De Uafhængige: Partiprogram, 1953

Kilder

Kildeintroduktion:

De Uafhængige var et lille dansk parti, som blev stiftet i 1953 af en udbrydergruppe fra Venstre med tidligere statsminister Knud Kristensen (1880-1962) i spidsen. Det blev stiftet som en reaktion på grundlovsrevisionen i 1953 og på især Venstres, men også Det Konservative Folkepartis kompromispolitik. Ideologisk var partiet et højre-liberalistisk parti, der i 1960’erne og 1970’erne flere gange opnåede mandater i Folketinget.
I partiprogrammet fra 1953 beskrives, hvordan man ønsker genindførelse af tokammersystemet og mere indflydelse til vælgerne og mindre magt til partierne. Man ønsker desuden den størst mulige liberalisering og frihed i handlen både nationalt og internationalt. 

De Uafhængiges partiprogram fra 1953
De Uafhængiges partiprogram fra 1953. Fra: Det Kgl. Bibliotek


Formaalet med Organisations- eller Partidannelse maa være:

A. At samle saa mange borgerlige Vælgere som muligt og dermed fastholde en borgerlig Regering.

B. Give de nuværende Regeringspartier Forstaaelsen af, at de ikke kan byde deres menige Vælgere hvad som helst og dog faa disse Stemmer, fordi Vælgerne ingen andre Steder har at gaa hen.

C. Give Vælgerne Kandidater (Kvinder og Mænd) at stemme paa, som de ikke føler sig svigtet af.

Arbejds-Program:

1. Tilslutning til Atlantpagten og Opfyldelse af de Forpligtelser, dette medfører.

2. Stærk økonomisk, politisk og moralsk Støtte til Danskheden i hele Sydslesvig. En mere intim Kontakt mellem de ledende danske Sydslesvigere og Partier paa Rigsdagen. Vor kraftigste Støtte til Sydslesvigernes Selvbestemmelsesønske og Krav.

3. Ændringer i Grundloven. Der arbejdes for Tilslutning til:

A. Genindførelse af et Tokammersystem.

B. Ændringer i Folkeafstemningsreglerne saaledes, at Vælgernes Indflydelse øges, og Partiernes Magt begrænses.

C. Fjernelse af § 75, Stk. 1, saaledes, at den enkelte Borgers Interesse i at hjælpe sig selv øges, og dermed hans Udsigt til at bevare den størst mulige Frihed, forbedres.

D. Domstolenes Ret til at paakende, om Beslutninger taget af Folketinget er i Overensstemmelse med Grundloven fastslaas.

E. Udnævnelse til Dommerembedet foretages paa en saadan Maade, at politiske Hensyn udelukkes.

4. Der arbejdes for, at Lovgivningsmagten i Forbindelse og Samarbejde med Nationalbanken fører en sund Pengepolitik. En Pengepolitik, der baseres paa reel Produktion og Opsparing og ikke paa Seddelpressens Ødelæggende Virksomhed.

6. Den størst mulige Liberalisering og Frihed i Handel, Omsætning og Produktion saavel her i Landet som i Forholdet til Udlandet tilstræbes.

6. Der føres en Økonomisk Politik, derunder en Skattepolitik, der ikke Ødelægger Arbejdsomheden, Initiativet og Sparsommeligheden i vort Folk.

Fradragsretten for betalt Skat opretholdes fuldtud.

7. Ved Udstykning eller Afgivelse af Tillægsjord, ved Beskatning og Reguleringer maa Ejendomsretten i højere Grad end hidtil respekteres.

8. Der nedsættes et sagkyndigt, upolitisk og uafhængigt Udvalg med følgende to Opgaver:

A. At undersøge og bedømme det af den parlamentariske Kommission tilvejebragte Materiale, eventuelt selv fremskaffe yderligere Oplysninger og gøre Indstilling til Folketinget om, hvorvidt der er Grundlag for at gøre Ansvar gældende overfor nogen i Forbindelse med det saaledes tilvejebragte Materiale.

B. At gøre Indstilling til Folketinget om, hvorvidt det er Ønskeligt og praktisk muligt at foretage en Revision af Retsopgøret efter Besættelsen i H. t. Straffelovstillæget af 31/5 45 med senere Ændringer m. m.

9. Der indtages en mere fast Holdning i Forhandlingerne med andre Partier, saa der ikke handles ud fra Princippet: Hellere et daarligt Resultat end intet Resultat. At følge dette Princip er nemlig ensbetydende med, at man borthandler de Ideer, hvorpaa man har vundet sine Vælgeres Tilslutning og Stemmer.

P.U.V.

KNUD KRISTENSEN

Formand

Om kilden

Dateret
16.08.1953
Oprindelse
Det Kongelige Biblioteks partiprogram samling
Kildetype
Partiprogram
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
17. november 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
16.08.1953
Oprindelse
Det Kongelige Biblioteks partiprogram samling
Kildetype
Partiprogram
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
17. november 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk