'Redningsplan for Danmark', pamflet fra Fremskridtspartiet, september 1979

Kilder

Kildeintroduktion:

I denne pamflet præsenterede Fremskridtspartiet 12 punkter, som skulle udgøre en redningsplan for Danmark. Centralt stod skattelettelser samt en begrænsning af offentlige udgifter og afskaffelse af restriktionslove, som Fremskridtspartiet mente hæmmede de danske virksomheder.

Pamfletten udkom i samme måned som den socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen (1922-2016) kastede håndklædet i ringen for den parlamentarisk særegne regering mellem Socialdemokratiet og Venstre. Ved det efterfølgende folketingsvalg den 23. oktober 1979 gik Fremskridtspartiet tilbage med seks mandater og var herefter repræsenteret med 20 mandater. Anker Jørgensen fortsatte som statsminister for en regering, der kun bestod af Socialdemokratiet.

Fremskridtspartiet (Z) var blevet stiftet af advokaten Mogens Glistrup (1926-2008) i 1972 som et ultraliberalistisk protestparti. Partiet var repræsenteret i Folketinget fra 1973-1999. Fremskridtspartiet fik som protestparti kun begrænset direkte parlamentarisk indflydelse, men prægede den politiske dagsorden ved at levere et radikalt liberalistisk og senere også meget indvandrerkritisk alternativ til de eksisterende borgerlige partier.

Forsiden til "Redningsplan for Danmark", pamflet fra Fremskridtspartiet, september 1979
Forsiden til pamfletten 'Redningsplan for Danmark' fra Fremskridtspartiet, september 1979. Fra: Det Kgl. Bibliotek


1. De første 38.000 kr.'s indtægt skal være skattefri i 1980. - Altså en skattelettelse på henved 900 kr. om måneden.

I 1981 får vi 60.000 kr. skattefrit, og skatten bliver 50% af, hvad man tjener derudover.

2. Den nødvendige, øjeblikkelige styrkelse af dansk konkurrenceevne kræver, at en mindre del af skattelettelsen bruges til at nedsætte lønomkostningerne (bruttoløn før skat) med 5%.

Herefter fastholdes den beskyttelse, som den automatiske dyrtidsregulering giver lønmodtageren.

3. Folkepensionen forhøjes fra 1. januar 1980 til 3.000 kr. om måneden (6.000 kr. for ægtepar).

4. Den danske konkurrenceevne belastes nu af en lang række restriktionsbyrder. De hæmmer udvikling og virkelyst i virksomhederne.

Derfor skal langt det meste af papirarbejdet fjernes. Det sker ved, at Folketinget ophæver snesevis af restriktionslove.

5. De seneste års katastrofe- og eftergivenhedspolitik har fået de offentlige udgifter til at svulme langt ud over landets økonomiske bærekraft. Derfor nedsættes de med godt 20% i 1980 og yderligere i 1981, så der alt i alt spares 30%.

Kun ved en så stor styrkelse af produktionen kan problemerne med beskæftigelse og underskud overfor udlandet klares. Vi kan ikke fortsætte med at låne og låne i det uendelige. Skal vi undgå dette, er indsats af den nævnte størrelse nødvendig.

En sådan produktionsfremmende politik er nu blevet den eneste holdbare socialpolitik.

Besparelserne udformes som anført i Fremskridtspartiets ændringsforslag til finansloven for 1979.

6. Fremskridtspartiet siger nej til angreb på rentefradragsretten og nej til værdistigningsafgift.

Disse forslag vil jage titusindvis af familier fra hus og hjem.

7. Arbejdsløshedsunderstøttelsen skal være ens for alle, som effektivt er til rådighed for arbejdsmarkedet. I de første 3 måneder skal den være 29 kr. i timen og derefter 26 kr. i timen i de følgende 3 måneder.

Efter et halvt år henvises ubeskæftigede til de almindelige sociallovsregler.

Fysiske blokader accepteres ikke. Deltagere heri kan ikke få bistand fra det offentlige, udover hvad der måtte være absolut tvingende nødvendigt.

8. Sygedagpenge efter 5 sygedage betales af staten. Lønmodtageren betaler selv de første 2 sygedage, medens virksomheden betaler de følgende 3.

9. I et sundt samfund blander staten sig ikke i løn- og arbejdsvilkår. Når Fremskridtspartiet derfor har fået rettet forholdene op efter mange års katastrofal ledelse af landet, behøver Regering og Folketing ikke påny beskæftige sig med arbejdsmarkedets overenskomstforhandlinger, sådan som socialdemokrater m. fl. gjorde det i 1975, 1977 og 1979.

10. Folketinget skal ikke blande sig i ØD-spørgsmål.

De må løses i hver virksomhed for sig efter forholdene på den pågældende arbejdsplads.

Så længe andre politiske partier rumler med ØD-planer - f. eks. Venstres landsmødeoplæg - jager man danske arbejdspladser væk. Medarbejderne skal finde deres indtægt i lønposen. Ikke hos skatteministeren eller i en eller anden kunstfærdig opsparingsordning - hvad enten denne så tilrettelægges efter Thomas Nielsens eller efter Henning Christophersens model.

11. Fremskridtspartiet vil højne undervisningen og genoprette orden i danske skoler og på danske universiteter til gavn for de unge og for hele samfundet.

12. Fremskridtspartiet er rede til at deltage i ethvert samarbejde om en regering, der kan bringe orden i landets forhold.

Foranstående redningsplan vil være partiets udgangspunkt i regeringsforhandlinger.