Brev fra Niels W. Gade til Søren Nielsen Gade, 4. marts 1846

Kilder

Kildeintroduktion:

Fra sit ophold i Leipzig skrev Niels W. Gade (1817-1890) i foråret 1846 til sine forældre og delagtiggjorde dem i sine - hemmelige - ambitioner om at vende tilbage til København som dirigent. Gade havde fået et stort internationalt gennembrud i 1843, hvor hans Symfoni nr. 1 var blevet førsteopført i Leipzig af selveste Felix Mendelssohn (1809-1847). Gade var i samme forbindelse blevet inviteret til Leipzig, hvor han dirigerede og ledede det verdensberømte Gewandhausorkester sammen med Mendelssohn.

Niels W. Gade var opvokset som enebarn og tæt knyttet til sine forældre. Under sin tid i Leipzig skrev han ofte hjem til sine forældre om sine oplevelser og sit travle arbejdsliv. Gade blev i Leipzig indtil 1848, hvor han flyttede til København og blev leder af Musikforeningen. Gennem de følgende 40 år var han den altdominerende skikkelse i det københavnske og danske musikliv. Gades hjemrejse til København i 1848 er ofte er blevet tilskrevet dansk-tyske uroligheder omkring 1. Slesvigske Krig (1848-1850), men Gades brev fra 1846 viser, at han overvejede muligheden flere år i forvejen.

Brevet er her gengivet med tilladelse fra Inger Sørensens udgivelse af Niels W. Gades brevveksling: Niels W. Gade og hans europæiske kreds.

(Dette brev er ene for mine Forældre)                                           Leipzig 4de Marts 1846

Kjære gode Forældre!

Hvad troer I om mig at jeg i saa lang Tid ikke har skrevet Jer til. Tilgiv mig kjære Forældre, jeg har altid opsat det, for at kunne give Jer flere Efterretninger paa eengang, og da jeg netop sidder i et nyt Arbeide til op over Ørene, og om 8 Dage bliver opført, kan i tænke at jeg har travlt og maa ofre hver Time jeg har tilovers fra mine øvrige Forretninger. Troe dog endelig ikke at jeg ikke tænker paa Eder kjære gode Forældre, ja mere end I maaskee troer og tænker, jeg har som i Stilhed mine Planer med mig selv og Eder.

Min gamle Sinfonie har jeg opført i Concerterne for 1 Maaned siden og gjorde den sædvanlige Effect, jeg blev saagar modtaget med Applaus førend den begyndte ligesom ved min Concert i Kjøbenhavn, jeg er nu om muelig endnu mere yndet her i Leipzig end tilforn[1] og staaer mig ganske udmærket med Alle. Om jeg kommer til Kjøbenhavn i Foraaret eller i Sommer er endnu ikke ganske bestemt, dog i alle Tilfælde ikke senere end i Juni.

Jeg har tænkt paa, men som en stor Hemmelighed fortæl det altsaa ikke til noget Menneske om jeg næste Vinter kunde indrette med Musikforeningen hvad de sidste Sommer talte om, nemlig dirigere Concerterne og naar jeg derfor kende have en 4 à 500 Daler i bestemt Indtægt saa at mine Indtægter omtrent vare de samme som her, maaske Kongen vilde gjøre mig til Kammermusikus[2] (Notabene med 300 Daler), da vilde jeg blive i Kjøbenhavn. Jeg troer det er en god Tid for mig at komme hjem, eftersom Andersen[3] fortalte mig at Glæser[4] og Rung[5] ikke gjør betydelig Lykke som Musikforstandere. Ogsaa for Eders Skyld kjære Forældre vilde det være mig uendeligt kjært dersom det los sig arrangere at gjøre Kjøbenhavn til Opholdssted. Naa, frisk Mod jeg har jo hidtil altid havt Lykken med mig idet mindste hvor jeg nu er hvorfor da ikke i mit eget Fædreland. Jeg tænker det gier sig. Naar Fader taler med Høedt[6] eller med Weis[7] kunde Fader som af sig selv, lade nogle Ord derom falde, nemlig: at Musikforeningen tilbød mig at dirigere deres Concerter mod et nogenlunde anstændigt Honorar, naar jeg derved kunde forbinde en eller anden Indtægt saa at det tilsammen kunde udgjøre en syv à ottehundrede Daler. Naar jeg selv kommer til Kjøbenh: det nærmere.

Hermed sender jeg til Maries Confirmation en lille Present kjære Forældre da I vist har store Udgifter at gjøre i den Anledning, er det mig en stor Glæde at ogsaa bidrage min lille Skjærv dertil.

Hold nu alle frisk Mod og Courage at jeg kan træffe Eder muntre naar jeg kommer hjem. Lad Madam Nielsen[8] takke tusinde Gange for hendes Brev, som jeg Uværdige ikke endnu har besvaret. Hils alle. Høedt og alle Venner. Marie gratulerer jeg til Confirmationen

                      Lev vel kjære Forældre.

                      Eders altid hengivne Søn

                      Niels W. Gade


Ordforklaringer m.m.

[1] Tilforn: tidligere

[2] Kammermusikus: musiker ansat ved det kongelige kapel.

[3] H.C. Andersen (1805-1875): H.C. Andersen havde været i Leipzig i februar 1846

[4] Franz Glæser (1798-1861): Musiker og dirigent. Fra 1842 kongelig kapelmester dirigent ved Musikforeningen fra 1843-1850.

[5] Henrik Rung (1807-1871): Dansk komponist og dirigent. Fra 1842 ansat som syngemester ved det kongelige kapel.

[6] Frederik Høedt (1820-1885): Skuespiller ved Det Kgl. Teater og bardomsven med Niels W. Gade.

[7] Ernst Weis (1807-1873): Medstifter og medlem af ledelsen i Musikforeningen.

[8] Madam Nielsen: Anne Nielsen, f. Brenøe (1803-1856), skuespiller ved Det Kongelige Teater.

Om kilden

Dateret
04.03.1846
Oprindelse
Sørensen, Inger (red.): Niels W. Gade og hans europæiske kreds: En brevveksling 1836-1891 (2008), s. 210. Original i Niels W. Gades brevsamling på Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftsamlingen: KB, Acc. 2007/1.
Kildetype
Brev
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
17. december 2019
Sprog
Dansk
Litteratur

Sørensen, Inger (red.): Niels W. Gade og hans europæiske kreds: En brevveksling 1836-1891 (2008).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
04.03.1846
Oprindelse
Sørensen, Inger (red.): Niels W. Gade og hans europæiske kreds: En brevveksling 1836-1891 (2008), s. 210. Original i Niels W. Gades brevsamling på Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftsamlingen: KB, Acc. 2007/1.
Kildetype
Brev
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
17. december 2019
Sprog
Dansk
Litteratur

Sørensen, Inger (red.): Niels W. Gade og hans europæiske kreds: En brevveksling 1836-1891 (2008).

Udgiver
danmarkshistorien.dk