Hauchs forestilling til Frederik 6. om oprettelsen af museet på Rosenborg Slot, 22. april 1833

Kilder

Kildeintroduktion:

I april 1833 indsendte Adam Wilhelm Hauch (1755-1838), overhofmarskal ved det danske hof, en indstilling til Frederik 6. (født 1768, regent 1808-1839) om en kronologisk ordning og opstilling af de kongelige kunstsamlinger. Forestillingen omhandlede kongehusets samling på Rosenborg Slot, hvor der var planer om at gøre samlingen offentligt tilgængelig ved oprettelsen af et museum på slottet.

I forestillingen præsenterede Hauch de personer, han ønskede at inkludere i den kommission, der skulle stå for arbejdet med museet. Han selv ville lede kommissionen, der derudover skulle inkludere kommandanten på Rosenborg, oberst løjtnant Sommer, justitsråd Johan Conrad Spengler (1767-1839) og kancelliråd Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865). Sidstnævnte var fra 1816 leder af Nationalmuseets forgænger,  Oldsagskommissionen.

I forestillingen præsenterede Hauch kongen for en banebrydende idé, nemlig at samlingen skulle opstilles kronologisk – i modsætning til de fleste samlinger i samtiden, der var opstillet tematisk. Frederik 6. besvarede Hauchs indstilling den 4. maj 1833 - blot 14 dage efter modtagelsen - med ordene: ”Vi bifalde allernaadigst i Eet og Alt denne Din allerunderdanigste Indstilling. Frederik R”.

Museet på Rosenborg Slot blev en del af det nye system af specialmuseer, der blev oprettet, efter at Det Kongelige Kunstkammer blev nedlagt i 1825, hvor de enkelte museer nu skulle specialisere sig i enten kunst-, kultur- eller naturhistorie. Hauchs indstilling til Frederik 6. var begyndelsen på arbejdet med det museum, der endnu i dag har til huse i Rosenborg Slots værelser og sale.

Allerunderdanigst Forestilling

Kun ved Deres Majestæts huldrige[1] Beskyttelse for Kunster og Videnskaber, er det kunde lykkedes mig, at bringe de kongelige Samlinger, der allernaadigst ere henlagte under mit Overtilsyn, i en saadan Orden, at de kunne være til Nytte for Kunstnere og Videnskabsdyrkere, samt ved deres hensigtsmæssige, ziirlige[2] Fremstilling regnes blandt Fædrelandets Prydelser og Seværdigheder. Som saadanne tillader jeg mig allerunderdanigst[3] at nævne:

de i Danmark værende Oldsagers Bevaring og Anvendelse til offentlig Brug;

det kongelige Mynt- og Medaille-Kabinet;

det kongelige Kunst-Museum;

den kongelige Malerie-Samling paa Christiansborg og Portrait-Samlingen paa Frederiksborg Slot;

det kongelige Museum for Naturvidenskaberne.

Blandt de til mit Overtilsyn allernaadigst anbetroede Samlinger, er den paa Rosenborg Slot endnu ikke behørigen[4] ordnet. Da største Delen af, hvad deri findes, bestaaer af Sager, der have været baarne eller afbenyttede af forskjællige af Kongehuset af den Oldenborgske Stamme, saa forekommer det mig, at denne Samling rigtigst opstilles i chronologisk Orden efter de forskjællige Kongers Regjeringstid.

Dersom dette maatte vinde Deres Majestæts allernaadigste Bifald, troer jeg, at saadant bedst vilde kunne udføres ved:

den adjungerede[5] Commandant paa Rosenborg, Oberst Lieutenant Sommer,

Inspecteuren ved det kongelige Kunst Museum, Justitsraad Spengler og

Inspecteuren ved det kongelige Mynt- og Medaille-Kabinet, Cancellieraad Thomsen.

Naturligvis vil en saadan Omflytning og Ordning ikke kunne skee uden Udgivter, hvilke jeg dog ikke troer ville overstige 5—600 Rbdlr.[6] til Forfærdigelsen af de nødvendige Skabe m. m.

I Overensstemmelse hermed tillader jeg mig allerunderdanigst at indstille:

om det allernaadigst maatte behage Deres Majestæt at tillade:

at der til en chronologisk Ordning og Opstilling af de Kunstsager m. m., som opbevares paa Rosenborg-Slot, maae anvendes 5—600 Rbdlr. af Hofkassens Obligationsfonds Renter, samt:

allernaadigst bestemme Oberst Lieutenant Sommer, Justitsraad Spengler og Cancellieraad Thomsen til at sammentræde i en Commission, under mit Præsidium[7], for at foretage dette Arbejde og paabegynde det i den fremrykkende, blidere Aarstid.

            Kongens Palais, d. 22. April 1833.

                                                       HAUCH

                                                                                                                                                                  H. H. Schønberg.

Kongen gav Indstillingen følgende Paategning:

Vi bifalde allernaadigst i Eet og Alt denne Din allerunderdanigste Indstilling.

                                                                                                                                                                   Frederik R.


Ordforklaringer m. m.

[1] Huldrige: milde, venlige.

[2] Ziirlige: som fremtræder smukt.

[3] Allerunderdanigst: udtryk for undersåtlig ydmyghed.

[4] Behørigen: passende.

[5] Adjungerede: tilknyttede.

[6] Rbdlr.: Rigsbankdaler.

[7] Præsidium: ledelse, bestyrelse.

Om kilden

Dateret
22.04.1833
Oprindelse
Andrup, Otto: "Den kongelige samling paa Rosenborg gennem hundrede aar", s. 9-11 (1933).
Kildetype
Forestilling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
11. august 2021
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk