Forlig mellem kirke og borgere om handel i Aarhus 1488

Kilder

Kildeintroduktion:

Blandt de mange stridigheder, der i 1400-tallet verserede mellem på den ene side biskoppen af Aarhus og domkirkens gejstlighed og på den anden side borgerskabet i Aarhus, var en konflikt om retten til handel. Borgerskabet havde kongeligt privilegium på eneret til at handle i købstaden Aarhus, dvs. monopol på opkøb af landbrugsvarer fra omegnens bønder og videresalg af disse varer på byens torv eller i andre købstæder. Gejstligheden havde en begrænset ret til at handle til eget behov, men biskoppen og domkirkens præster synes at have drevet handel udover denne ret. Dette fik borgerne til at protestere. Nedenstående åbne brev viser, at der i 1488 blev indgået forlig i denne konflikt mellem biskop Ejler Madsen (Bølle) og Aarhus’ borgerskab repræsenteret af byens borgmestre og rådmænd. Brevet, der blev forfattet på dansk, er her gengivet på nutidsdansk.

For alle mænd, der ser eller hører dette brev, kundgør vi, broder Christian, abbed i Øm Kloster[1], Anders Christiansen af Kvælstrup, landsdommer i Nørrejylland[2], Anders Munk af Brusgård[3], Erik Vesteni af Søbygård[4], Tyge Jensen af Åkær[5] og Joakim Lykke af Silkeborg[6], som er væbnere, med dette vort åbne brev, at år efter Guds byrd mcdlxxx octauo[7] onsdagen næst efter påske[8], da var vi til stede i den værdige fader biskop Ejlers[9] kammer i Aarhus bispegård til voldgift og forligelsesmål mellem førnævnte værdige fader [på den ene side], borgmestre, råd og borgere [på den anden side] om alle sager, dele[10], trætte og uvilje[11], som var imellem dem. Da blev det så aftalt og forligt aldeles til en endelig sag, således at førnævnte værdige fader skal bøde og bedre mod vore medborgere og borgersker[12], som hans nådes[13] svende Mikkel Eskildsen, Per Frokier, Jep Ulf og Godske har forbrudt sig imod, for forfang[14] og skade, som de[15] har gjort dem[16], og for sandemændspenge[17], som de[18] har udgivet og lovet derfor[19], efter skellighed[20], så borgerne takker førnævnte værdige fader, borgmestere og råd for, at de har skaffet dem bod og bedring for den skade og forfang, som var blevet gjort mod dem af førnævnte svende. Og dertil lovede og tilsagde førnævnte værdige fader førnævnte borgmestre og råd på Aarhus bys vegne 60 marks faldsmål[21] for førnævnte svende, og [lovede og tilsagde] herefter at forsvare borgmestre, råd og borgere mod uret ydermere og bedre end han hidtil har gjort, hvis det indklages for hans nåde, at der sker dem forfang eller uskel[22], så vidt det lader sig gøre for hans nåde. Og [som garanti for dette løfte] skal førnævnte 60 mark henstå uden at blive udbetalt. Hvis disse førnævnte artikler[23] ikke sker og overholdes, sådan som det er omtalt, da skal førnævnte biskop Ejler straks udgive førnævnte 60 mark faldsmål. Og hvem af førnævnte biskop Ejlers svende og tjenere, der da [i givet fald] har forbrudt sig, skal da stå til rette[24] eller også bøde deres faldsmål til byen, som det sig bør, uden nogen [deraf følgende] uvilje med førnævnte værdige fader[25]; og alt kornkøb og alt salg med[26] præster eller nogen af førnævnte biskop Ejlers svende eller tjenere [skal være] klart afsagt[27] og skal ikke ske eller bruges herefter på nogen måde. Og dermed er alle dele, sager, uvilje og trætte, som er sket til denne dag, klart venligt og vel forligte og aftalte til en fuldkommen ende uden nogen argelist[28]. Til ydermere bevis har vi, førnævnte abbed Christian, Anders Christiansen, Anders Munk, Erik Vesteni, Tyge Jensen og Joakim Lykke[29] hængt vore segl nedenfor dette brev[30]. Givet år, dag og sted som skrevet ovenfor.


[1] Christian, abbed af Øm Kloster ved Mossø i Aarhus Stift.
[2] Anders Christiansen (Sandberg), væbner, landsdommer i Nørrejylland.
[3] Anders Nielsen Munk, væbner.
[4] Erik Lauridsen Vesteni, væbner.
[5] Tyge Jensen (Seefeld), væbner. Aarhusbispens lensmand/foged på bispens hovedgård Åkær.
[6] Joakim/Jakob Lykke, væbner. Aarhusbispens lensmand på bispeslottet Silkeborg.
[7] År 1488.
[8] 9. april.
[9] Ejler Madsen (Bølle), biskop af Aarhus 1482-1491.
[10] ”dele”: Retssager, konflikter.
[11] ”uvilje”: Fjendskab, strid.
[12] Dvs. borgerkvinder. Åbenbart har disse kvinder drevet selvstændig handel for egen regning.
[13] Dvs. biskoppens.
[14] Ulempe, forfordeling.
[15] Biskoppens svende.
[16] Borgerne og borgerskerne.
[17] Sandemændspenge: Afgift til byens sandemænd (nævninger) for at afsige kendelse i en sag.
[18] Borgerne og borgerskerne.
[19] ”udgivet og lovet derfor”: Efter alt at dømme har borgerne og borgerskerne sagsøgt biskoppens mænd og i den forbindelse betalt (eller lovet at betale) sandemændene for deres kendelse(r), hvilke udgifter biskoppen nu skal dække udover at han skal bøde for selve svendenes krænkelser af borgerne og borgerskerne.
[20] Rimelighed.
[21] Bøde.
[22] Uret.
[23] Dvs. bispens løfter.
[24] Dvs. forsvare sig mod anklagerne ved en domstol.
[25] Dvs. uden at biskoppen bliver fjende af byens borgere som følge af, at disse tiltaler svendene eller modtager bøder af dem.
[26] ”med”: Dvs. foretaget af.
[27] ”[skal være] klart afsagt”: skal efter biskoppens klare løfte ophøre.
[28] Argelist: Svig.
[29] Dvs. de seks mænd, der udsteder brevet og også nævnes i dets begyndelse.
[30] Af de seks segl er de fem første endnu bevaret.

Om kilden

Dateret
9.4.1488
Oprindelse
J.R. Hübertz: Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus I, nr. 56
Kildetype
Brev
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
23. august 2011
Sprog
Dansk - oversat til nudansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
9.4.1488
Oprindelse
J.R. Hübertz: Aktstykker vedkommende Staden og Stiftet Aarhus I, nr. 56
Kildetype
Brev
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
23. august 2011
Sprog
Dansk - oversat til nudansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk