Smædevers om Struensee-affæren: "Nu vender Lykken sig, Grev Struense", 1772

Kilder

Kildeintroduktion:

Johann Friedrich Struensee (1737-72) var livlæge for den psykisk syge konge Christian 7. (født 1749, regent 1766-1808). Han mødte kongen under dennes europæiske dannelsesrejse i 1768. Efter hjemkomsten til København i januar 1769 indledte Struensee et forhold til dronning Caroline Mathilde (1751-75),, og fra 1770-1772 regerede de to sammen i kongens navn.Men Struensee og Caroline Mathilde havde også politiske modstandere, og den 17. januar 1772 slog kongens stedmoder, enkedronning Juliane Marie og hendes tilhængere til. De lod Struensee arrestere, og efter en skueproces blev han og vennen Enevold Brandt henrettet. Caroline Mathilde og kongen blev skilt, og den tidligere dronning blev forvist til slottet i Celle i Hannover.

Samme dag som kuppet, den 17. januar 1772, udkom en ny københavnsk avis, Kiøbenhavns Aften-Post. Avisens første leder og flere artikler handlede om Struensee og viste en slet skjult fornøjelse over kuppet. Avisen blev udgivet af Hans Holck, der senere var med til at starte forlaget Gyldendal. Avisen blev trykt hos den velhavende trykker Johan Rudolph Thiele i Store Heiliggeiststræde.

Nedenstående kilde er én ud af en række smædeviser og tryk fra tiden omkring Struensees arrestation og henrettelse, som befinder sig på Det Kongelige Bibliotek og som alle er trykt hos  Johan Rudolph Thiele. Det er tydeligt, at trykkene ikke udtrykker en positiv holdning over for Struensees styre. Om de er udtryk for en folkestemning i København på tidspunktet for arrestationen, eller om de blot er udtryk for trykkeren Thieles og avismanden Holcks holdning til kongens tidligere livlæge, er derfor uvist.

Illustrationen viser Struensee, der står sammen med en kvinde, sandsynligvis Caroline Mathilde. Teksten hentyder til, at Struensee nu er arresteret. Versene fokuserer først og fremmest på, at Struensees forbrydelse består i at have haft en affære med dronningen, hvorved han har begået både utroskab og majestætsfornærmelse.

Nu vender Lykken Sig, Grev Struense For dig
Nu vender Lykken Sig, Grev Struense For dig d. 17 Januari 1772. Fra: Det Kgl. Bibliotek


Nu vender Lkken sig, Grev Struense For dig

d. 17. Januari 1772

Jeg agtet mindre om al Verdens Lyst og Glimmer
End den Fornøyelse at elske Fruentimmer.
Min Lykke, tænkte jeg, at faae ved dette Kiøn,
Og saae den blomstrede, fornøyelig og skiøn.

Vil man mig skildre ret, da bør al Verden vide,
Et Fruentimmer jeg skal have ved min Side.
Derved udtrykker man min rette Caracteer,
Som af en Kunstners Haand den er udtrykket her.

Skiønt min Opførsel saa i Kongens Huus har været,
At jeg har hverken Gud ey heller Dyden æret,
Og altsaa værdig er at fængsles og at døe:
Vil Fruentimrets Roes dog Blomster paa mig strøe.

Endskiønt de Dydige det ikke ville giøre;
Man af de andre dog skal Roes nok om mig høre.
For Fruentimrets Skyld jeg da med Glæde døer;
Man alle Pjoskers Ven mig altid kalde bør.

Kiøbenhavn, trykt og findes tilkiøbs hos Johan Rudolph Thiele, boende i Store Helliggeiststræde.