Smædevers om Struensee-affæren: "Grev Struensees Bedrifter", 1772

Kilder

Kildeintroduktion:

Johann Friedrich Struensee (1737-72) var livlæge for den psykisk syge konge Christian 7. (1749-1808, konge fra 1766). Han mødte kongen under dennes europæiske dannelsesrejse i 1768. Efter hjemkomsten til København i januar 1769 indledte Struensee et forhold til dronning Caroline Mathilde (1751-75),, og fra 1770-1772 regerede de to sammen i kongens navn.Men Struensee og Caroline Mathilde havde også politiske modstandere, og den 17. januar 1772 slog kongens stedmoder, enkedronning Juliane Marie og hendes tilhængere til. De lod Struensee arrestere, og efter en skueproces blev han og vennen Enevold Brandt henrettet. Caroline Mathilde og kongen blev skilt, og den tidligere dronning blev forvist til slottet i Celle i Hannover.

Samme dag som kuppet, den 17. januar 1772, udkom en ny københavnsk avis, Kiøbenhavns Aften-Post. Avisens første leder og flere artikler handlede om Struensee og viste en slet skjult fornøjelse over kuppet. Avisen blev udgivet af Hans Holck, der senere var med til at starte forlaget Gyldendal. Avisen blev trykt hos den velhavende trykker Johan Rudolph Thiele i Store Heiliggeiststræde.

Nedenstående kilde er én ud af en række smædeviser og tryk fra tiden omkring Struensees arrestation og henrettelse, som befinder sig på Det Kongelige Bibliotek og som alle er trykt hos  Johan Rudolph Thiele. Det er tydeligt, at trykkene ikke udtrykker en positiv holdning over for Struensees styre. Om de er udtryk for en folkestemning i København på tidspunktet for arrestationen, eller om de blot er udtryk for trykkeren Thieles og avismanden Holcks holdning til kongens tidligere livlæge, er derfor uvist.

Smædevisen er fortalt i første person fra Struensees perspektiv. Visen er delt i to; den første del fortæller med hånlig ironi og en snert af storhedsvanvid om Struensees regeringstid, den anden del beretter om hans ydmygelse i fængslet.

Smædeblad for Grev Struensee
Smædeblad for Grev Struensee: "Græve Struenses Bedrifter, saa og hans velfortiente Skiebne. Da han blev sat i Fængsel, i Citadellet Friderikshavn, den 17de Januar 1772." Tryk af Johan Rudolph Thiele, Store Heilliggeiststræde. Fra: Det Kgl. Bibliotek


Grev Struenses Bedrifter, saa og hans velfortiente Skiebne.

Da han blev sat i Fængsel, i Citadellet Friderikshavn, den 17de Januar 1772

Græv Struense i Velstand Græv Struense i Fængsel

Jeg Struense, bekiendt som Græve
Skal lære Folk til gavns at leve.
Den danske Pøbel skal jeg knibe,
Saa den skal danse for min Pibe.
Min Myndighed skal man tilbede
Udi den Plan, jeg vil berede
Og hvor man nævner Struense,
Skal viise sig Høyagtelse.

Min Høihed blomstre skal som Roser
I Marke, Skove, Busker, Moser.
Min Stolthed være skal Komet!
Saavel i andet som i et.
Et Folk, som før var dum som Fæ,
Herefter ey skal være Kræ;
Men viide Struense er til,
Der Danske underviise vil.

Jeg er og vidre blive skal
En Mand iblandt de Mænders Tal,
Der giøre skal mit Navn bekandt
Fra en til anden Verdens Kandt.
Og Pøblen, troe mig, Pøblen her
Jeg lære skal qvid juris er.
Saa længe Magt og Myndighed
Kan lære dem Anstændighed.

Saa gaaer det Modet gaaer for Fald.
Naar man gaaer efter eget Bal.
Seer nu hvor Lænkerne mig knibe,
Og jeg som Tranen kurrer, piber.
I stæden for et prægtig Slot,
Man bygger mig et fæl Skovffot;
Paa denne Straffen grusom Trone
Der vil man mine Laster krone.

Dog lige meget! jeg skal døe
Og Horer paa min Grav skal strøe.
Det Favne Tag, den glade Trøst,
Jeg fik og for andet omsonst
Man synge skal blant Folk og Fæ.
Den dristig Mand den Struense.
Han har dog grebet efter det
Som aldrig nogen faaer saa let.

Før laa jeg i en kielen Arm
Som lasters Ild holt altid varm.
Nu qvalmes jeg af grumme Suk
Og venter Hævnens visse Huk.
Før slog jeg ned og klyngte op.
Nu skielver Blodet i min Krop.
Fortrængtes Baand mig klemme nu
Og piine, saa det er en Gru.

Kiøbenhavn, trykt og findes tilkiøbs hos Johan Rudolph Thiele, boende i Store Helliggeiststræde.