Gallup 1960: Hvilket parti nærer De størst uvilje imod?

Kilder

Kildeintroduktion:

I denne meningsmåling fra 1960 undersøgte Gallup, hvilket parti der ifølge danskerne var det "dårligste". Resultatet var ret entydigt, at kommunisterne (DKP) blev opfattet som det "dårligste" parti, idet ca. 3/4 af dem, der kunne og ville svare, pegede på DKP. Denne fordeling af svarene er måske ikke så mærkelig set i lyset af, at DKP stod på Sovjetunionens side i den kolde krig, modsat langt de fleste danskere. Partiets upopularitet hang også sammen med dets fortsatte opbakning til Sovjetunionen efter opstanden i Ungarn i 1956, der ledte til, at den mangeårige formand Aksel Larsen brød ud og startede et nyt sovjetkritisk socialistisk parti, SF. Hertil kan det bemærkes, at kun 1 % af befolkningen opfattede SF som det "dårligste" parti. Gallup opdelte også svarene efter partitilhørsforhold og angav de mest udbredte begrundelser for at pege på DKP.

Analysefirmaet Gallup har siden 1939 foretaget meningsmålinger i Danmark om de emner, der optog danskerne. Det drejer sig både om storpolitiske spørgsmål og de små dagligdags ting, der har haft betydning for almindelige menneskers hverdag. Meningsmålingerne er en værdifuld kilde til dansk historie efter 1945. Både fordi de måler danskernes holdninger til en lang række meget forskellige spørgsmål, men også fordi de spørgsmål, der blev stillet, giver et indblik i, hvad man dengang fandt det interessant at spørge om.     

HVILKET PARTI NÆRER DE STØRST UVILJE IMOD?

Uviljen næsten udelukkende koncentreret om kommunisterne.


For kort tid siden offentliggjorde Gallup Institutet en undersøgelse, der for de enkelte politiske partier viste, hvilke andre partier, der var deres nærmeste konkurrenter om vælgerne. Omvendt har man nu undersøgt, hvilket parti der står de enkelte partiers vælgere fjernest. Et repræsentativt udsnit af befolkningen er blevet stillet følgende spørgsmål:

"Hvilket parti, mener De, er det dårligtste?"

Dette spørgsmål gav for hele befolkningen følgende resultat:

%
Socialdemokratiet 2
Radikale 2
Konservative 3
Venstre 2
Retsforbundet 5
kommunister 43
Aksel Larsen (Socialistisk Folkeparti)     1
andre 0
ved ikke 42
ialt 100

Befolkningens skepsis eller uvilje samler sig således temmelig stærkt omkring det kommunistiske parti, medens der ikke er større forskel på de øvrige partier Socialistisk Folkeparti inclusive. Af samtlige svarpersoner finder 43%, at det kommunistiske parti er det "dårligste", medens 42% svarer "ved ikke". På den ene side mener altså 43% eller 3/4 af de "positive" svar, at det kommunistiske parti er det dårligste, medens på den anden side lige så mange (42%) ikke kan udpege noget parti som det dårligste og altså heller ikke det kommunistiske. Kun 1% nærer størst uvilje mod Socialistisk Folkeparti (Aksel Larsen), hvilket er temmelig lidt i sammenligning med kommunisterne. Dette kunne måske tyde på en vis sammenhæng med det kommunistiske partis udenrigspolitiske tilhørsforhold, men samtidig må tages i betragtning de to partiers forskellige betydning og "publicity" i befolkningens bevidsthed.

Synspunkterne er, som man kunne vente, ikke de samme blandt de forskellige partier. På grund af den meget skæve fordeling er alle partier end det kommunistiske slået sammen til een gruppe under "alle andre partier" i følgende tabel:

Politisk tilhørighed
ved folketingsvalget
maj 1957:

  kommu-  
nistiske
parti
alle
andre
  partier  

ved
  ikke  

  ialt  
% % % %
Socialdemokratiet 45 17 38 100
Radikale  46 25 29 100
Konservative 57 25 18 100
Venstre 52 11 37 100
Retsforbundet 47 10 43 100
kommunister 12 31 57 100
andre 72 7 21 100
havde ikke stemmeret   41 10 49 100
stemte ikke 24 7 69 100
vil ikke svare 26 10 64 100

Blandt de større partier er uviljen mod det kommunistiske parti således størst hos de konservative vælgere, der samtidig er mest sikre i deres mening, idet kun 18% svarer "ved ikke". Blandt de øvrige partier er uviljen mod det kommunistiske parti knapt så udpræget, men til gengæld er "ved ikke"-procenten også væsentlig større. At 12% af kommunisterne nævner det kommunistiske parti som det dårligtste, skyldes naturligvis sprængningen af partiet. De 12% må jo i hvert fald være blandt dem, der ved den lejlighed forlod partiet som vælgere.

Foruden det stillede spørgsmål har man yderligere bedt om en begrundelse for uviljen mod det enkelte parti. Rent faktisk er kun kommunistpartiet tilstrækkeligt repræsenteret til fra et statistisk synspunkt at opstille en tabel, hvorfor nedenstående oversigt kun viser motiveringen for nævnte parti: 

Partiet det dårligste,
fordi
%
ønsker diktatur 23
fjernstyret parti, splittet parti 14
ønsker uro og spetakkel (verdensbrand) 9
for yderliggående politik/passer ikke til danske
forhold/ kommunisternes forkvalkede mentalitet  
12
er utilfreds med alt, undergraver 5
ingen effektiv politik 9
andet 6
ved ikke 22
ialt 100

Den alvorligste anke mod kommunistpartiet er spørgsmålet om diktatur, idet relativt flest (23%) fremhæver denne indvending. Dernæst følger den udenrigspolitiske tilknytning, idet 14% anfører "fjernstyret parti". Knapt en fjerdedel (22%) anfører blot partiet som det dårligste, men begrunder det iøvrigt ikke nærmere. Under "andre"-svarene, der anføres af 6%, blev følgende nævnte:

Kommunisterne laver for lidt, forlanger for meget - dårligt fællesskab med befolkningen - Ungarnsoprøret mindes - grundskyldspolitik - dårlige erfaringer med partiet fra andre lande - Fortrænger kristendommen. 

Om kilden

Dateret
04-07.1960
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
19. februar 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om kilden

Dateret
04-07.1960
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
19. februar 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk