HØR: K.K. Steincke taler om Kanslergadeforligets socialreform i 1934

Kilder

Kildeintroduktion:

I denne lydoptagelse fra 1934 taler den socialdemokratiske socialminister K.K. Steincke (1880-1963) om socialreformen af 1933, som blev vedtaget i forlængelse af Kanslergadeforliget. Sociallovgivningen blev ved denne lejlighed samlet i fire love: loven om ulykkesforsikring, loven om arbejdsanvisning og arbejdsløshedsforsikring, loven om folkeforsikring og endeligt i loven om offentlig forsorg. Socialreformen betød en forenkling af lovgivningen, og at skønsprincippet blev afløst af retsprincippet. K.K. Steincke fremhævede ved flere lejligheder socialreformen som sit livsværk, og dette lydklip er ingen undtagelse.
Optagelsen stammer fra grammofonpladen "Tale: Betragtninger over Sociallovgivningen", som Steincke indtalte i 1934.

    

Karl Kristian Steincke
Karl Kristian Steincke. Fra Dansk
Lydhistorie, Statsbiblioteket.