"Sociale pensioner pr. 1. april 1985", artikel i Fagbladet, 10. maj 1985

Kilder

Kildeintroduktion:

I denne kilde kan man danne sig et overblik over de sociale pensioners størrelse i 1985. Folkepensionen bestod af et grundbeløb, der blev tildelt alle borgere fra deres 67. år, uanset formue, tidligere erhvervsaktivitet, civilstand eller indkomst. Ved siden af grundløbet var der flere pensionstillæg, der kunne variere efter civilstand og andre indtægter (som f.eks. arbejdsindtægt eller formueafkast). Indtil Lov om social pension blev vedtaget i 1983 (med virkning fra 1984) havde enker i alderen 55 til 66 år været berettiget til en enkepension, også selvom de endnu ikke havde nået pensionsalderen. Loven betød desuden, at reglerne for invalide-, førtids-, og enkepension blev forenklet og lagt sammen til ét pensionsområde for alle mellem 18 og 67 år, som opfyldte kravene til førtidspensionering. For alle lønmodtagere uden tjenestemandspension eller private opsparinger betød pensionering en væsentlig indtægtsnedgang, indtil arbejdsmarkedspensionen blev indført fra 1989.

Tabellen blev udgivet i Fagbladet, der var medlemsblad for fagforeningen Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD). I SiD organiseredes specialarbejdere, ufaglærte arbejdere samt på enkelte områder faglærte arbejdere. Fagforeningen blev oprettet i 1897 og i 2005 sammenlagt med Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark til 3F, Fagligt Fælles Forbund.

Sociale pensioner pr. 1. april 1985

 

Samgifte pensionister, for hver ægtefælle, når hver ægtefælle opfylder betingelserne for at opnå samme beløb.

Til enlige personer samt til ægtepar, når kun den ene opfylder betingelserne

 

Kr. mdl.

Kr. mdl.

Folkepension:

 

 

Grundbeløb

2.781

3.028

Pensionstillæg

571

532

Ægteskabstillæg *)

0

386

Hustrutillæg *)

0

3.145

 

Førtidspension:

 

 

Forhøjet førtidspension:

 

 

Grundbeløb

2.781

3.028

Pensionstillæg

571

532

Førtidspension til personer, der er tildelt pension før 60 år

705

705

Almindelig førtidspension:

 

 

Grundbeløb

2.781

3.028

Pensionstillæg

571

532

 

Førtidspension:

 

 

Højeste førtidspension (tidl. invalidepension):

 

 

Grundbeløb

2.781

3.028

Invaliditetsbeløb

1.208

1.409

Erhvervsudygtighedsbeløb

1.414

1.953

Pensionstillæg

571

532

Ægteskabstillæg *)

0

356

Hustrutillæg *)

0

3.145

Mellemste førtidspension (tidl. invalidepension):

 

 

Grundbeløb

2.781

3.028

Invaliditetsbeløb

1.208

1.409

Pensionstillæg

571

532

Ægteskabstillæg *)

0

386

Hustrutillæg *)

0

3.145

Plejetillæg:

 

 

Til hver berettiget

2.813

 

Bistandstillæg:

 

 

Til hver berettiget

1.409

 

Invaliditetsydelse:

 

 

Til enlige samt gifte, hvis ægtefælle ikke er berettiget til invaliditetsbeløb eller invaliditetsydelse

1.359

 

Til gifte, hvis ægtefælle er berettiget til invaliditetsbeløb eller invaliditetsydelse

1.102

 

Pensionerne udbetales med virkning fra den første i den måned, der følger efter ansøgningsdatoen. Førtidig folkepension og enkepension, er det samme, som der udbetales i almindelig folkepension. 

*) Hustrutillæg og ægteskabstillæg gives kun til dem, der var berettiget hertil pr. 1/1 1984. Grundbeløbet er også indtægtsbestemt for pensionister under 70 år. Pensionstillægget er indtægtsbestemt for alle pensionister.

Bistandshjælp

Forbigående hjælp

Underhold, enlig                        2.256 kr. pr. md.

Underhold, ægtepar                4.147 kr. pr. md.

Børnetillæg                                       566 kr. pr. md.

Desuden gives til faste udgifter efter den enkelte kommunes retningslinjer.

Varig hjælp

Underhold, enlig                        3.318 kr. pr. md.

Underhold, ægtepar                4.994 kr. pr. md.

Børnetillæg                                   566 kr. pr. md.

Hjælpen skal almindeligvis omfatte alle faste udgifter.

Sygedagpenge

Sygedagpenge udgør fortsat 2.008 kr. om ugen, dog højst 90 pct. af den gennemsnitlige ugeindtægt. Alle reguleringer af sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge er suspenderet fra 1. april 1983 til først 1. april 1985 og nu helt frem til 1. april 1986.

Børnebidrag (normalbidrag)

Fra 1. april 1985 udgør børnebidraget for faderens vedkommende 3.396 kr. halvårlig og for moderens vedkommende 2.262 kr. halvårlig.

Børnetilskud

Almindeligt børnetilskud udgør 591 kr. pr. kvartal. Det udbetales til børn, hvor forældrene lever sammen. Det samme gælder, når forældremyndighedsindehaveren lever sammen med en anden.

Forhøjet børnetilskud, der udgør 884 kr. pr. kvartal, udbetales til et barn, hvor forældremyndighedsindehaveren er alene.

Ekstra børnetilskud, der udgør 676 kr. pr. kvartal, udbetales desuden til enlige forsørgere. Der gives ét ekstra børnetilskud uanset antallet af børn.

Almindeligt, forhøjet og ekstra børnetilskud gives til børn under 16 år. Børnetilskuddet er indtægtsbestemt og nedtrappes ved en social indkomst på 187.000 kr.

Den indkomst, der tages i betragtning er socialindkomsten for den af forældrene, der har forældremyndigheden over barnet, og hvis forældrene lever sammen, for begge forældre. Der skal søges om forhøjet og ekstra børnetilskud.

Ungdomsydelse udgør højst 9.400 kr. årligt. Den gives i stedet for børnetilskud til unges forsørgelse og uddannelse i alderen 16 til 18 år.

Ydelsen skal søges. Ungdomsydelsen er indtægtsbestemt med regler fastsat i den enkelte kommune. Det vil normalt være sådan, at ungdomsydelsen nedtrappes, når den samlede husstandsindkomst er over 105.000 kr. Tjener den unge selv over 20.000 kr. bortfalder ydelsen.

Særligt børnetilskud ydes ud over de børnetilskud, der er beskrevet ovenfor, og indtil barnets 18. år. Når ingen af barnets forældre lever, udgør det særlige børnetilskud 2.823 kr. pr. kvartal.

I følgende situationer udgør det særlige børnetilskud 1.698 kr. pr. kvartal.

a. Hvor den ene af forældrene er død.

b. Til et barn uden for ægteskab, hvor fadderskab ikke er fastslået.

c. Når mindst én af forældrene oppebærer folke- eller invalidepension. 

Om kilden

Dateret
10.05.1985
Oprindelse
Fagbladet nr. 9., 10. maj 1985. Gengivet med tilladelse fra Fagbladet 3F.
Kildetype
Artikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
16. februar 2018
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
10.05.1985
Oprindelse
Fagbladet nr. 9., 10. maj 1985. Gengivet med tilladelse fra Fagbladet 3F.
Kildetype
Artikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
16. februar 2018
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk