Tuberkuloselovene, 14. april 1905

Kilder

Kildeintroduktion:

I årene omkring 1900 var tuberkulose en udbredt og frygtet sygdom i Danmark og det meste af Europa. Selvom dødeligheden var faldende, var sygdommen årsag til hvert syvende dødsfald i Danmark. Det var først i slutningen af 1800-tallet, at lægerne på baggrund af bakteriologiens gennembrud forstod, hvordan tuberkulose spredte sig. Loven om Foranstaltninger til Tuberkulosens Bekæmpelse fra 14. april 1905 satte særligt fokus på vigtigheden af at bekæmpe udbredelsen af sygdommen ved at sætte rammer for, hvordan smittede skulle identificeres og håndteres. Desuden understreges behovet for renlighed og desinfektion.

Allerede i 1870’erne begyndte man at behandle tuberkulosepatienter på særlige hospitaler eller sanatorier. Denne praksis blev siden mere og mere udbredt, men da sådanne ophold var dyre, blev de i første omgang forbeholdt den bedrestillede del af befolkningen. Omkring 1900 kom tuberkulosebehandlingen imidlertid på den socialpolitiske dagsorden, da socialdemokratiske medlemmer af Rigsdagen forslog, at statskassen skulle påtage sig at betale for fattiges behandling. Blandt de borgerlige partier var der en vis skepsis over for forslaget, men bl.a. på grund af stor folkelig opbakning blev Loven om Statsstøtte til Sygehuse for tuberkuløse samt til Patienters Behandling paa saadanne også vedtaget den 14. april 1905 med 100.000 kr. årligt til støtte for fattige tuberkuløse.

Forsiden på 'Loven om Foranstaltninger til Tuberkulosens Bekæmpelse'
Lov om Foranstaltninger til Tuberkulosens Bekæmpelse som gengivet i Lovtidende for Kongeriget Danmark for Aaret 1905. Læs hele lovteksten her.


Lov om Foranstaltninger til Tuberkulosens Bekæmpelse.*) 


Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov;

§ 1.

Den stedlige Ledelse af Foranstaltningerne mod Tuberkulosen paahviler de i §1 i Lov Nr. 43 af 31. Marts 1900 om Foranstaltninger imod Udbredelse af smitsomme Sygdomme ommeldte Sundhedskommissioner og Epidemikommissioner under Overtilsyn af de sammesteds ommeldte Oversundhedskommissioner.

§ 2.

Enhver Læge skal efter derom af det kgl. Sundhedskollegium fastsatte Regler til vedkommende Stads- eller Distriktslæge indgive Beretning om de Tilfælde af Tuberkulose i Lunger og Strubehoved, som han faar under Behandling. Beretningen affattes paa dertil af Sundhedskollegiet godkendte Skemaer, der bl. a. skulle indeholde Oplysning om Patientens Navn, Alder, Stilling og Bopæl, og som ved Justitsministeriets Foranstaltning blive at udlevere uden Betaling til Lægerne.
En tilsvarende Beretning bliver at afgive om de Tilfælde, Lægen har under Behandling ved nærværende Lovs Ikrafttræden. 

§ 3.

Naar en Person dør af Tuberkulose af en af de i § 2 nævnte Former, skal den Læge, der paa Dødsfaldets Tid har haft vedkommende under Behandling, eller, hvis paagældende ikke har været under Lægebehandling, den Læge eller de Ligsynsmænd som foretage Ligsynet, snarest muligt anmelde Dødsfaldet for den paagældende Sundhedskommission (Epidemikommission).

§ 4.

Sundhedskommissionen (Epidemikommissionen) kan paabyde Renselse eller Desinfektion af Lokaler, der have været benyttede til varigt Opholdssted af Personer, der ere døde af Tuberkulose af en af de i § 2 nævnte Former, saa vel som af de af dem benyttede Gangklæder og Sengklæder.

Gangklæder og Sengklæder, der have været benyttede af saadanne afdøde, maa mod den behandlende Læges eller Sundhedskommissionens Forbud ikke benyttes, bortgives eller sælges uden i Forvejen at være behørig desinficerede.

§ 5.

Sundhedskommissionen (Epidemikommissionen) kan derhos, naar en Person, der lider af Tuberkulose af en af de i § 2 nævnte Former, er fraflyttet Lokaler, hvor han har haft varigt Opholdssted, paa Indstilling af den Læge, der har behandlet ham, paabyde Renselse eller Desinfektion af de paagældende Lokaler, ligesom Kommissionen skal være berettiget til at paabyde saadan Renselse eller Desinfektion, naar den i øvrigt maatte finde Anledning dertil.

§ 6.

Kommer Sundhedskommissionen (Epidemikommissionen) til Kundskab om, at en Person, der lider af Tuberkulose af en af de i § 2 nævnte Former, lever under saadanne Forhold, eller at Forholdene i hans Bolig ere af en saadan Art, at de frembyde særlig Fare for Sygdommens Overførelse til andre, kan den tage Bestemmelse om, hvilke Forholdsregler der vil være at træffe. Vægrer den syge sig ved at efterkomme Sundhedskommissionens Bestemmelser, indstilles disse til Afgørelse af Oversundhedskommissionen. Dog kan der ikke paabydes nogen Forholdsregel, som vilde medføre, at en syg mod sin Villie nødes til at opgive sin hidtidige Erhvervsvirksomhed, eller at Samlivet mellem Ægtefællerne mod deres Villie bliver umuligt. Finder i Henhold til nærværende Paragraf Indlæggelse paa Sygehus Sted, forplejes den syge i dette paa det offentliges Bekostning (§ 14, Stykke 2).

§ 7.

Det kan af Sundhedskommissionen (Epidemikommissionen) forbydes Kvinder, som lide af Tuberkulose, at tage Tjeneste som Ammer.

§ 8.

Forinden et Kommuneraad (Sundhedskommission) i Henhold til Lov Nr. 43 af 1. Marts 1895 om Tilsyn med Plejebørn meddeler en Person Tilladelse til at modtage et Barn i Pleje, maa der forelægges Erklæring fra en Læge om, at der ikke i Hjemmet hersker Tuberkulose af smittefarlig Form, saavel som om, at vedkommende Barn, naar det ønskes i Pleje i et Hjem, hvor der er andre Børn, ikke selv lider af nævnte Sygdom. 

§ 9.

I alle offentlige saavel som private Skoler skulle Lokaler og Brugsgenstande holdes tilbørligt rene og fri for Støv og Smuds.
For Statsskolernes Vedkommende fastsættes nærmere Regler herom af Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet.
For de kommunale Skolers Vedkommende bliver der af hver Kommunes Bestyrelse, efter Samraad med Skolekommissionen, at udarbejde Forslag til Vedtægt, indeholdende nærmere Regler om Renholdelsen af dens Skoler. Forslaget sendes til Skoledirektionen til Stadfæstelse. Finder denne ikke at kunne stadfæste Vedtægtsforslaget, indstilles Sagen til Afgørelse af Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet. - Det paahviler Kommunen at drage Omsorg for, at dens Skolelokaler renligholdes i Overensstemmelse med de stadfæstede Vedtægter, samt at udrede de dermed forbundne Omkostninger. Udenfor denne Kommunens Pligt ligger dog Omsorgen for, at Skolelokalet udluftes, hvorfor vedkommende Lærer har at sørge. – Skolekommissionen har at forvisse sig om, at Vedtægtens Forskrifter nøje overholdes.
For private Skolers Vedkommende har Sundhedskommissionen (Epidemikommissionen) Tilsyn med, at tilbørlige Foranstaltninger til Renholdelse finde Sted. Dog kan der ikke paabydes den private Skole at foranstalte noget, som ikke er paalagt Stedets offentlige Skoler af samme Art. Afgørelse heraf træffes af Ministeren for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

§ 10.

For saa vidt et skolesøgende Barn lider af Tuberkulose, vil Læreren, saa snart han maatte komme til Kundskab herom, have at anmelde det for Skolekommissionen, som da maa have sin Opmærksomhed særlig henvendt paa Barnet, og, hvis det i Følge Lægeerklæring er smitsomt, vil have at indstille til Skoledirektionen, hvorvidt det bør fritages for Skolegang. Sker dette, har Skoledirektionen at træffe Bestemmelse om, hvorledes der kan gives det paagældende Barn en til Forholdene svarende 
Undervisning udenfor Skolen. Udgiften herved bæres med en Fjerdedel af Kommunen, med tre Fjerdedele af Statskassen.

§ 11.

Ingen Lærer maa ansættes under det offentlige Skolevæsen, forinden det ved Lægeattest, der ikke er ældre end 3 Maaneder, er godtgjort, at vedkommende ikke lider af smittefarlig Tuberkulose i Lunger eller Strubehoved.
Naar en Lærer afskediges paa Grund af, at han lider af smittefarlig Tuberkulose i Lunger eller Strubehoved, faar han i Pension 2/3 af den Løn, han oppebærer ved sin Afsked.
Tilsvarende Regler gælde om andre Embedsmænd og Bestillingsmænd, hvis Gerning medfører saadanne Berøringer med Befolkningen, at denne utvivlsomt udsættes for den fra Tuberkulose i Lunger og Strubehoved hidrørende Smittefare.
De Pensioner, der tillægges i Medfør af denne Paragraf, bæres for de af Staten ansatte Embeds- og Bestillingsmænds Vedkommende af Statskassen, ved kommunale Embeds- og Bestillingsmænd af vedkommende kommunale Kasse, deri indbefattet Skolefonden. Helbredes den paagældende saaledes, at Smittefare er udelukket, og han paa ny ansættes i offentlig Tjeneste med Lønning, ophører Pensionen ganske eller forholdsvis. Ligeledes ophører Pensionen, naar den helbredede vægrer sig ved at modtage ny Ansættelse i offentligt Embede eller Bestilling, der svarer til den, han tidligere indehavde, og giver mindst samme Indtægt.

§ 12.

Enhver, der under Militærtjenesten viser sig lidende af smittefarlig Tuberkulose, kan paa Statens Bekostning blive indlagt til Kur og Pleje paa et Tuberkulosehospital. Dog kan Opholdet paa Hospitalet ikke mod hans Villie fortsættes ud over den Tid, da han skulde hjemsendes fra Tjenesten.

§ 13.

Paa Fattigforsørgelsesanstalter og kommunale Alderdomshjem maa Personer, som lide af Tuberkulose af en af de i § 2 nævnte Former, ikke optages som Lemmer, medmindre der anvises dem særlige, for tuberkuløse bestemte Opholdsrum.

§ 14.

Omkostningerne ved de i Henhold til §§ 4 og 5 paabudte Renselsesforanstaltninger eller Desinfektioner udredes og afholdes af de samme Kasser, som de i Lov af 31. Marts 1900 § 25 nævnte Udgifter.
Af Udgifter til Forplejning af tuberkuløse i Henhold til § 6 godtgør Statskassen vedkommende kommunale Kasse de tre Fjerdedele, hver Sygedag beregnet til 2 Kr. 50 Øre.

§ 15.

Justitsministeriet foranlediger Udbredelse af Oplysning om Tuberkulosens Art og Væsen, om Grunden til dens Opstaaen samt om almindelige Forebyggelsesmidler. Udgifterne hertil bevilges paa Finansloven.

§ 16.

Overtrædelse af denne Lov eller af de i Medfør af samme givne almindelige eller særlige Paabud straffes, for saa vidt højere Straf ikke er forskyldt efter den almindelige Lovgivning, med Bøder fra 2 til 2,000 Kr. eller med Fængsel (jfr. almindelig borgerlig Straffelovs § 25).

Bøderne tilfalde Statskassen.

Sagerne behandles som offentlige Politisager.

§ 17.

Denne Lov gælder, indtil den er bleven underkastet et Gennemsyn af Lovgivningsmagten, dog ikke ud over den 1. April 1912.
Regeringen bemyndiges til ved kgl. Anordning at sætte denne Lov i Kraft paa Færøerne med de Ændringer, som maatte følge af disse Øers særlige Forhold,

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 14de April 1905.
Under Vor Kongelige Haand og Segl.
Christian R.

(L. S.)

Alberti


Lov om Statsstøtte til Sygehuse for tuberkuløse samt til Patienters Behandling paa saadanne.**)

Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:

§ 1.

Af Statskassen kan der efter de i denne Lov fastsatte Regler ydes Tilskud til saadanne for tuberkuløse bestemte Sygehuse og Plejehjem, som have opnaaet Statsanerkendelse, og som underkaste sig Justitsministeriets Tilsyn, samt til Patienters Behandling paa disse. Statsanerkendelsen meddeles paa Finansloven efter forudgaaende, af Justitsministeriet foranstaltet Undersøgelse.

§ 2.

Stats anerkendelse kan meddeles til:

1) Kysthospitaler, hvorved i denne Lov forstaas Sygehuse, beliggende ved eller i Nærheden af Søkysten, og hvor der udelukkende eller fortrinsvis behandles Børn under 15 Aar med sværere Former af Kirtelsyge;

2) Kystsanatorier, hvorved i denne Lov forstaas Sygehuse, beliggende ved eller i Nærheden af Søkysten, og hvor der udelukkende eller fortrinsvis behandles Børn under 15 Aar med lettere Former af Kirtelsyge;

3) Folkesanatorier, hvorved i denne Lov forstaas Sygehuse, hvor der udelukkende behandles Patienter med Lungetuberkulose i et tidligere Stadium af Sygdommen;

4) Tuberkulosehospitaler, hvorved i denne Lov forstaas Sygehuse eller med egen Bygning forsynede Sygehusafdelinger, hvor der udelukkende behandles Patienter med Lungetuberkulose i forskellige Stadier, dog fortrinsvis saadanne, der af særlige, ofte kun foreløbige Grunde ikke kunne drage tilbørlig Nytte af Behandlingen paa et Sanatorium;

5) Rekonvalescenthjem, hvorved forstaas under Lægetilsyn staaende Hjem for saadanne Patienter, som ere udskrevne fra statsanerkendte Sanatorier og Tuberkulosehospitaler, men endnu ikke ere i Stand til uden Fare for Tilbagefald fuldstændig at udføre deres sædvanlige Arbejde;

6) Plejehjem for lungetuberkuløse, hvorved i denne Lov forstaas under Lægetilsyn staaende Hjem for saadanne arbejdsudygtige lungetuberkuløse, for hvem Ophold paa Sanatorium eller Sygehus ikke kan anses for nødvendigt.

§ 3.

For at kunne opnaa Statsanerkendelse maa et Kysthospital eller Folkesanatorium mindst have Plads til 20, et Kystsanatorium eller Tuberkulosehospital eller et Rekonvalescenthjem mindst til 10 og et Plejehjem mindst til 5 Patienter, og der maa - Bidragene fra det offentlige iberegnede - ikke kræves nogen højere daglig Betaling pr. Patient end 2 Kr. paa Kysthospitaler, l Kr. 20 Ø. Paa Kystsanatorier, 3 Kr. for voksne og 2 Kr. for Børn paa Folkesanatorier, 2 Kr. 50 Ø. for voksne og l Kr. 66 Ø. for Børn paa Tuberkulosehospitaler og l Kr. 20 Ø. paa Rekonvalescent- og Plejehjem.

§ 4.

Indtil Revisionen, der omhandles i denne Lovs § 11, har fundet Sted, kan der under de i § 1 anførte Vilkaar tilstaas Sygehusafdelinger (§ 2, Punkt 4.), som uden at have egne Bygninger oprettes ved de ved denne Lovs Ikrafttræden bestaaende almindelige offentlige Sygehuse, Statsanerkendelse som Tuberkulosehospitaler. Dog skal Sygehusafdelingen have sin egen Indgang, og dens Lokaler skulle være strengt afspærrede fra den øvrige Del af det paagældende Sygehus og afgive Plads til mindst 6 Patienter.

§ 5.

Til de i §§ 2 og 4 omhandlede statsanerkendte Sygehuse og Rekonvalescent- og Plejehjem yder Statskassen paa den Maade, som fastsættes i et af Justitsministeriet udarbejdet Regulativ, og indenfor de i Henhold til § 9 fastsatte Grænser et Beløb pr. Sygedag for hver af de i § 6 omhandlede Patienter af l Kr. 50 Ø. paa Kysthospitaler, 90 Ø. paa Kystsanatorier, 2 Kr. 25 Ø. for voksne og l Kr. 50 Ø. for Børn paa Folkesanatorier, l Kr. 85 Ø. for voksne og l Kr. 25 Ø. for Børn paa Tuberkulosehospitaler og 90 Ø. Paa Rekonvalescent- og Plejehjem.
Der kan ikke ydes Statsstøtte til en Patient paa et Rekonvalescenthjem for et længere Tidsrum end 2 Maaneder.

§ 6.

De Patienter, for hvilke Statsunderstøttelse ydes i Henhold til § 5, ere: Medlemmer af anerkendte Sygekasser og deres Børn under 15 Aar, Patienter, hvis økonomiske Stilling er en saadan, at de eller deres Forsørgere i Følge § 6 i Lov af 12. April 1892 om anerkendte Sygekasser kunne blive Medlemmer af en anerkendt Sygekasse, samt endelig Patienter, der ere saaledes stillede, at deres eller deres
Forsørgeres økonomiske Forhold i væsenlig Grad vilde forringes, dersom de af egne Midler skulde afholde Udgifterne til Behandling og Ophold paa de i §§ 2 og 4 nævnte Anstalter. Statsunderstøttelse kan ikke ydes for nogen Patient, som ikke har Indfødsret eller i det sidste Aar forinden sin Indlæggelse paa en af ovennævnte Anstalter har haft fast Ophold her i Landet.
Spørgsmaal om, hvorvidt der kan kræves Statsunderstøttelse for bemeldte Patienter udenfor de anerkendte Sygekasser, afgøres af Overøvrigheden under Rekurs til Justitsministeriet.

§7.

Alle Omkostninger, der af det offentlige ydes ubemidlede tuberkuløse paa de i denne Lov nævnte Anstalter, samt til saadanne Patienters Transport til og fra Anstalterne, betragtes i Forholdet til den understøttede ikke som Fattighjælp. Samme Regel gælder tillige de Beløb, der af det offentlige ydes til Underhold for Familier, hvis Forsørgere ere Patienter paa bemeldte Anstalter.

§ 8.

Forlods Adgang til Behandling og Ophold paa de i §§ 2 og 4 nævnte Anstalter have foruden de Patienter, for hvilke Statsunderstøttelse ydes i Medfør af § 6, ogsaa saadanne Patienter, der ere rede til, uden Statsunderstøttelse, for et Tidsrum af to Maaneder ad Gangen at forudbetale eller at stille Sikkerhed for Udredelsen af den i Følge § 3 krævede Betaling, dog kun, hvis de ere saaledes stillede, at deres eller deres Forsørgeres økonomiske Forhold i væsenlig Grad vilde forringes, dersom de af egne Midler skulde afholde Udgifterne til Behandling og Ophold paa Anstalter, som kræve højere Betaling end den i § 3 fastsatte. Spørgsmaal, om denne Betingelse foreligger, afgøres paa den i § 6, 2det Stykke, foreskrevne Maade.
Skal der træffes Valg mellem flere Patienter, der efter ovenstaaende Regel have forlods Adgang til de statsanerkendte Anstalter, bliver det at træffe alene efter saadanne Hensyn, som vilde bestemme Valget mellem økonomisk ens stillede Patienter.

§ 9.

Paa hvert Aars Finanslov fastsættes, hvor stort et Beløb der af Statskassen maa anvendes som Tilskud til Behandlingen af Patienter paa hver af de i §§ 2 og 4 nævnte Arter af Sygehuse og Plejehjem.
I Finansaaret 1905-06 og i de følgende fire Finansaar stilles 100,000 Kr. aarligt til Justitsministerens Raadighed til Tilskud til Opførelse og Udvidelse af Tuberkulosehospitaler, saaledes at, hvad der ikke anvendes i et Finansaar, kan anvendes i et følgende. Heraf kan, naar detaillerede Planer og Overslag, forinden Bygningens Opførelse eller Udvidelse paabegyndes, ere indsendte til Justitsministeriet og godkendte af dette, ydes for hver Patientplads, Hospitalet eller Udvidelsen af det er beregnet at skulle rumme, et Tilskud af indtil 1,250 Kr. som Halvdelen af Udgiften ved den paagældende Bygnings Opførelse og Montering, Omkostningerne til Grunderhvervelse dog ikke heri medregnede. For saa vidt Prisen for Materiale eller Arbejde væsenligt stiger eller falder, forhøjes eller nedsættes bemeldte Grænse af 1,250 Kr. for Tilskuddet i Forhold dertil. Gives der et Tuberkulosehospital, hvortil Statstilskud er ydet, en anden Anvendelse, bliver det ydede Tilskud at tilbagebetale Statskassen.
Paa de aarlige Finanslove fastsættes, hvor stort et Beløb der maa anvendes som Tilskud til Opførelse eller Udvidelse af andre Sygehuse for tuberkuløse.

§ 10.

Tilsynet med de efter denne Lov statsanerkendte Sygehuse og Plejehjem udøves af Justitsministeriet, der dertil antager fornøden Medhjælp. Efterkommes de af  Justitsministeriet givne Anvisninger ikke, kan Justitsministeriet fratage vedkommende Sygehus eller Plejehjem Statsanerkendelsen.
De af Tilsynet flydende Udgifter beviliges paa Finansloven

§ 11.

Denne Lov bliver at forelægge Rigsdagen til revision inden Udgangen af Aaret 1911.
Regeringen bemyndiges til ved kgl. Anordning at sætte Loven i Kraft paa Færøerne med de Ændringer, som maatte følge af disse Øers særlige Forhold.
Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 14de April 1905.
Under Vor Kongelige Haand og Segl.
Christian R.

(L. S.)

Alberti


Lovtekstens egne noter

*) Udfærdiget gennem Justitsministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1904-5: Folket. Tid. Sp. 42-43, 1230-1325, 2561-83, 2786-91, 4721-29; Landst. Tid. Sp. 442-60, 481-507, 868-86, 936-37; Till. A. Sp. 2437-44; Till. B. Sp. 509-14, 1305-26; Till. C. Sp. 613-20, 1747-54.  

**) Udfærdiget gennem Justitsministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1904-5: Folket. Tid. Sp. 43-44, 1230-1325, 2584-2626, 2792-97, 4729-36; Landst. Tid. Sp. 442-60, 481-508, 886-98,  937-45; Till. A. Sp. 2445-52; Till. B. Sp. 515-28, 1327-32; Till. C. Sp. 621-26, 1755-62.

Om kilden

Dateret
14.04.1905
Oprindelse
Lovtidende for Kongeriget Danmark for Aaret 1905, s. 295-302
Kildetype
Lov, forordning
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
20. januar 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om kilden

Dateret
14.04.1905
Oprindelse
Lovtidende for Kongeriget Danmark for Aaret 1905, s. 295-302
Kildetype
Lov, forordning
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
20. januar 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk