Gallup 1959: Hvem bærer hovedansvaret for 'den kolde krig'?

Kilder

Kildeintroduktion:

Den kolde krig er betegnelsen på den konflikt mellem det kapitalistiske 'vest' og det kommunistiske 'øst', hhv. anført af USA og Sovjetunionen, der udspillede sig fra afslutningen af 2. verdenskrig og frem til Sovjetunionens sammenbrud i begyndelsen af 1990'erne. Det var en kompliceret konflikt, der udspillede sig på en lang række områder - fra våbenkapløb til rumkapløb. Netop på grund af konfliktens kompleksitet, og dens ideologiske karakter, er der stor uenighed om, hvad årsagerne til konflikten var, og ikke mindst hvem der havde ansvaret for konflikten.

Denne Gallup-meningsmåling fra 1959 undersøgte, hvor danskerne mente, at ansvaret for den kolde krig skulle placeres. Af meningsmålingen fremgår det, at dette spørgsmål dels var vanskeligt at svare på og dels var et ideologisk spørgsmål. Således var hele 61 % af befolkningen ikke i stand til at placere ansvaret. 38 % placerede ansvaret ved 'øst', og kun 1 % placerede ansvaret ved 'vest', hvilket understreger spørgsmålets ideologiske undertoner, idet danskerne ret entydigt placerede ansvaret ved 'fjenden'. Svarene opdeles også efter bopæl, alder og politisk tilhørsforhold, og herom kan det eksempelvis bemærkes, at kun 4 % af befolkningen i landdistrikterne kunne tage stilling til spørgsmålet.

Analysefirmaet Gallup har siden 1939 foretaget meningsmålinger i Danmark om de emner, der optog danskerne. Det drejer sig både om storpolitiske spørgsmål og de små dagligdags ting, der har haft betydning for almindelige menneskers hverdag. Meningsmålingerne er en værdifuld kilde til dansk historie efter 1945. Både fordi de måler danskernes holdninger til en lang række meget forskellige spørgsmål, men også fordi de spørgsmål, der blev stillet, giver et indblik i, hvad man dengang fandt det interessant at spørge om.

HVEM BÆRER HOVEDANSVARET FOR DEN "KOLDE KRIG"
Næsten alle, der har taget stilling, mener, den skyldes "øst".

Tilsyneladende går de øjeblikkelige politiske bestræbelser, der udadtil krones med gensidige øst­-vestlige statsbesøg på højeste plan, i retning af en afspænding i den - med efterkrigstidens politiske terminologi - såkaldte "kolde krig".

denne spændingstilstand, der jo - med vekslende styrke - på det nærmeste har bestået siden den anden verdenskrigs afslutning, har været efterkrigstidens mest afgørende politiske problem på grund af de to supermagters overvældende militære slagkraft.

for at undersøge, hvem af de to parter der i befolkningens øjne står som den hovedansvarlige for den "kolde krig", har Gallup Institutet stillet et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning følgende spørgsmål: "Hvem mener De bærer hovedskylden for den såkaldte "kolde krig" - Øst eller Vest?"

Dette gav følgende resultat:

%
Øst 38
Vest 1
Ved ikke     61
ialt 100

Medens ikke mindre en 61% af befolkningen ikke mener at kunne tage stilling til dette spørgsmål, placerer næsten alle, der har taget stilling, ansvaret hos "Øst". Men i det hele taget er der næsten ingen i den danske befolkningen, der giver den vestlige verden skylden, kun 1%.

Opdeles svarene efter by og land og efter alder, fås følgende:

  Øst     Vest   ved
  ikke  
  ialt  
% % % %
Hovedstaden 52 2 46 100
provinsbyerne   38 1 61 100
landdistrikter 2 2 96 100
15 - 30 år 30 0 70 100
31 - 50 år 38 2 60 100
51 år eller derover   44 1 55 100

Der er således over hele landet enighed om i hvert fald ikke at placere ansvaret i den vestlige verden. Derimod anser et absolut flertal i hovedstaden (52%) "øst" som hovedansvarlige mod kun 2% i landdistrikterne. Her har ikke mindre end 96% svaret "ved ikke". Interessen for dette brede politiske spørgsmål er altså på landet næsten lig nul.

Som ventet ved politiske spørgsmål er "ved ikke"-procenten størst for de unge, og overhovedet ingen af disse har placeret det politiske ansvar hos "Vest".

Opdelt efter politisk tilhørighed ses følgende:

  Øst     Vest   ved
  ikke  
  ialt  
Socialdemokrater   45 0 55 100
Radikale 31 2 67 100
Konservative 63 - 37 100
Venstre 37 1 62 100

Den store forskel i indstilling mellem venstre og konservative skyldes overvejende, at de konservative er et hovedstadsparti og venstre overvejende er et landbrugsparti. Iøvrigt er der også indenfor de forskellige partier enighed om ikke at give "Vest" skylden.

For at få oplyst en nærmere motivering for at placere hovedansvaret enten hos "Øst" eller "Vest" har man yderligere spurgt dem, der har taget stilling, om følgende: "På hvilket punkt viser det sig især?" Dette gav følgende svar, idet svarene er opdelt efter, om man gav "Øst" eller "Vest" skylden:

Øst bærer hovedskylden: %
uvillige til forhandling (obstruktion) 33
Berlin, Ungarn og i det hele taget vasalstatspørgsmålene   8
andet 12
ved ikke 47
ialt 100

Omtrent halvdelen (47%) kan ikke give nærmere rede for, hvori skylden består, medens en trediedel anfører den østlige verdens uvilje til forhandling.

Under "andet" er følgende nævnt: den østlige verdens oprustningspolitik, udbredesen af kommunisme, regeringen det er galt med, russernes trusler, mistroiske, rumforskningen, Øst aggression, herskersyge og magtbegær, Øst vil ufred, nervøsiteten, propagandaen.

Blandt dem, der mener, at "Vest" bærer hovedskylden, anfører ca. 50% uvilje til forhandling, og ca. 30% svarer "ved ikke". Under andet er nævnt: kapitalismen, kampen om råstofferne.

Om kilden

Dateret
25.09.1959
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
27. januar 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om kilden

Dateret
25.09.1959
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
27. januar 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk