Uddrag om katolikkers retsstilling fra Christian 4.s lille reces af 31. marts 1615

Kilder

Kildeintroduktion:

Den 31. marts 1615 udsendte Christian 4. (født 1577, regent 1588-1648) den såkaldt lille reces, der reelt var en samling af en række allerede gældende love. Recessen bestod af 45 artikler, der blev samlet og udstedt på tryk, idet kongen og hans rådgivere ment, at de ikke var blevet håndhævet i tilstrækkelig grad. I lovens første artikel, der er gengivet nedenfor, omtales retsstillingen for katolikkerne i det danske rige.

I 1536 havde Christian 3. (født 1503, regent 1534-1559) gennemført reformationen i Danmark. Det medførte, at den lutherske kirke afløste den katolske og i forlængelse heraf, at klostrene blev nedlagt, kirkens gods blev konfiskeret og lutheransk teologi erstattede den katolske. I den efterfølgende periode arbejdede kongemagten på at konsolidere den lutherske kirkes position i landet. Som led i disse bestræbelser blev der i perioden efter reformationen udstedt flere love, der indskrænkede katolikkers og konkurrerende protestantiske retningers rettigheder. 

Original udgave:

I. Ingen, være sig enten eddel eller ueddel, som blifver ofverbevist at være af den papistiske religion, maa tage nogen arf, men skal være arfveløs, oc samme hans arf skal være forfalden til hans neste slect oc arfvinger; icke heller skal slige papister maa boe her udi rigit. Findis oc ellers nogen paa jesevitiske steder at hafve ganget i skole eller studerit, skal de icke til nogit kald, enten i skolerne eller kirker, betrois.

Sprogligt moderniseret udgave:

I. Ingen, være sig enten ædel eller uædel[1], som bliver overbevist om at være af den papistiske religion[2], må modtage nogen arv, men skal være arveløs, og samme hans arv skal tilfalde hans næste slægt og arvinger; ikke heller skal disse papister måtte bo her i riget. Findes endvidere nogen på jesuitiske[3]steder at have gået i skole eller studeret, skal de ikke til noget kald, hverken i skolerne eller kirker, betros.

- udarbejdet af danmarkshistorien.dk


Ordforklaringer m.m.

[1] Med ædel menes: fri stand. Dvs. adelig eller gejstlig.

[2] Den papistiske religion: Katolicismen.

[3] Jesuiterordenen: en katolsk munkeorden, der drev universiteter og gymnasier og var aktiv i kampen mod den protestantiske reformation.

Om kilden

Dateret
31.03.1615
Oprindelse
Secher, A. V. (red.): Forordninger, Recesser og andre Kongelige Breve 1596-1621, bind 3, s. 435 (1891-1894).
Kildetype
Lov
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
21. april 2016
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
31.03.1615
Oprindelse
Secher, A. V. (red.): Forordninger, Recesser og andre Kongelige Breve 1596-1621, bind 3, s. 435 (1891-1894).
Kildetype
Lov
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
21. april 2016
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk