Fortegnelse over inventar i en velstående bondegård, 1505

Kilder

Kildeintroduktion:

Nedenstående oversigt over inventaret i Jeppe Hansen og Karine Jeppes bondegård fra 1505 er en af de ældste inventarlister, vi kender fra Danmark. Den detaljerede oversigt giver et indblik i bøndernes hverdagsliv i senmiddelalderen. Det fremgår blandt andet, hvad beboerne spiste, hvilke møbler de havde og hvilke husdyr de holdt. Det fremgår også, at de må have været velstående bønder, siden inventaret omfattede luksusvarer som guldringe og engelsk klæde.

Opgørelsen af inventaret skete i forbindelse med en erstatningssag, efter gården to gange var blevet plyndret af Lensmanden på Lolland Anders Tidemand. Optakten var, at Anders Tidemand havde beskyldt Jeppe Hansen og Karine Jeppes for at have slået deres nyfødte barn ihjel. Mens de var tilbageholdt på grund af beskyldningerne, udnyttede Anders Tidemand situationen og tilegnede sig værdier fra gården. Siden blev der stillet kaution for Jeppe Hansen og Karine Jeppes. Men da Jeppe Hansen senere døde under en rejse til Jylland, tog kautionisterne i samarbejde med Anders Tidemand gårdens inventar og ødelagde resten. Den adelsfamilie, som ejede fæstegården, påtog sig efterfølgende at føre Karine Jeppes sag. Det endte med, at Karine Jeppes og Jeppe Hansen blev renset for beskyldningerne om barnemord, og at Anders Tidemand skulle betale erstatning på 290 danske mark til Karine Jeppes. Det var i forbindelse med erstatningen, at Karine Jeppes dikterede denne bemærkelsesværdigt præcise opgørelse af hendes ejendele. I opgørelsen skelnes der ikke tydeligt mellem de to plyndringer af gården.

Herunder foreligger inventarlisten først i sin oprindelige ordlyd og dernæst i en udgave, hvor sproget og stavningen er moderniseret af redaktionen på danmarkshistorien.dk.

Fortegnelsen i sin originale ordlyd:

 

En lollandsk Gaards Inventar i 1505

Thette ær thet gotz som Andherss Tydeman togh fra megh oc myn hosbonde som ær

førsth XIIII rynsk goldene

Item XVI mark danske peninghe och IIII mark stedere peninghe

Item eyth sølleffbælthe so goth som XVI mark

Item VII sølleff skedher store och smo

Item II goylrynge som wy hadde i panth aff iess iwde landzdommer for X mark

Item XXX stycker sølleff stordh og smath som han skar vd aff mynne klædher och aff myn hosbonds

Item sendhe han synne swenne til gordyn och odhe och drwcke og sloghe V tønner öll wp til lyghen och toghe tiil them hwem the wyldhe aff bønner men iegh sadh gryffuen po slotthth och mynne boydh there ødhe the megh borth II fyæringh smør och XL osthe

Item II tønner kokøydh som ieg hadde hæncht wp ath røghe

Item en tønne syld

Item X sydher flæsk som the ødhe och gyorde aff them hwadh the wyllde

Item XX hønss gammelle och wnghe

Item XX skæpper mell och bywgh gyorde aff hwadh the wylde

Item XXX saltydhe gess

Item myn hosbondyss skurtthe so goidh som ½ mark och en sorth lysk smøe hætthe so goid som en mark

Item eyth raff banth so goid som ½ mark

Item III par knyffue so gode som XII sk. och eyth nyth par hanske so gode som V hwyde

Item eyth hoffwetz klædhe so goith som IIII sk.

 

Item gyck there VI men vdi myn gord och ørdhe andherss tydeman vd hallef trydie hwndhrede traffue korn

Item fyre synne tywffue læss høø

Item VII skæpper rwæ som iegh hadde lath føryth vd ponne marken oc skulle haffue lath soith

Item IIII skæpper malth ponne stwffwe lofftith

Item IIII skæpper rwæ vd aff myn wn

Item V skæpper rwæ i møllen och VII skæpper meyll stoid i en sech i sammesteth.

 

Item III hæsthe so gode som XXX mark Item en gro hæsth so goid som XIII mark och en røydh so goid som VI mark

Item IIII par øxssen the II par hwerth so goith som XII mark

Item the andhere II par so gode som XX mark.

 

Item XV melkee køer och VIII wnghe nøidh

Item XX foer

Item IIII och tywffue gess

Item XIX gammelle swyn hwerth so goith som II mark och XIII wnghe swyn hwerth so goith som en mark

Item tryssyne tywffue hønss for vthen thet Andherss swenne toghe och bønder tiil forn

Item X endher

Item VI wp redhe synghe

Item V bæncke dynner och VI hyndhe IIII pwdher

Item II dwghe in drætthe dwgh och en bordh dwgh

Item V sæcke

Item II hanth klædhe och IIII toppe høer

Item VI stycke wll

Item en brøghe kædyll som gyck III tønner vdi och ½ tønne kædyll

Item III øll kaar

Item VI smo kædylle the fem hver ger III span wan i hwer och then eynne kedyll ger II spanne wan

Item XV grydher och V kandher

Item XII øll tønner och II halleff tønner IIII øll fyæringhe

Item IIII bøtther och IIII trweff II spandher och en skæppe

Item eyth deghen trweff och III soldh

Item III salth oldher

Item XXX faidh och XX skolle X tallerkener och III smør esker XX skeer

Item en kædyllkrogh

Item III qwerstenne och en senopqwern

Item en slyffuesten som hendhe vdi iern

Item II pustere

Item V røghe kyster och II færde kysther II skryn

Item II waghene och III plow redhe och IIII smo kroghe meth IIII wogxsse

Item VIII øxsser IIII boiløxsser og IIII andherre øxsser

Item IIII nagher och eyth hogghe iern II spigherbor

Item II horsse brænde och eyth karbrænde III iern tywffuer

Item IIII byll iern i møllen och II grøffue iern

Item VIII ny axell iern och II iern spynnellsse i plowenne

Item IIII lang iern och II store iern gyorde som lo ponne stwffue lofftetd en tegxlle

Item en sadyll meth alth syth rede och III bæssyll II tømmer

Item IIII ny temme skaffth och VI ny selle som loo ponne eyth loffth

Item II lædher grymmer

Item en folde stoyl och IIII bagstolle

Item XX saffskorne bræer som skulle haffue wæryth tiil møllen.

 

Item II ny kyortlle en aff brøghersth och en anen aff bloth dewentersth och II blo koffuer en af brøghersth och then anen aff enggylsth

Item en kywrtil af bloth engylsth och en koffue aff bloth brøghersth och wndherdragen meth hwyth westerlendyst som hørdhe myn hosbondes fadher tiil

Item en ny kraffue koffue var vdi alne brwnth haghenss som hørde myn hosbondes modher tiil

Item en ny blou kywrtiil och en ny skynkywrtil oc en ny hørgarnss palle och en wadmelss kywrtyl som hørde myn hosbondes søsther dother tiil

Item myn hosbondes trøghe aff kerssey och II par klæde hosser eyt par bøghxsser III swæryd

Item VI alne røth haghenss som war heyne til bormesthers i nystedh som iegh hadde solth myn fadher

Item the lofftis men som ørdhe thet gotz vd the drwche II tønner øll oc VI sydher flæsk och III lam som the sloffue i heyll och odhe wp oc brøydh aff V skæpper meyll

Item løgh for II sk

Item ½ skæppe ærther och en heyll skæppe gryn X osthe

Item VI bremmer tønner

Item III træ synghe

Item III meyæiern med there redhe och II gressleer

Item hwndhrede læss wydh

Item thoge the myn koyll borth aff myn haffue allsamen och ga borth hwem the wylde

Item alth worth syøthy garn och reff or och staghe II alghere hanche och flæde

Item II staff swerdh och III hodhe rynghe

Item II iern heylder

Item II jern hacker och en iern skwll

Item II salth fyeringhe

Item II woghen fyælle och II harer

Item VI skæpper rw aff lowen

Item en kow hwdh som hengdhe i loen oc II forskyn II kalskyn

Item en ny stro hath som loo ponne lofftith och en skæppe hørfrø

Item II spanne fwldhe aff ægh och en fyæringh salth

Item myn sty lwndh som the forlofftis men hwghe vdi

Item eyth glar wyndw som the brødhe vd och tohge borth och mynne  losse som the brode søndher oc toghe borth fra mynne døre

Item brodhe the loffthstighene wp i hwssith och lethe effther gwl och pennighe

Item so ludhe forlofftis men theris øxssen i gorden och lodh ædhe tagget aff hwssyth och draghe och ædhe mynne frwcth træ wpp oc brodhe them søndher

Item so ginghe the meth tende lywss ponne myth stue loffth och toghe borth mynne stoffue

Item toghe the borth alle the ramtræ som ware vdi gordin

Item toghe the myn mølle meth alth syn rede och lodhe molle meth henne sydhen hvem the wylle.

 

Thette ær thet forscreffne godz som Andherss tyman  och hans medhe føllere haffue tagget fran megh fatighe quinne i modh low och ræth och kan ieg ey po tywffue mark nær po synne eller reghene thet gotz som the haffwe ydhermere borth tagget aff myth godtz.


Fortegnelsen i en sprogligt moderniseret udgave udarbejdet af redaktionen på danmarkshistorien.dk:

 

En lollandsk Gaards Inventar i 1505

Dette er det gods som Anders Tidemand tog fra mig og min husbond som er først 14 rhinske gylden[1]. Endvidere 16 danske penninge[2] og 4 mark hansestadspenge[3].

Endvidere et sølvbælte så godt som 16 mark[4].

Endvidere 7 sølvskeer store og små.

Endvidere 2 guldringe som vi havde i pant af Jes Jyde landsdommer for 10 mark.

Endvidere 30 stykker sølv stort og småt som han skar ud af mine klæder og af min husbonds.

Endvidere sendte han sine svende til gården og åd og drak og slog 5 tønder øl op tillige indbød hvem de ville af bønder, mens jeg sad pågrebet på slottet, og de åd fjerdinger[5] smør og 40 oste.

Endvidere 2 tønder kokød som jeg havde hængt op at røge.

Endvidere en tønde sild.

Endvidere 10 sider flæsk som de åd og gjorde med hvad de ville Endvidere 20 høns gamle og unge.

Endvidere 20 skæpper[6] mel og byg gjorde [de] af hvad de ville.

Endvidere 30 saltede gæs.

Endvidere min husbonds skjorte så god som ½ mark og en sort lejdisk[7] smøgehætte[8] så god som 1 mark. Endvidere et ravbånd så god som ½ mark.

Endvidere 3 par knive så gode som 12 sk.[9] og 1 nyt par handsker så gode som 5 hvid[10].

Endvidere et hovedklæde så godt som 4 sk.

 

Endvidere gik der 6 mænd til min gård og førte Anders Tidemand ud[11] 250 trave[12] korn.

Endvidere 80 læs hø.

Endvidere 7 skæpper rug som jeg havde ladet føre ud på marken og skulle have ladet så.

Endvidere 4 skæpper malt på stueloftet.

Endvidere 4 skæpper rug ud af min ovn.

Endvidere 5 skæpper rug i møllen og 7 skæpper mel der stod i en sæk sammesteds.

 

Endvidere 3 heste så gode som 30 mark.

Endvidere en grå hest så god som 12 mark og en rød så god som 6 mark.

