"Gaarsdagens skandaløse Optøjer", artikel i Social-Demokraten, 14. november 1918

Kilder

Kildeintroduktion:

Grønttorvet i København - nu Israels Plads - var den 13. november 1918 scene for konfrontationer mellem politiet og revolutionære socialister. Begivenhederne blev kendt som ’Slaget på Grønttorvet’ og var kulminationen på flere måneders uroligheder. Nedenfor kan du læse avisen Social-Demokratens beskrivelse af begivenhederne dagen efter.  

Udklip fra avisen Socialdemokraten, 14. november 1918
Udklip fra artiklen "Gaarsdagens skandaløse Optøjer" i Social-Demokraten, 14. november 1918. Fra: Mediestream


Gaarsdagens skandaløse Optøjer.

Skal København lade sig terrorisere af Hep-Hep-Drenge?

Dagen i Gaar blev paa en skandaløs Maade bevæget, fyldt som den var med en Række Optøjer af den raaeste og modbydeligste Art. Rimeligvis i Forbitrelse over Generalstrejkens store Fiasko terroriseredes Grønttorv-Kvarteret af en hylende Yngel af Hep-Hep-Drenge. Oprørende Episoder fulgte Slag i Slag, og ulykkeligvis er Københavnerne et nysgerrigt Folkefærd, som ikke kan holde sig hjemme, men absolut skal flokkes hvor der er Sammenstimlen af Mennesker.

Spektaklerne indskrænkede sig om Formiddagen til nogle mislykkede Forsøg paa at standse Sporvogne og vælte en Mælkevogn, men saasnart Møderne Kl. 12 begyndte paa Grøntorvet, hvor de tre ”uafhængige” Partier optraadte Arm i Arm, var Signalet givet til Optøjerne.

- Vov Livet, for i Dag skal det ske! hed det fra Talerne.

Paa dette Tidspunkt var der vel ca. 3000 Mennesker til Stede.

De stærkt ophidsende Ord blev ikke uden Resultater.

Hep-Hep-Drengenes gaar løs paa Sporvognene.

Det første Offer, som denne Skare af halvforrykte unge Knægte udpegede sig, var Sporvognene, der passerede Frederiksborggade. –”Vælt Sporvognene” raabtes der. Og en Bissesværm entrede Sporvogn Nr. 581, overfaldt Funktionærerne, rev Stangen til Luftledningen ned.

En af de syndikalistiske Talere, der talte fra Bethesdatrappen[1], afbrød sin Tale, da han saa, hvad der gik for sig. ”Se, nu begynder Slaget!” jublede han. Ja, det gik løs. Og Maalet for denne ”Revolution” var nogle Sporvogne og værgeløse Sporvognsfunktionærer. 

Politibilen ankommer.

Politibilen, ledsaget af en 4-5 Automobiler fyldt med Betjente, ankom nu under ledelse af en Overbetjent fra St. Kongensgade. Endvidere ankom Politiassistent Mellerup fra Hillerødsgades Politistation og Heiberg fra Nørregades Politistation med Mandskab samt en større Styrke fra Hovedstationen og 16 ridende Betjente.

Paa dette Tidspunkt var en af de værste Urostiftere, Sperling[2], entret op paa Taget af den standsede Sporvogn, hvor han svingede med en rød Fane. En Betjent smed ham ned, anholdt ham og førte ham i et Automobil til Domhuset.

Flere Sporvogne bombarderedes med Sten. Ruderne paa en Linie 7 Vogn, Nr. 120, blev splintret ved Stenkast, menSporvejsfunktionærerne optraadte brillant Dagen igennem og søgte at berolige Kvinder og Børn.

Den Sporvejsstandsning, som Hep-Hep-Drengene med Sperling i Spidsen havde foraarsaget, blev dog af forholdsvis kort Varighed, idet Konduktøren paa Vogn 588 kravlede op paa Taget og koldblodigt ordnede Ledningen, saa der atter kunde køres. En Vognstyrer, der var blevet revet ned af Vognen, maatte bæres ind i en Port.

I de derpaa følgende Timer var

Grønttorvet optaget af Pøbel og Politi.

Polititet begyndte, saa snart det var kommet til Stede, med at rydde Torvet. Folk styrtede ned ad Vendersgade, og da Politiet hilstes med Stenkast, blev Stavene trukne og mange af Stenkasterne slaaet til Jorden. Torvet genlød af Raaben, Skrigen og Piften. En Del Betjente blev slemt forslaaede.

Betjent Brøhner af det ridende Politi saaredes paa Nørrevold. Chefen for det ridende Politi, Inspektionsbetjent 108, Andersen, blev paa Grønttorvet ligeledes saaret ved Stenkast og maatte forbindes paa Nørregades Politistation.

En Syndikalistbølle, hvis Navn skal være Krefeld, kastede en Sten mod en Betjent, saa Kæbebenet flækkedes.

En Skærvebunke ved Ahlefeldtsgade benyttedes af Syndikalistbøllerne.

Her var Ammunition nok til Lømlernes raa Sport, hvis eneste Opgave synes at være den at kyle Kvinder og Børn Sten i Hovedet.

En Soldat, der skraaede over Torvet, blev stormet af en Bande, der flaaede Tøjet af ham.

En ældre Mand, der gav sin harme Luft over de skandaløse Optøjer, masedes i Jorden.

En af Bisserne, en Svensker, der kom stormende med Favnen fuld af ny Ammunition, hentet fra Skærvebunken, blev heldigvis forhindret i sit Forehavende. Han opdagedes af nogle ridende Betjente, som trængte ham bort.

Da Mørket faldt paa. Et Baal paa Grønttorvet.

Da Klokken var godt 4, og det blev mørkt, mens Grønttorvkvarteret stadig var fyldt af en stor Menneskemængde, hvoraf de fleste var nysgerrige, flammede et stort Baal op paa Torvet ud for Teknisk Skole[3].

Ynglen havde brudt Plankeværket til Ørstedsparken ned og samlet en mægtig Dynge, som der sattes Ild paa. Baalet blussede op, og Bøllerne hylede som vanvittige. Her var jo ny Ammunition.

Det ridende Politi splittede den hujende Hob.

Forsøg paa at skabe en Sporvognsulykke.

Klokken 5 ¾  blev det Skur, der har staaet i Ahlefeldtsgade udenfor Ørstedsparken, brækket ned af en ny Hob Banditdrenge og smidt over paa Skinnerne, hvor Linie 4 kører.

Det var jo nu mørkt, og det var formodentlig Bøllernes Mening - uden Hensyn til hvor mange Mennesker der mulig kunde komme til Skade -, at kommende Sporvogne skulde vælte eller komme ud af Sporet ved denne Forholdsregel. Trods Mørket opdagedes Forhindringen dog heldigvis i Tide af Vognstyreren paa Linie 4 Vognen, der kom kørende; han bremsede i Tide, og en alvorlig Ulykke forhindredes. Lidt efter kom 20 Betjente til, men Gerningsmændene havde allerede da sneget sig bort.

En Sten fløj paa samme Tid ind i et Automobil, der kom kørende i Ahlefeldtsgade.

En Times Tid senere overfaldt en ny Sværm omtrent ud for ”Soc.-Dem.”s Bygning en Linie 4 Vogn og fik den til at standse. Mens den holdt suste Sten om Hovederne paa Publikum og Sporvejsfunktionærerne, der dog tappert holdt ud. I Mellemtiden havde Banditterne koblet Bivognen[4] fra, saa da Motorvognen satte sig i gang, blev Bivognen staaende.

Sten kastes mod vore Vinduer.

Under Bølleoptøjerne i Farimagsgade blev en Del af Ruderne i vor Bygning slaaet ind med Stenkast. Stenene faldt ikke alene ind gennem "Soc.-Dem."s[5] Ekspeditions Vinduer, men nogle Stykker naaede helt op gennem Redaktionsvinduerne paa 2. Sal. Hep-Hep-Drengene forsvandt dog hurtigt, da nogle enkelte Betjente nærmede sig.

Aftentumulter ved Nørreport

Ved 7-Tiden lavede Syndikalistbøllerne nye Optøjer ved Nørreport. Terrænet over Boulevardbanen er nymakadamiseret[6] med Sten og Skærver, som det var meget let at forsyne sig med, hvad Bøllerne da ogsaa gjorde i stort Omfang. Lommerne fyldtes, og saa gik det løs.

Ved det lille Torv mellem Fiolstræde og Nørreport var 20 Betjente komne ind i en Menneskemængde, der puffede og pressede paa. Betjentene overdængedes med Sten, naar de vendte Ryggen til, og flere fik alvorlige Kvæstelser. Den lille Skare Betjente fik dog tilsidst presset sig gennem Menneskemængden og Stenregnen hen til Nørregade. Kort efter viste sig 100 Betjente og 16 ridende, som i Løbet af et Nu ryddede Pladsen.

Under dette Optrin knustes talrige Ruder.

Da Betjentene drev Folk ned ad Vendersgade, blev en skikkelig Mand, der intet havde med Optøjerne at gøre, saa bestyrtet, at han faldt igennem Glasruden til en Grøntkælder.

De Rejsende, der ankom med Toget til Nørreport under de ovennævnte Tumulter, kunde ikke komme op ad den sædvanlige Opgang ved Vendersgade, men lededes ad den anden Trappe ved Frederiksborggade. Den var det ogsaa vanskeligt at komme op ad, idet en Skare forfærdede Mennesker netop ad denne Vej vilde søge Tilflugt paa den underjordiske Banegaard.

Kvæstede Betjente.

Navnlig det ridende Politi har været Genstand for Attentater. Chefen, Andersen, der saaredes tidligere paa Dagen, traadte atter i Funktion, da Tumulterne paa Nørrevold fandt Sted. Han blev atter her haardt saaret og maatte i en Ambulance køres Til Hospitalet.

Af det ridende Politi var vel Betjent Schmidt den, der blev værst medtaget. Endvidere blev Betjent

Nedergaard saaret.

Paa Hospitalerne

er der i Løbet af Dagen blevet behandlet over et halvt hundrede  Saarede. Dels Folk, der er blevet mærket af Politikniplerne, og dels dem, der er skamferet af Syndikalistbøllernes Stenkast.

Chauffør Nr. 1256, Andersen, har af en Syndikalist faaet maset sit venstre Øje. Banditten, der overfaldt ham, har jaget enten en Nøgle eller et Knojærn ind i Øjet paa ham.

Stadig ankom der Folk, som Blodet drev af og som skulde forbindes.

Sygebilerne bombarderes med Mursten.

De gemene Optrin kulminerede, da nogle Sygeautomobiler kom kørende ad Nørrevold.

Fra den hujende Hob slyngedes da Mursten

mod Sygeavtomobilerne.

Hvad brød disse Bøller sig om den Syge eller kanske den Døende, der laa i denne Vogn - nej smid Mursten paa den, det var deres Feltraab.

Et lignende Overfald fandt Sted, da Doktor Jakobsen fra Nørrebrogade kom kørende i et Lægeautomobil paa Vej til Kommunehospitalet.  Automobilet blev fuldstændig knust, og Doktoren var Genstand for en saadan Overlast, at han i Stedet for at komme ud og tilse de Spansk-Syge[7], maatte køres til sit Hjem.

Forskellige Horder hær[g]er den Indre By.

I Løbet af Aftenen fordelte Hep-Hep-Drengene og Syndikalistbøllerne sig rundt i Byen. En Horde drog gennem Købmagergade, hvor bl. a. forskellige Butiksruder blev splintrede.

En anden Horde drog ad Nørrevold.

Her knuste de Udhængsskabene i Bogladen paa Hjørnet af Nørrevold og Nørregade og stjal de udstillede Bøger. Derefter drog de videre ad Nørrevold, hvor de stadig slog Ruder ind. Ved VestervoId indhentedes de af Betjentene, blev drevet ned ad St. Pederstræde og Teglgaardsstræde, hvor nogle af Knægtene, der var i Besiddelse af Revolvere afskød nogle Skud.

400 Betjente i Virksomhed.

Ved 11-Tiden havde Betjentene fuldstændig Herredømmet paa Grønttorvet, hvor Hovedspektaklerne jo havde fundet Sted.

Politiinspektør Steffensen, som vi sent i Aftes havde en Samtale med oplyser, at 400 Betjente har været i Virksomhed Dagen igennem og ca. 200 af dem har ikke været i Seng i 24 Timer. Mange af dem er saa ødelagte, at de ikke kan staa paa Benene.

Vi erfarer fra anden Side, at i alt skal ca. 20 Betjente være saarede. 630Schmidt har faaet Hovedet stœrkt kvæstet og 660 Bentzen har faaet en Brosten over Benet. En Del af Betjentene havde i Dagens Anledning fjernet Numret fra deres Hjælme.

Der er foretaget Snesevis af Anholdelser, men kun 5 Arrestationer.

Af Førerne er foreløbig kun Sperling anholdt.

Ved Midnat

slappedes Hep-Hep-Drengenes Evner til at terrorisere Byen. Efter at nogle Ruder var knaldet paa Nørregades Politistation og to Buelamper var knust ved Stenkast, begyndte Horden at drage hjemad. Paa Nørrebrogade maatte Politiet atter frem med Stavene, men efterhaanden laa Byen nogenlunde roligt.

Der er foretaget 25 Anholdelser.

Af Betjentene er foruden de tidligere nævnte, saaret Olsen og Møller. Der er Tale om meget alvorlige Kvæstelser.

Sidste.

Ved Totiden i Nat var der i det væsentligste Ro overalt.

I Dagens og Aftenens Løb blev der anholdt en Snes Mennesker. 24 Betjente er bleven saarede, dog ingen af dem alvorligt.


Johannes Sperling stående på sporvognen med den røde fane.Johannes Sperling (1899-1980) i håndgemæng med politibetjent på taget af sporvognen.
Til venstre: Johannes Sperling (1899-1980) stående på sporvognen med den røde fane. Til højre: Johannes Sperling i håndgemæng med politibetjent på taget af sporvognen. Billeder fra Politimuseet


Ordforklaringer m.m.

[1] Bethesda: Indre Missions missionshus, Rømersgade 17 i København (på Grønttorvet/Israels Plads).

[2] Johannes Sperling (1899-1980) var i 1918 på syndikalisternes side. Ved demonstrationen på Grønttorvet den 13. november 1918 blev han anholdt efter at have stået på taget af en sporvogn med en rød fane. Han forsonede sig senere med Socialdemokratiet og blev den første direktør for Dansk Folkeferie.

[3] Københavns Tekniske Skole lå dengang i Ahlefeldtsgade.

[4] Bivogn: den del af et sporvognstog, der ikke har motor.

[5] Avisen Social-Demokraten.

[6] Makadamisere: belægge en vej eller lignende med sten, grus, skærver m.m. i bestemte lagtykkelser.

[7] Den Spanske Syge: en alvorlig influenza-epidemi i årene 1918-19.

Om kilden

Dateret
14.11.1918
Oprindelse
Social-Demokraten, 14. november 1918
Kildetype
Avisartikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. marts 2016
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
14.11.1918
Oprindelse
Social-Demokraten, 14. november 1918
Kildetype
Avisartikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
18. marts 2016
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk