Tysk soldaterinstruks om danskernes mentalitet 9. april 1940

Kilder

Kildeintroduktion:

I denne instruks gøres de tyske soldater opmærksomme på, hvad der opfattes som særegne danske karaktertræk. Instruksen blev omdelt til tyske officerer, der mundtligt skulle informere mandskabet. Oplysningerne skulle gøre den tyske soldat bedre i stand til at omgås den danske befolkning under besættelsen af Danmark den 9. april 1940. Tilsvarende instrukser fandtes bl.a. for Norge og England. Instruksen blev oversat fra tysk til dansk af modstandsbevægelsen og offentliggjort i den illegale presse.

Retningslinjer for Opførsel ved personlig Kontakt med den danske Befolkning. 

Bekendtgørelse

Ethvert Medlem af Værnemagten maa være klar over, at han ikke betræder Fjendeland, men at Tropperne er rykket ind i Danmark til Beskyttelse af Landet og til Sikring af dets Beboere. Følgende er derfor at iagttage:

1) Danskeren ejer stærk Nationalfølelse. Derudover føler det danske Folk sig beslægtet med de skandinaviske Folk. - Altsaa: Undgaa alt, hvad der kan saare den nationale Ære.

2) Danskeren er frihedselskende og selvbevidst. Han afviser enhver Tvang og enhver Underordnen. Han mangler Sans for militær Tugt og Autoritet. - ­Altsaa: Spar paa Kommanderen, skrig ikke op, sligt fylder ham med Modvilje og er virkningsløst. Oplys og overbevis paa saglig Maade. En humoristisk Tone naar længst. Unødig Skarphed og Hovmestereren saarer Selvfølelsen og skal undgaas.

3) Danskeren ejer megen Bondesnuhed, Forslagenhed, der grænser til Upaalide­lighed.

4) Danskeren er vindskibelig[1] anlagt. Hans Interesser drejer sig væsentligt om materielle Anliggender. Han føler særlig haardt enhver Begrænsning i sine Behov. - Altsaa: Undgaa saa vidt muligt Indgreb i den personlige Ejendom. Selvtægt, Udskrivning og den Slags er forbudt.

5) Danskeren elsker et hyggeligt Hjemmeliv. Man vinder ham ved Venlighed, ved smaa Opmærksomheder, ved Anerkendelse af hans Person.

6) Et Handelsfolk som det danske nærer engelske Sympatier. Det afskyr Krigen. Der findes hos de Danske, med faa Undtagelser, ingen Forstaaelse for den nationalsocialistiske Tyskers Maal. - Altsaa: Undgaa politiske Drøftelser.

7) Mange Danskere forstaar Tysk.

 


[1] Vindskibelig: økonomisk; foretagsom.

 

 

 

Om kilden

Forfatter(e)
Höheres Kommando (z)ur (b)esonderen (V)erwendung XXXI - Oberkommando der Wehrmacht.
Dateret
09.04.1940
Oprindelse
J. Brøndsted og K. Gedde (red.): De fem Lange Aar, bd. 1 (1946), s. 108.
Kildetype
Direktiv
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
14. august 2018
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk