Centrum-Demokraternes partiprogram 1977

Kilder

Kildeintroduktion:

Centrum-Demokraterne (CD) var et politisk midterparti, udsprunget af Socialdemokratiets højrefløj. Partiet var først og fremmest personificeret af partistifteren Erhard Jakobsen og blandt mærkesagerne var politisk samarbejde hen over midten, gode vilkår for almindelige hus- og bilejere, samt en stærk bekendelse til EF/EU og NATO. Partiet blev stiftet kort før Jordskredsvalget i 1973, og overraskede mange da det kom i Folketinget med 14 mandater så kort tid efter sin stiftelse.

På grund af den hektiske tid fra stiftelsen til valget i 1973 stillede CD ikke op med et omfattende partiprogram, men i dette partiprogram fra 1977 kan man se alle de klassiske mærkesager partiet blev identificeret med. Blandt andet støtte til bil- og boligejere, et stærkt forsvar forankret i NATO-medlemskabet samt et stærkt angreb på den påståede venstredrejning i Danmarks Radio.

Centrumdemokraternes partiprogram fra 1977
Forsiden af Centrumdemokraternes partiprogram fra 1977. Fra: Det Kgl. Bibliotek


Politik

– Så det er til at forstå….

Det er ikke Centrum-Demokraternes skyld, at vælgerne nu skal ulejliges med et folketingsvalg. Siden partiets start i 1973 har CD bidraget til politisk stabilisering ved at fremme forligsbestræbelserne.

CD havde afgørende indflydelse, da Venstre i 1973 dannede en mindretalsregering, og CD støttede denne regering loyalt, indtil den selv smed tøjlerne - og ødelagde alle muligheder. Efter at Venstre helt urimeligt havde kastet landet ud i et valg i 1974, støttede CD Hartlings bestræbelser for at skabe en bred flertalsregering. Da dette forsøg strandede, og Anker Jørgensen dannede den socialdemokratiske mindretalsregering, gav CD samme loyale støtte som til den tidligere regering.

I en række forlig har CDs fire mandater været afgørende for, at landet ikke er kastet ud i politisk krise.

Centrum-Demokraterne -En stabiliserende faktor! X ved M

Et ja til CD er et ja til augustforliget

Også augustforliget har CD væretmed til. Ingen vil påstå, at dette forlig kan løse alle Danmarks problemer. Men realistisk må man erkende, at forliget bringer os så vidt, som det i øjeblikket er muligt at nå.

Et nej til augustforliget kan bane vej for opløsende og nedbrydende kræfterpå venstrefløjen.

Et ja til augustforliget skaber derimod ropå arbejdsmarkedet og øger stabilitet i dansk økonomi for de kommende år.

Når partier laver forlig, må de afstå fra at få egne synspunkter gennemført. Men forlig er en politisk nødvendighed. Landet kan ikke styres, hvis hvert parti stædigt holder på sit.

Centrum-Demokraterne har lagt hovedvægten på at bidrage til politisk og økonomisk stabilitet. På de fleste områder er CD i øvrigt enig med andre partier. Men CD står på vigtige områder alene.

CD vil afskaffe grundskatterne

l oktober 1975 fremsatte CD forslag om en gradvis afskaffelse af grundskyld til amter og kommuner.

For hundrede tusinder af borgere er de stigende grundskatter til amt og kommune til megen bekymring og uro. For landbrugserhvervet er grundskatterne en uretfærdig forskelsbehandling.

CD fik desværre ingen støtte i Folketinget under forslagets 1. behandling. CD står alene med sit krav. Men partiet opgiver ikke kampen. Som grundskyld til staten blev opgivet for nogle år siden, vil udviklingen medføre, at også de kommunale grundskatter må falde væk. De er utidssvarende, et urimeligt levn fra en svunden tid.

CD forsøgte at opnå andre partiers tilslutning til et mindre vidtgående forslag om at læggeloft over grundskatterne. Ved lov skulle det pålægges amter og kommuner, at de ikke i 1979 måtte opkræve større beløb end i 1977. Forsøget mislykkedes. Fremskridtspartiet sagde klart nej, og Venstre svarede ikke!

De vælgere, der ønsker sikkerhed mod stigende grundskatter bør støtte CD.

Et ja til CD er et nej til stigende grundskatter

Boligen ud af selvangivelsen - ingen lejeværdi

Centrum-Demokraterne ønsker, at boligen skal være skattefri.

Derfor må den nugældende lejeværdiberegning bortfalde.

En række partier har gennem boligforliget forpligtet sig til at opretholde ordningen endnu i nogen tid. Men senest i 1979 må ordningen ændres.

I 1976 foreslog CD at afskaffe skat på overskud på ejendomsskemaet. Et stort flertal af partier gik imod forslaget. Derfor må folk, der ikke har råd til store lån, betale ekstra skat!

En stemme på CD er et nej til særbeskatning af parcelhuse og fritidshuse

Registreringsafgift på biler skal nedsættes

»En bil skal ikke koste to bilers pris«, sagde CD allerede i 1973. Et forslag om at nedsætte omsætningsafgiften med 10.000 kr. og i stedet forhøje benzinprisen, blev afvist af alle andre partier i 1976. Det lykkedes dog CD at hindre, at registreringsafgiften fik en yderligere forhøjelse ved augustforliget.

CD vil fortsat modvirke, at biler betragtes som luksus. Bilen er nødvendig og nyttig.

Det er urigtigt, at bilkøb er stærkt valutakrævende. Vel er der i 1976 købt biler for 6 mia. kr. Men valutaudgiften er langt mindre. 4 mia. kr. er gået i statskassen.

Mange overser, at en bilkøber får sit øvrige forbrug begrænset, når han binder sig til at betale 30.000-40.000 kr. i afgifter, renter m. v. Og så har landet tillige fået bedre og mindre benzinkrævende biler.

CD ønsker moms i stedet for indkomstskat

Centrum-Demokraterne mener, at det er en ærlig sag at tjene penge. Og det skal kunne betalesig at tjene mere. Derfor modvirker CD forsøg på yderligere indkomstudligning. Allerede i dag har man eksempler på borger med 90.000 kr. i årsindtægt ikke har mere ud af det end borgere med kun 50.000 kroners indkomst.

Alle partier erkender, at indkomstskatten er for høj, og at trækprocenten skal ned. Men hvad kan der gøres?

Besparelser på de offentlige budgetter er i gang. Men det er urealistisk at tro, at man ad den vej kan få store skattelettelser. CD har siden partiets start fremhævet, at en forhøjet moms er nødvendig. Erfaringen viser at forbrugsskat ikke behøver at vende »den tunge ende nedad«. Indkomstskatten virker mere og mere uretfærdig. Der er stigeilde forståelse for CDs krav om, at forbrugsskat skal erstatte Indkomstskat.

CD siger nej til politisk misbrug af radio og TV

Siden partiets start i 1973 har CD virket imod politisk misbrug af Danmarks radios udsendelser. I kølvandet af 1960ernes »ungdomsoprør« og »studenteroprør« er fulgt en massiv venstrefløjs indsats på alle kulturfronter. I børneinstitutioner og skoler, på gymnasier, seminarier, universiteter og biblioteker virker små »partisangrupper«. De benytter enhver lejlighed til at latterliggøre og mistænkeliggøre det bestående og at propagandere for »revolution«.

Værst er det dog gået ud over Danmarks radio. På alle ugens dage kan man i et stort antal udsendelser iagttage en bevidst politisk indoktrinering af meninger og holdninger, som svarer til den politiske venstrefløjs anskuelser.

Den ytringsfrihed, som borgerne er sikret i grundloven, bliver alvorligt truet, når landets største massemedium giver visse politiske meninger og holdninger en favørstilling.

Centrum-Demokraterne har af al magt modvirket denne udvikling. I Folketinget, i Radiorådet, i pressen og på møder landet over. Senest har CD medvirket aktivt til at danne »Aktive Lyttere og seere«, der med stor tilslutning I befolkningen har påbegyndt en omfattende kontrol- og analysevirksomhed.

Et ja til CD betyder et nej til misbrug af Danmarks radio

CD vil styrke forsvaret

Dansk forsvarspolitik hænger sammen med vort medlemskab i NATO. Vi må betale, hvad det koster at deltage i det fælles forsvar.

Centrum-Demokraterne har under alle forhandlinger taget afstand fra besparelser på forsvarsbudgettet. CDs deltagelse i forhandlinger om et nyt forsvarsforlig sker alene med det sigte at øge udgifterne, så der kan skabes tillid til vort forsvar.

Forsvarets ledere såvel som de menige soldater må have tillid til, at det kan nytte. Og andre i NATO må kunne regne med os som troværdige partnere i fællesskabet.

CD har med glæde konstateret, at der er almindelig enighed om at bevilge større midler til Hjemmeværnet, så den overvældende nytilgang kan udnyttes på bedste måde.

Skoleloven må ændres

CD har stemt mod den ny skolelov og vil arbejde på at få den ændret.

Landet over er der bekymring hos forældre og lærere over udviklingen i den danske folkeskole. Børnene lærer for lidt, siger man. Og det er ikke lærernes skyld; det er Folketinget, der har givet de love, som har ført udviklingen på afveje. Under feltråb som »anti-autoritær« og »medbestemmelsesret« har man undergravet skolelederens ansvar. Adskillige fag som f. eks. dansk, historie og geografi er forvasket til ukendelighed.

CD ønsker ny kurs i undervisningen. Skolelederens ansvar må styrkes. Der må indføres regelmæssige prøver fra 5. skoleår, og CD ønsker realeksamen genindført.

Ny ånd på gymnasier og universiteter

CD har advaret mod alle bestræbelser på, at alle skulle presses ind i gymnasierne og på universitetet.

Gymnasierne må være forbeholdt de unge, der stiler mod en videregående boglig uddannelse. Kravene til undervisningen må afpasses efter dette formål. CD vil modsætte sig alle bestræbelser på at »integrere« flere slags uddannelser. Partiet vil gerne støtte udvidelse af undervisningsmulighederne for alle; men man må ikke ødelægge gymnasiets traditioner i den anledning.

Universiteter og højere læreanstalter må underkastes nye styrelsesordninger. CD har fra første færd advaret mod den ny styrelseslovs vidtgående beføjelser, der er blevet misbrugt af politiserende studenterkliker til en fuldstændig forvanskning af undervisningens mål og indhold. CD vil virke for, at det overlades til sagkyndige (professorer og senior-lærere) at fastlægge studiernes indhold og eksamenskravene samt at ansætte nye lærere.

CD ser en hovedopgave i at slå det såkaldte »studenteroprør« tilbage på alle fronter. I første række må kursen på læreanstalterne omlægges totalt.

SYMPATI- ER IKKE NOK!

De store partier har travlt med at sprede myten om, at de mange små partier skaber ustabilitet og forvirring. Påstanden er usandfærdig. Det er de store partier, der har fremkaldt alle politiske kriser. Det er de små partier, der har reddet landet ud af disse kriser.

Centrum-Demokraterne har efter manges udsagn haft en betydelig stabiliserende indflydelse. I særdeleshed har Centrum-Demokraternes eksistens fremkaldt en drejning i Socialdemokratiet og derved gjort landets største parti til en bedre forhandlingspartner. Venstrefløjen har endnu alt for stor indflydelse i Socialdemokratiet, og der er fortsat brug for CDs påvirkning og indflydelse. Centrum-Demokraterne møder megen sympati og forståelse landet over. Men folketingsgruppen håber, at de mange sympatisører vil forslå, at ved et valg er det stemmerne, der tæller. De vælgere, der ønsker CDs indflydelse bevaret eller styrket, kan ikke nøjes med at udtrykke sympati.

De må stemme på liste M!

Om kilden

Dateret
1977
Oprindelse
Det Kongelige Bibliotek - kb.dk
Kildetype
Partiprogram
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
4. december 2013
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk