Ægteskabsannoncer i danske aviser, 1817 til 1880

Kilder

Kildeintroduktion:

Op gennem 1800-tallet blev det mere almindeligt at annoncere efter ægteskab i diverse aviser. Nedenfor ses et udpluk. Annoncerne er alle indsendt af mænd i håb om at finde en ægtefælle af passende dannelse, udseende, formue og sind. Annoncerne blev indrykket anonymt, og ofte lovedes diskretion til respondenten, der dog skulle gå til avisernes kontor med en mærket billet og oplysninger om, hvordan den søgende kunne komme i kontakt med den interesserede kvinde.

Annoncerne følger alle samme struktur i deres opbygning: en kort præsentation af den søgende, et ønske om ægteskab, en kort beskrivelse af de ønskede karaktertræk ved kvinden og information om, hvor billetten kan afleveres. Alle annoncerne forholder sig desuden til kvindens økonomiske situation - hvad enten det er med et krav om formue eller forsikring om, at dette ikke er vigtigt. Ud over de økonomiske forhold er der gentagne ønsker om kvinder af et net ydre og roligt sind.

Kjøbenhavns kongelig alene privilegerede Adressecomptoirs Efterretninger, 15. januar 1817

En ung Person, der i alle Henseender besidder en god og blid moralsk Character, samt har lære (i)[1] en Handel, som indbringer betydelige Fordele, önsker at indlade sig i Ægteskab med en honet[2] Mands Datter eller Enke, som er Eier af en liden Capital. Da min Hensigt er jo för jör heller at etablere mig, saa bruges denne Fremgangsmaade, af Mangel paa Bekjendtskab med det ærede Kjön. Hvis nogle af det ærede Kjön reflectere herpaa, behage de at opgive hvad Familie de ere af, samt Navn og Bopæl, i en forseglet Billet paa dette Blads Comptoir[3] med Udskrift: Mange glade Dage 491.

 

Kjøbenhavns kongelig alene privilegerede Adressecomptoirs Efterretninger, 14. august 1832

En meget solid, ung, dannet Mand, forsynet med særdeles agtværdige Embedsmænds og Borgeres Attester[4] paa hidtil udviist Moralitet og Duelighed, önsker sig indladt i Ægteskab med et bemidlet, agtet Fruentimmer[5], for herved at kunne udvide sin hidtil drevne behagl.[6] og pæne Næringsvei og at naae den Lykke, han af Mangel paa Bekjendtskab ellers maa savne. Den herpaa Reflecterende ville behage i Løbet af 14 Dage at indlægge en Billet paa Adressecomptoiret, mrkt.[7] Haab Nr. 666, med Opgivelse af Navn, samt hvor nærmere Aftale kan gjöres; og loves den störste Redelighed og Taushed.

 

Kjøbenhavns kongelig alene privilegerede Adressecomptoirs Efterretninger, 26. november 1832

En Mand, som nyligen har etableret sig, önsker at indgaae i Ægteskab med et anstændigt Fruentimmer, som eier en lille Kapital, hvorved fælleds Vel kan fremmes. Billet desangaaende bedes afleveret paa Adressecomptoiret, mrkt. W.H. 102, hvori bedes opgivet Tid og Sted, hvor nærmere Samtale kan skee.    

 

Kjøbenhavns kongelig alene privilegerede Adressecomptoirs Efterretninger, 10. januar 1845

En ung Mand, der agter at etablere sig som Bager heri Byen, önsker at indtræde i Ægteskab med en Pige eller Enke, af en blid og godmodig Characteer, og som er i Besiddelse af 3 a 4000 Rbd.,[8] da han selv eier nogen Formue. Den störste Taushed forsikkres. Paa Gademöder reflecteres ikke. Billet, mrkt. fælleds Vel 378, bedes aflagt paa Adressecomptoiret i Löbet af fire Dage.

 

Kjøbenhavns kongelig alene privilegerede Adressecomptoirs Efterretninger, 25. april 1846


En ung Enkemand, som sidder i en proper og næt Handel – hvoraf kun findes meget faae heri Staden – önsker at indlade sig i Ægteskab med en Enke uden Börn eller ældre Pige, der maa være i Besiddelse af en 2 eller 3000 Rbd., til Næringsveiens Udvidelse og fælleds Vel. Ene og alene af Mangel paa Bekjendtskab vælges denne Vei, og den udbrödeligste Taushed forsikkes. Billet bedes aflagt paa Adressecomptoiret, mrk. 685.

 

Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 22. marts 1856

En moralsk, dannet Mand, Noget over 30 Aar gammel, af et godt Udvortes,[9] og som er i en respectabel Embedsstilling, ønsker at indlade sig i Ægteskab med en huuslig, dannet Dame, der er i Besiddelse af nogle Tusinde Daler til at befordre hans Fremadstræben til fælles Vel.
Den Søgende forventer, at den Reflecterende vil arrangere det saaledes, at nærmere Aftale kan skee paa et saadant Sted og en saadan Maade, der kan være Dannede værdig i denne Sag. – Den Reflecterende ville behage at meddele de fornødne Oplysninger i en forseglet Billet, mrkt. 642, der modtages paa Adressecomptoiret i 8 Dage fra Dato.

 

Roskilde Avis, 23. maj 1861


En ung Mand, nylig hjemkommen fra Udlandet, ønsker at indgaae i ægteskabelig Forbindelse med en Dame af et tækkeligt[10] Ydre og roligt Sind; Formue forlanges ikke, blot Vedkommende er i Besiddelse af Dannelse og er villig til med Troskab og Hengivenked [sic] at staae sin Ægtefælle bie og dele Livets Glæder og Sorger med ham. Billet mrkt. ”Tro, Haab og Kjærligked” [sic] bedes indlagt paa dette Blads Contoir[3] i Løbet af 3 Dage. Taushed forsikkres.

 

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 16. september 1863


En ung Mand af godt Udvortes og af god Familie ønsker af Mangel paa Bekjendtskab at indlade sig i Ægteskab med en ung, uafhængig Dame, der maa være i Besiddelse af en Formue, som kan sætte ham istand til at fortsætte sin Virksomhed. Han lover Taushed og Forsigtighed og bedes Billet, mrkt. 61, snarest indlagt paa dette Blads Contoir.

 

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 22. januar 1880


En Haandværksmester ønsker af Mangel paa Bekjendtskab at indgaae Ægteskab med en Pige elle Enke imellem 18 og 35 Aar, med lidt Formue til fælles Bedste. Billet, mrkt. 1049, modtager dette Blads Contoir i Løbet af 8 Dage.

 

Kjøbenhavns Adressecomptoirs Efterretninger, 05. april 1880


En ung Mand af Handelsstanden ønsker at indgaae Ægteskab med en ung Pige. Paa Formue ses ikke, men paa et roligt, godmodigt Sind og et net Ydre. Billet, mrkt. 553, med fornødne Oplysninger og Fotografi, indlægges paa Adressecomptoiret.


Ordforklaringer m.m.

[1] Teksten er svær at tyde, og i’et er indsat ved transskriberingen.

[2] Honet: ærbar, af god moral, hæderlig

[3] Comptoir: kontor

[4] Attester: vidner

[5] Fruentimmer: kvinde

[6] Forkortelse af behagelige

[7] Mrkt.: forkortelse af mærket (med)

[8] Rbd.: rigsbanksdaler  

[9] Udvortes: udseende

[10] Tækkeligt: anstændigt og ikke anstødende, bruges ofte i forbindelse med påklædning.