Fortegnelse over forbrug ved adelsmanden Tyge Brahes bryllup med Magdalene Krognos ca. 1503

Kilder

Kildeintroduktion:

I senmiddelalderens samfund havde en meget lille del af befolkningen blandt de rigeste adelige råd til at leve i umådelig luksus. Dette kom blandt andet til udtryk ved fejringen af mærkedage som bryllupper, hvor forbruget af luksusvarer var stort. Nedenfor ses en detaljeret fortegnelse over mængden af klæde, føde- og drikkevarer, der blev anvendt ved et bryllup. Det stod mellem adelsmanden og rigsrådet Tyge Brahe (død 1523), farfar til astronomen Thyge Brahe, og Magdalene Krognos (død 1510).  Brylluppet blev holdt på herregården Bollerup i Skåne omkring år 1503. Det kan ikke med sikkerhed afgøres, hvornår brylluppet fandt sted udover at det var i årene mellem 1501 og 1505, men flere kilder har peget på, at det var i oktober 1503.

Fortegnelsen er udarbejdet af bruden Magdalene Krognos’ far Oluf Stigsen Krognos (død ca. 1505), der i detaljer har opgjort, hvilke udgifter han havde ved at afholde brylluppet. Oluf Stigsen Krognos var rigsråd, lensmand på Varberg og en af de største herremænd i Skåne. Omfanget af kostbare stoffer og smykker og af mængderne af mad og drikke vidner om et overdådigt bryllup. Overdådigheden har formentlig delvist været praleri og udtryk for Oluf Stigsen Krognos’ bestræbelser på at placere sig i det adelige hierarki.

Fortegnelsen over forbruget ved brylluppet var bevaret i det Kongelige Arkiv, men blev optrykt i Danske Magazin i år 1750 sammen med en fortegnelse over forbruget ved et bryllup ca. år 1550, hvor det ikke var angivet, hvem der blev gift.

Herunder foreligger fortegnelsen fra ca. 1503 først i den oprindelige ordlyd gengivet i Danske Magazin og dernæst i en udgave, hvor sproget og stavningen er moderniseret af redaktionen på danmarkshistorien.dk.
 

Fortegnelsen i den originale ordlyd:

 

Thette eftherskreffne haffwer ieg Oluff Stigssøn kosthet po myn Dotther Magdelena med hynnes Brøllop.

Primo, VIII. Alne gøllen Samit, hwer Allen X. Rinske Gyllen, oc et Korther for 2½ Gyllen.

Item, X. Alne røtt Floeyell, Allen VI. Mark.

Item, XVI. Alne swortt Floeyell, Allen VI. Mark.

Item, tw Temmer Hermelynd, hver Temmer for X. Marck.

Item, VIII. Alnæ  gwlt Damask, Allen III. Marck.

Item, 7½ Allen swortt Floyell, Allen VI. Marck, thet kom po thet gwllæ Damask.

Item, X. Alnæ grøntt Engelst aff thet bestæ, Allen III. Marck mynne IIII. sk. till et Par Klædher.

Item, XVI. Marck for Forett, ther kom wndher næden.

Item, X. Alne røtt Engelst, Allen III. Marck mynne IIII. sk., till et Par Klædher, XXVI. Marck foret under Kiortelen oc Kaaffuen.

Item, 5½ Allen gwlt Damask, Allen III. Marck, thet kom po en blaa Kiortell.

Item, VI. Alne till en grøn Kiortel, Allen III. Marck mynne IIII. sk.

Item, en anden grøn Kiortell kom VI. Alne till, Allen III. Marck mynne IIII. sk.

Item, V. Alne till en rød Kiortell med Hermelyn, Allen IIII. sk. grot.

Item, IIII. Alne grønt Lwndest till en Wndher Kiortell, Alnen III. Marck IIII. sk.

Item, V. Alne Floeyell, Alnen 4½ Marck.

Item, et Hoffuet-Gwll, en Kædhe, et Halssbond, oc et Span, thet bewisse segh selff.

Item, XVI. Alne Sindall, Allen VI. sk.

Item,  XXVII. Alne Perller, for wden the Perller i hynnes Kiortell, the XXVII. Alne stod LX. Marck, the komme po Magdelenes Perlle-Hwæ oc Tyge Bradis Skiortte-Lad.

Item, Tønnes Perlestycker XII. Marck for Perlle-Hwen for Gerninghen.

Item, Tønnes Perlestycker VIII. Marck for Gerningen for thet Skiorte-Lad til Tyge Bradis Skiorte.

Item, XXXII. Indzer Gwlld, hver Indze III. Marck aff the XVIII. Indzer; Aff the XIIII. Indzer hwer Indze III. Mark mynne IIII. sk.

Item, Tønnes Perlesticker IIII. sk. for hwert Lad aff the XV Skiorther.

Item, VI Indzer Perler po hynnes Perlle-Kiortell, hwer Indze XXX. Marck af the IIII. Indzer. Item aff the andre XXVI. Marck.

Item, XXXVI. Marck for Gerninghen.

Item, VI Lod forgylt Sølff, Lodet III. Marck.

Item, VI Alne Klæde i then Kiortell Perllernæ sydher po, Allen XXVI. sk.

Item, II. Indzer Perller po hennes Boylle oc Byndicke, then ene Indze XXVIII. Marck, then anden wor hennes Modhers.

Item, IX. Marck for Gerninghen.

Item, X Alne Lærett, Allen 2. Marck i to Brødlops Skiorther.

Item, VIII. Skiorther, V. Alne i hwer Skiortæ, Allen XVIII. sk. Penninge.

Item, V. Skiorther, V. Alne i hwer Skiorthe, Allen XIIII. sk. Penninge.

Item, VI Skiorther, V. Alne i hwer Skiorthe, Allen V. sk. Penninge.

Item, I½ Pund Silke for XV. Marck.

Item, et Stycke Leysk till hennes Karm oc Dreng oc Pige, for XXX. Marck.

Item, IIII. Alne røtt Leysk, Allen XXIIII. sk. till hennes Dreng ther bort løff.

Item, XX. Marck for hynnes Karm oc 2. Sydher Flesk.

Item, Malleren XVI. Marck oc 2. Sydher Flesk.

Item, Smeden XVI. Marck oc 2. sier Flesk.

Item, Remesnieren XX. Marck.

Item, Remesnier Swennæ VI. sk.

Item, Smede Swennæ IIII. sk.

Item, en Marck till Fracth offuer mett Karmen.

Item, IX. Marck for Knapenæ po Karmen.

Item, 2. graa Hestæ for Karmen, the ære icke regnet med Penninge.

 

Kosthen till Brøllopæt.

Primo, VI. Lesther tyst Øll, Lesten X. Rinske Gyllen.

Item, IIII. Ammer Rinsk Win, XX. Marck hwer Amme, then fierde fik Tyge Brade.

Item, V. Ammer Frengs Win, hver Amme XVII Marck.

Item, 2. Fad Emstøll, hwer Fad XVII½ Marck.

Item, III. Fad, hwer Fad XIII½ Marck.

Item, III. Fad Pryssing, hwert Fad VIII. Marck af Matz Skrædher po Falstherbo.

Item, 2. Tønner Hamborg Øll, Tønnen VI. Marck.

Item, XII. Tønner Mød bode til Kosthen oc till Stegersset, Tønnen VIII. Marck.

Item, VIII. Pund Mell i smott Brød. 2 Pund Hwede.

Item, Mester Kocken XX. Marck.

Item, the andre Kocke X. Marck.

Item, Baswnernæ XX. Marck.

Item, Tromslawernæ VI. Marck.

Item, Hans Wost X. Marck for han blende Klarethe.

Item, Tønnes Perlestycker X. Marck for Retthernæ han giorde, oc for Blwss, oc for andet fino Tingeste han giorde, oc for Windw han giorde po Sallen.

Item, X. Marck for Hwedebrød oc Peffuerkage oc Løg aff Oluff Laffuerberg.

Item, 2. Tønner Begher aff Oluff Lawerberg, Tønnen V. Marck.

Item, 2. Tønner Begher af Morthen Kræmer i Malmøæ, Tønnen V. Marck.

Item, IIII. Tønner Ædick, Tønnen III. Marck.

Item, ½ Tønne skertt Honing for V. Marck.

Item, V Pund Wox, Pundet VI. Marck.

 

Brøgninghen oc Beckt.

Primo, en halff lest Malt i wor Frwe Uge Nativitatis.

Item, Then Wge ther nest efter ½ Lest Malt, 2. Pund Mell.

Item, then Uge ther nest ½ Lest Malt oc 2. Pund Mell.

Item, then Uge ther nest ½ Lest Malt, IIII. Pund Mell.

Item, 2. Tønner Oll.

Item, 2. Tønner Sylld.

Item, IIII. Tønner Torsk.

Item, III. Tønner Smør till Smørslaw.

Item, III. Tønner Smør till Stegersset oc till Wdspisning.

Item, XL. Fløcke Flesk.

Item, VI. Pund Mell till finott Brød oc Kagher.

Item, kom till Ysted IIII. Pund Malt, som Garden lod brøge.

Item, IIII. Ko-Kroppæ røget.

Item, XL. røget Faar.

Item, X. Øxen til fersk Mad oc Grønsalt, ther aff bleff V. salthet X. Dage for Brøllopet till grøn Salt Mad.

Item, LX. Lam, Lamet IIII. sk.

Item, VIII. Wordher Kabelaw, hwer Worde XIIII. sk.

Item, V. Wordher Langher, worden 2. Marck.

Item, XII. Worder Kwlmwll, Worden XII. sk.

Item, XII. Marck for Flyndher.

Item, 2000. Spidfisk hwert Hwndert IIII. sk.

Item, I. Tønne Lax X. Marck.

Item, bleff forett 900. Skepper Haffre.

[…]

Hoffuet-Gullet stor 200. Gyllen,

Gwldkædhen LX. Gyllen,

Item, thet Halsband stor XXX. Gyllen,

Item, thet Span stod LX. Gyllen.

 


Fortegnelsen i en sprogligt moderniseret udgave udarbejdet af redaktionen på danmarkshistorien.dk:

 

Det efterskrevne har jeg Oluf Stigsen brugt på min datter Magdalena med hendes Bryllup.

Først, 8 alen[1] gyldent Samit[2], hver alen 10 rhinske gylden[3], og et kortere for 2½ gylden.

Endvidere, 10 alen rødt fløjl, pr. alen 6 mark.[4]

Endvidere, 16 alen sort fløjl, pr. alen 6 mark.

Endvidere, to tømmer[5] hermelinskind, hver tømme for 10 mark.

Endvidere, 8 alen gult damask[6], pr. alen 3 mark.

Endvidere, 7½ alen sort fløjl, pr. alen 6 mark, det kom på det gule damask.

Endvidere, 10 alen grønt engelsk klæde af det bedste, pr. alen 3 mark minus 4 sk.[7] til et par klæder.

Endvidere, 16 mark for foret, der kom underneden.

Endvidere, 10 alen rødt engelsk klæde, pr. alen 3 mark minus 4 sk. til et par klæder, 26 mark for foret under kjortlen og kåben.

Endvidere, 5½ alen gult damask, pr. alen 3 mark, det kom på en blå kjortel.

Endvidere, 6 alen til en grøn kjortel, pr. alen 3 mark minus 4 sk.

Endvidere, en anden grøn kjortel kom 6 alen til, pr. alen 3 mark minus 4 sk.

Endvidere, 5 alen til en rød kjortel med hermelinskind, pr. alen 4 sk. grot.[8]

Endvidere, 4 alen grønt londonsk klæde til en underkjortel, pr. alen 3 mark 4 sk.

Endvidere, 5 alen fløjl, pr. alen 4½ mark.

Endvidere, et hoved-guld[9], en kæde, et halsbånd, og et spænde, det beviser sig selv.[10]

Endvidere, 16 alen sindal[11], pr. alen 6 sk.

Endvidere, 27 alen perler, foruden perlerne i hendes kjortel, de 27 alen stod i 60 mark, de kom på Magdalenes perlehue og Tyge Brahes skjorte-lad.[12]

Endvidere, til Tønnes Perlestikker 12 mark for perlehuen for gerningen.

Endvidere, til Tønnes Perlestikker 8 mark for gerningen for skjorteladet på Tyge Brahes skjorte.

Endvidere, 32 unser[13] guld, hver unse 3 mark af de 18 unser; af de 14 unser hver unse 3 mark minus 4 sk.

Endvidere, til Tønnes Perlestikker 4 sk. for hvert lad af de 15 skjorter.

Endvidere, 6 unser perler på hendes perlekjortel, hver unse 30 mark af de 4 unser. Endvidere af de andre 26 mark.

Endvidere, 36 mark for gerningen.

Endvidere, 6 lod forgyldt sølv, pr. lod 3 mark.

Endvidere, 6 alen klæde til den kjortel perlernes syes på, pr. alen 26 sk.

Endvidere, 2 unser perler på hendes bøjle og bindike[14], den ene unse 28 mark, den anden var hendes moders.

Endvidere, 9 mark for gerningen.

Endvidere, 10 alen lærred, pr. alen 2 mark til to bryllupsskjorter.

Endvidere, 8 skjorter, 5 alen i hver skjorte, pr. alen 18 penninge.

Endvidere, 5 skjorter, 5 alen i hver skjorte, pr. alen 8 penninge.

Endvidere, 6 skjorter, 5 alen i hver skjorte, pr. alen 5 penninge.

Endvidere 1½ pund silke for 15 mark.

Endvidere, et stykke lejdisk[15] klæde til hendes vogn og dreng og pige[16], for 30 mark.

Endvidere, 4 alen rødt lejdisk klæde, pr. alen 24 sk. til hendes dreng der løb bort.[17]

Endvidere, 20 mark for hendes vogn og to sider flæsk.

Endvidere, mølleren 16 mark og to sider flæsk.

Endvidere, smeden 16 mark og to sider flæsk.

Endvidere, remmesnideren[18] 20 mark.

Endvidere, remmesnidersvende 6 sk.

Endvidere, smedesvende 4 sk.

Endvidere, 1 mark til fragt over med vognen.

Endvidere, 9 mark for knapperne[19] på vognen.

Endvidere 2 grå heste for vognen, de er ikke regnet med penge.

 

Kosten til brylluppet.

Først, 6 læster[20] tysk øl, pr. læst 10 rhinske gylden.

Endvidere, 4 ammer[21] rhinsk vin, 20 mark hver amme, den fjerde fik Tyge Brahe.

Endvidere, 5 ammer fransk vin, hver amme 17½ mark.

Endvidere, 2 fade[22] emstøl[23], hvert fad 17½ mark.

Endvidere, 3 fade, hvert fad 13½ mark.

Endvidere, 3 fade pryssing[24], hvert fad 8 mark til Mads Skrædder på Falsterbo.

Endvidere, 2 tønder hamborgøl, pr. tønde 6 mark.

Endvidere, 7 tønder mjød[25] både til kosten og til køkkenet, pr. tønde 8 mark.

Endvidere, 8 pund mel i småbrød. 2 pund hvede.

Endvidere, mesterkokken 20 mark.

Endvidere, de andre kokke 10 mark.

Endvidere, basunerne 20 mark.

Endvidere, trommeslagerne 6 mark.

Endvidere, til Hans Wost 10 mark for at blande klaret.[26]

Endvidere, til Tønnes Perlestikker 10 mark for retterne[27]  han lavede, og for brudeblus[28], og for andre fine ting han lavede, og for vinduet han lavede i salen.

Endvidere, 10 mark for hvedebrød og peberkage og løg til Oluf Lauerberg.

Endvidere, 2 tønder bægere[29] fra Oluf Lauerberg, pr. tønde 5 mark.

Endvidere 2 tønder bægere fra Morten Kræmmer fra Malmø, pr. tønde 5 mark.