Endvidere 4 par øksne[13] de 2 par hvert så godt som 12 mark.

Endvidere de andre 2 par så gode som 20 mark.

 

Endvidere 15 malkekøer og 8 ungnød[14].

Endvidere 20 får.

Endvidere 24 gæs.

Endvidere 19 gamle svin hvert så godt som 2 mark 13 unge svin hvert så godt som 1 mark.

Endvidere 60 høns for uden det Anders’ svende tog og de førnævnte bønder.

Endvidere 10 ænder.

Endvidere 6 opredte senge.

Endvidere 5 bænkedyner[15] og 6 hynder 4 puder.

Endvidere 2 duge 1 drættedug[16] og 1 borddug.

Endvidere 5 sække.

Endvidere 2 håndklæder og 4 toppe[17] hør.

Endvidere 6 stykker uld.

Endvidere en bryggerkedel som gik 3 tønder i[18] og ½ tønde kedel[19].

Endvidere 3 ølkar.

Endvidere 6 små kedler de 5 går hver 3 spande vand i hver og den ene kedel går 2 spande vand.

Endvidere 15 gryder og 5 kander.

Endvidere 12 øltønder og 2 halvtønder 4 ølfjerdinger[20].

Endvidere 4 bøtter og 4 trug 2 spande og en skæppe[21].

Endvidere 1 dejtrug og 3 sold[22].

Endvidere 3 saltekar.

Endvidere 30 fade og 20 skåle 10 tallerkener og 3 smøræsker 20 skeer.

Endvidere en kedelkrog.

Endvidere 3 kværnesten og en sennepskværn.

Endvidere en slibesten som hang i jern.

Endvidere 2 pustere.

Endvidere 5 rygkister[23] og 2 rejsekister 2 skrin.

Endvidere 2 vogne og 3 plovreder[24] og 4 små kroge[25] med 4 åse[26].

Endvidere 8 økser 4 buløkser[27] og 4 andre økser.

Endvidere 4 naver[28] og et huggejern 2 spigerbor[29].

Endvidere 2 hestebrændejern og 1 karbrændejern 3 jerntyve[30].

Endvidere 4 jernbilder[31] i møllen og 2 jerngreb.

Endvidere 8 jernaksler og 2 iern spynnellsse[32] til ploven.

Endvidere 4 langjern[33] og 2 store jernringe som lå på stueloftet en tengsel[34].

Endvidere en saddel med alt sit tilbehør og 3 bidsler[35] 2 tømmer.

Endvidere 4 nye tømmeskafter og 6 nye seler som lå på et loft.

Endvidere 2 lædergrimer[36].

Endvidere 1 foldestol og 4 bagstole[37].

Endvidere 20 savskårne brædder som skulle have været til møllen.

 

Endvidere 2 nye kjortler 1 af klæde fra Brügge og 1 anden af blåt klæde fra Deventer[38] og 2 blå kåber 1 af klæde fra Brügge og den anden af engelsk klæde.

Endvidere 1 kjortel af blåt engelsk klæde og 1 kåbe af klæde fra Brügge og foret med hvidt vesterlandsk klæde som hørte min husbonds fader til.

Endvidere 1 ny kravekåbe i 6 alen brunt klæde fra Hagen som hørte min husbonds moder til.

Endvidere 1 ny blå kjortel og 1 ny skindkjortel og 1 ny hørgarns palle[39] og 1 vadmelskjortel[40] som hørte min husbonds søsterdatter til.

Endvidere min husbonds trøje af kirsej[41] og 2 klædehoser 1 par bukser 3 sværd.

Endvidere 6 alen rødt klæde fra Hagen som var henne ved borgmesteren i Nysted som jeg havde solgt min fader[42].

Endvidere løftemændene[43], som tog følgende gods ud: de drak 2 tønder øl og 6 sider flæsk og 3 lam som de slog ihjel og åd op og brød af 5 skæpper mel.

Endvidere løg for 2 skilling.

Endvidere ½ skæppe ærter og en hel skæppe gryn 10 oste.

Endvidere 6 bremertønder[44].

Endvidere 3 træsenge endvidere 3 mejejern[45] med deres tilbehør og 2 græsleer.

Endvidere 100 læs ved[46].

Endvidere tog de al min kål bort af min have og gav bort [til] hvem de ville.

Endvidere alt vor syøthy garn och reff or och staghe II alghere hanche och flæde.[47]

Endvidere 2 stavsværd[48] og 3 hovedringe.

Endvidere 2 jernhilder[49].

Endvidere 2 jernhakker og 1 jernskål.

Endvidere 2 saltfjerdinger.

Endvidere 2 vognfjælle[50] og 2 harver.

Endvidere 6 skæpper rug af loen[51].

Endvidere en kohud som hang i loen og 2 fåreskind 2 kalveskind.

Endvidere en ny stråhat som lå på loftet og en skæppe hørfrø.

Endvidere 2 spande fulde af æg og en fjerding salt.

Endvidere min stilund[52] som forløftemændene huggede i.

Endvidere 1 glasvindue som de brød ud og tog bort og mine låse som de brød sønder[53] og tog bort fra mine døre.

Endvidere brød de stængeloftet[54] op i huset og ledte efter guld og penge Endvidere så slap løftemændene deres okser ind i gården og lod dem æde taget af huset og trække og æde mine frugttræer op og brød dem sønder.

Endvidere så gik de med tændte lys på mit stueloft og tog bort mine stobe[55].

Endvidere tog de bort alle de rammetræ[56] som var i gården.

Endvidere tog de min mølle med alt sit tilbehør og lod male med hende siden hvem der ville.

 

Dette er det foreskrevne gods som Anders Tidemand og hans medfølgere har taget fra mig fattige kvinde imod lov og ret og på nær 20 mark kan jeg ikke påvise eller udregne det gods som de ydermere har borttaget af mit gods.


Ordforklaringer m.m.

[1] Under kong Hans (født 1455, regent 1482-1513) blev der udmøntet rhinske gylden i Danmark. Værdien svarede til værdien af guldindholdet. Kong Hans’ rhinske gylden var af dårligere kvalitet end dem, der blev udmøntet af de rhinske kurfyrster. Det kan anslås at 1 rhinsk gylden svarede til 2 mark.

[2] Penninge: møntenhed. Forholdet mellem de danske møntenheder var på daværende tidspunkt 1 mark = 16 skilling = 192 penning.

[3] Mark hansestadspenge: mark er en møntenhed, der blev udsted flere forskellige steder. Her henvises til mark, der er udstedt af Hansestæderne.

[4] Mark: dansk møntenhed.

[5] Fjerding: en fjerdedel af en tønde.

[6] Skæppe: et kornmål, der indtil slutningen af 1600-tallet varierede afhængigt af kornsort og geografisk område. Ved kongelige forordninger fra 1683 og 1693 blev en skæppe korn fastlagt til 17,4 liter.

[7] Lejdisk: fra Leiden. En nederlandsk hansestad, der især handlede med tekstil.

[8] Smøgehætte: formentlig en slags hættetrøje.

[9] Sk.: Skilling. Møntenhed.

[10] Hvid: en lille sølvmønt. Værdien varierede, men et bud er 1 hvid = 3 skilling.

[11] Dvs. førte 250 trave korn ud til Anders Tidemand.

[12] Trave: række af kornneg opstillet to og to.

[13] Øksne: okser.

[14] Ungnød: ungkreaturer.

[15] Bænkedyner: hynder til bænke.

[16] Drættedug: dug til at pynte væggen.

[17] Toppe: skal i denne forbindelse forstås som bundter af skættet hør (dvs. hør der er klar til forarbejdning til tekstil).

[18] Dvs. kunne rumme 3 tønder.

[19] Dvs. kunne rumme ½ tønde.

[20] Ølfjerdinger: en tønde eller beholder, der kan rumme en fjerdedel af en tønde.

[21] Skæppe: i denne forbindelse: formentlig en beholder der kan indeholde en skæppe.

[22] Sold: formentlig en lille beholder eller et målebæger, der kan rumme måleenheden 1 sold.

[23] Rygkister: kister ned ryglæn. Dvs. kister til at sidde på.

[24] Plovreder: fortøj til hjulploven.

[25] Krog: lille og mere primitiv plov.

[26] Åse: del af ploven, der overfører trækket fra forstillingen til plovlegemet.

[27] Buløkse: stor økse til træfældning.

[28] Naver: et spiralbor, der bruges til at bore huller i træ. Eksempelvis nav i hjul.

[29] Spigerbor: Også kaldet vinkelbor. Bor med særligt vinklet skaft, der bruges til at bore huller til spiger (store søm).

[30] Jerntyve: gaffelformet redskab. Ofte anvendt til at tage halm med.

[31] Jernbilder: redskab til at hugge furer i møllesten.

[32] Jern spynnellsse: det er uklart, hvad dette ord betyder, men det er formentlig noget tilbehør til ploven.

[33] Langjern: et langt smalt jern, der sidder foran i ploven.

[34] Tengsel: kortskaftet økse med krummet blad og et æg, der ligger på tværs af skaftet.

[35] Bidsler: Del af hestens hovedtøj, som den har i munden.

[36] Lædergrimer: anordning med remme der omslutter hovedet på en hest og bruges til at fastgøre tømmen.

[37] Bagstole: stole med ryglæn.

[38] Deventer: hollandsk hansestad.

[39] Hørgarns palle: et slags overstykke. Ordet er beslægtet med ’pel’, der betyder sengetæppe.

[40] Vadmel: en grov stoftype, der ofte fremstilles af krasuld.

[41] Kirsej: groft uldent stof.

[42] Det vil formentlig sige, at borgmesteren i Nysted opbevarede klædet indtil Karens Jeppes far fik det afhentet. Det var almindeligt at overlade ting til afhentning i troværdige folks varetægt. Det er dog uklart, hvorfor hun kræver det erstattet, da stoffet jo netop ikke befandt sig på gården.

[43] Løftemændene: der er tale om dem, der kautionerede for Karens Jeppes, da hun var tilbageholdt af Anders Tidemand (jf. kildeintroen). For at få erstatning for deres kaution tog de det nævnte gods. Der synes at have været en overenskomst mellem Anders Tidemand og disse kautionister.

[44] Bremertønder: tønder med øl fra Bremen.

[45] Mejejern: kornleer til at høste korn.

[46] Ved: det faste, hårde stof som et træs stamme og større grene består af og som kan bruges som brænde eller byggemateriale.

[47] Denne sætning er uklar. Der kan muligvis være tale om fiskeudstyr.

[48] Stavsværd: Spyd.

[49] Jernhilder: påføres kreaturers ben for at undgå, at det løber væk, når de går på marken.

[50] Fjæl: et mindre stykke fladt, udskåret træ. Der er formentlig tale om sider til en vogn.

[51] Loen: rum hvor kornet bliver tærsket og markafgrøder og tærskeredskaber opbevares.

[52] Stilund: lund af unge træer.

[53] Brød sønder: ødelagde.

[54] Stængeloftet: loft af løse stænger.

[55] Stobe: drikkekar, der er lige bredt for oven og for neden.

[56] Rammetræ: en ramme hvorpå vadmel udspændes.

Om kilden

Dateret
1505
Oprindelse
Zangenberg, H: ”En lollandsk Gaards Inventar i 5905”, i Lolland-Falsters Årbøger, bind XVI, 1928, s. 42-47.
Kildetype
Inventarliste
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
21. juni 2016
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk