Jens Andersen Nielsens kastrationssag, 1930

Kilder

Kildeintroduktion:

I denne kilde kan du læse forløbet af Jens Andersen Nielsens kastrationssag, der tog sin begyndelse i 1930 med en indstilling til Justitsministeriet. Jens var en ud af cirka 13.000 personer, der blev steriliseret eller kastreret i Danmark i årene mellem 1929 og 1967. Baggrunden var Lov om Adgang til Sterilisation, der trådte i kraft den 1. juni 1929. Denne lov åbnede op for, at personer kunne steriliseres eller kastreres for at forhindre, at de begik sædelighedsforbrydelser og/eller satte børn i verden. Loven var en central del af mellemkrigstidens danske eugeniske/racehygiejniske politik. Eugenik og racehygiejne fremgik ikke eksplicit i lovteksten, men var tydelig i den politiske debat om forslaget. Danmark var dermed det første land i Europa, der gennemførte en sådan lovgivning, og i løbet af 1930’erne blev loven udbygget og fik tydelige racehygiejniske formål.

Jens blev født den 14. juni 1881 i Lime Sogn på Djursland. I 1925 blev han på grund af ”uterlig Optræden overfor Drenge” dømt til anbringelse på Den Kellerske Aandssvageanstalt i Brejning ved Vejle. Jens Andersen Nielsen blev kastreret som 49-årig i 1930, idet man ikke mente, han ville være i stand til at ”holde sine homosexuelle Tilbøjeligheder i Tømme”. Hans sag er dermed et eksempel på 1929-lovens intentioner om at forhindre uønsket kønsdrift. Ofte var sterilisation eller kastration en adgang til og en betingelse for at blive udskrevet fra forsorg. Således blev Jens udskrevet i 1932 og kom derefter i familiepleje hos en landmand.

Kilden stammer fra Rigsarkivets kildesæt De uønskede – sterilisation og kastration af ”åndssvage”, der tager udgangspunkt i ni personers sterilisationssager fra 1930’ernes Danmark.

Uddrag af Jens Andersen Nielsens kastrationssag
Uddrag af Jens Andersen Nielsens kastrationssag. Se hele den originale sag som PDF her. Fra: Rigsarkivet


[Indstilling til Justitsministeriet angående kastration af Jens Andersen Nielsen, 18. august 1930]

Til Justitsministeriet.

Jens Andersen Nielsen, der er født 14. Juni 1884, indlagdes i herværende Anstalt den 19. Oktober 1925. Forinden har han af Aarhus Købstads Ekstraret ved Dom af 15. August 1919 været straffet med Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 60 Dage og ifølge Dom af Vestre Landsret af 13. Oktober 1922 med lignende Fængsel i 100 Dage, begge Gange paa Grund af uterlig Optræden overfor Drenge. Hans Anstaltsinternering er sket paa Basis af Erklæring fra Rigsadvokaten. Retslægeraadet har gentagne Gange afgivet Erklæring om ham, saaledes 29. August 1922 og 18. August 1925 (…). Under Anstaltsopholdet her har han haft meget ondt ved at holde sine homosexuelle Tilbøjeligheder i Tømme. Der maa stadig vaages nøje over ham, der er tilbøjelig til at slutte "Venskab" med de unge Drenge, som kommer ind i Anstalten og hvis "Venskab" han tilkøber sig paa forskellig Maade. Selv ved et Besøg hos Broderen i Aarhus trængte han, efter dennes Meddelelse, ind i en Lejlighed ca. Kl. 12 Nat, for, som han sagde, at traktere en i Seng værende Dreng med Chokolade.

Der er næppe Tvivl om, at han ude i Livet ihærdigt vil fortsætte sine homosexuelle Tilbøjeligheder og særlig vil udsøge sig Drenge under 18 Aar og vinde dem ved Foræringer til at finde sig i hans sexuelle Praxis.

Han har henvendt sig til mig om at blive underkastet en Operation, hvis han derefter kan vente at blive udskrevet herfra.

Idet jeg henviser til hans vedlagte Erklæring samt til Erklæring fra hans Værge ad hoc[1] prakt. Læge Knudsen i Børkop, tidligere Reservelæge ved herværende Anstalt, skal jeg anbefale, at hans Ønske imødekommes. Han er klar over, at det drejer sig om en dobbeltsidig Castration[2]. Bevilges en saadan, vil den blive udført paa Anstaltens Sygehus af Overchirurg Fjeldborg ved Vejle Amtssygehus og han vil efter Operationen blive tilbageholdt her, indtil Udskrivningstilladelse foreligger.

Den 18 August 1930.
Christian Keller[3]

[Tilladelse fra Justitsministeriet til at kastrere Jens Andersen Nielsen, 6. oktober 1930]

I Skrivelse af 18' August 1930 (1333/1930) har Hr. Overlægen indstillet, at Jens Andersen Nielsen, født den 14' Juni 1881, der ved Vestre Landsrets Dom af 30' September 1925 i Medfør af Lov Nr. 133 af 11' April 1925 er dømt til at tvangsindlægges paa en Aandssvageanstalt, og som den 19' Oktober 1925 anbragtes paa den Kellerske Aandssvageanstalt, i Medfør af § 2 i Lov Nr. 130 af l' Juni 1929 om Adgang til Sterilisation underkastes Indgreb i Kønsorganerne.

Foranlediget heraf skal man meddele, at Justitsministeriet herved efter Brevveksling med Retslægeraadet og Sundhedsstyrelsen tillader, at den paagældende underkastes en dobbeltsidig Kastration, saaledes at Operationen foretages paa Aandssvageanstaltens Sygehus af Overkirurg Fjeldborg, Vejle.

Det bedes dog forinden Operationens Foretagelse tilkendegivet den paagældende, at der ikke i Tilladelsen til Foretagelsen af Kastrationen ligger noget Tilsagn om Udskrivning fra Aandssvageanstalten efter Operationens Foretagelse, og at Spørgsmaalet herom først vil kunne tages under Overvejelse, naar der er forløbet et saadant Tidsrum, at det er muligt at danne sig et Skøn over Operationens Virkninger.

Man skal derhos bede Overlæge Fjeldborgs Opmærksomhed henledt paa, at det efter § 3, 2'Stk. i Lov Nr. 130 af 1' Juni 1929 paahviler ham, naar Indgrebet er foretaget, uopholdelig at underrette Justitsministeriet herom.

Endelig skal man efter Henstilling fra Retslægeraadet anmode om, at de bortopererede Kønskirtler umiddelbart efter Operationens Foretagelse sendes i 10% vandig Formalin til Universitetets Retsmedicinske Institut, Frederik d. V's Vej 9 A, København Ø., ledsaget af en Meddelelse om, hvorvidt der ved Operationen er fundet noget lægeligt bemærkelsesværdigt.

P. M. V.[4]

[ulæselig underskrift]


Ordforklaringer m.m.

[1] Ad hoc: til dette formål.

[2] Dobbeltsidig kastration: fjernelse af begge testikler.

[3] Christian Keller (1858-1934): overlæge og leder af Den Kellerske Aandssvageanstalt 1900-1932.

[4] P.M.V.: Paa Ministeriets Vegne.

Om kilden

Dateret
1930
Oprindelse
Rigsarkivet: Den Kellerske Åndssvageanstalt, Brejning. Sterilisationssager 1930-1972, sag nr. 27 (pakke 1986-1).
Kildetype
Indstilling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
25. november 2021
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk