhelm Pedersen (1820-1859).

Lydklip

Forfatter(e)
H.C. Andersen
Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Eventyr, Lyd
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
29. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Andersen, H.C.: H.C. Andersens Eventyr bd. II, kritisk udg. efter de originale eventyrhæfter med varianter ved Erik Dal, C. A. Reitzel (1990).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Lydklip

Forfatter(e)
H.C. Andersen
Oprindelse
Statsbiblioteket
Kildetype
Eventyr, Lyd
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
29. august 2011
Sprog
Dansk
Litteratur

Andersen, H.C.: H.C. Andersens Eventyr bd. II, kritisk udg. efter de originale eventyrhæfter med varianter ved Erik Dal, C. A. Reitzel (1990).

Udgiver
danmarkshistorien.dk