Endvidere, 4 tønder eddike, pr. tønde 3 mark.

Endvidere, ½ tønde skær[30] honning for 5 mark.

Endvidere, 5 pund voks, pr. pund 6 mark.

 

Brygningen og bagningen.

Først, en halv læst malt i vor frues uge nativitatis.[31]

Endvidere, den uge der næst efter ½ læst malt, 2 pund mel.

Endvidere, den uge der næst ½ læst malt og 2 pund mel.

Endvidere, den uge der næst ½ læst malt, 4 pund mel.

Endvidere, 2 tønder[32] ål.

Endvidere, 2 tønder sild.

Endvidere, 4 tønder torsk.

Endvidere, 3 tønder[33] smør til smørslag.[34]

Endvidere, 3 tønder smør til køkkenet og til udspisning.[35]

Endvidere, 40 sider flæsk.[36]

Endvidere, 6 pund mel til fine brød og kager.

Endvidere, kom til Ysted 4 pund malt, som guardian lod brygge.[37]

Endvidere, 4 ko-kroppe røget.

Endvidere, 40 røgede får.

Endvidere, 10 okser til fersk mad og grønsaltning[38], der af blev 5 saltet 10 dage før brylluppet til grønsaltet mad.

Endvidere, 60 lam, pr. lam 4 sk.

Endvidere, 8 vorder[39] kabliau[40], hver vorde 14 sk.

Endvidere, 5 vorder langer, pr. vorde 2 mark.

Endvidere, 12 vorder kulmule, pr. vorde 12 sk.

Endvidere, 12 mark for flynder.

Endvidere, 2000 spidfisk[41], hver hundrede 4 sk.

Endvidere, 1 tønde laks 10 mark.

Endvidere, blev der fodret 900 skæpper havre.[42]

[…]

Hoved-guldet står til 200 gylden,

Guldkæden 60 gylden,

Endvidere, halsbåndet står til 30 gylden,

Endvidere, spændet stod til 60 gylden.

 


Ordforklaringer m.m.

[1] Alen: et længemål. Længden varierede fra område til område. Det sjællandske mål, som allerede var forsøgt indført som standard før 1540, var godt 63 cm. Efter 1683 blev en alen fastsat til 62,8 cm.

[2] Samit: en type silkestof med indvævede guldtråde. Også kaldet guldmor.

[3] Under kong Hans (r. 1482-1513) blev der udmøntet rhinske gylden i Danmark. Værdien svarede til værdien af guldindholdet. Kong Hans’ rhinske gylden var af dårligere kvalitet end dem, der blev udmøntet af de rhinske kurfyrster. Det kan anslås, at 1 rhinsk gylden svarede til 2 mark.

[4] Mark: en møntenhed. 1 mark = 16 skilling = 192 penning.

[5] Tømme: et stykmål. 1 tømme = 40 stk.

[6] Damask: kostbart stof. Oprindeligt om mønstret silkestof fra Damaskus.

[7] Skilling: møntenhed.

[8] Skilling grot: møntenhed. 1 skilling grot = 12 skilling.

[9] Hovedguld: en hovedring eller diadem af guld.

[10] Sætningen betyder formentlig, at disse smykker er så kostbare, at deres værdi fremgår af deres udseende. Til allersidst på listen er der dog alligevel opstillet en vurdering.

[11] Sindal: et silkestof. Navnet stammer fra en provins i Indien.

[12] Lad: et udsmykket stykke stof. Ofte med perler. I dette tilfælde er det formentlig skjortebrystet, der er udsmykket med perler.

[13] Unse: vægtenhed. 1 pund = 12 unser = 32 lod = ca. 496 gram.

[14] Bindike: pyntebånd til håret.

[15] Lejdisk: fra den nederlandske hansestad Leiden.

[16] Henholdsvis drengen eller svenden, der kørte vognen og Magdalenes tjenestepige.

[17] Der er formentlig tale om den tjenestedreng, der løb med vognen og sørgede for at åbne og lukke dørene. Det er dog ikke helt klart, hvad der menes med, at han løb bort.

[18] Remmesnideren: håndværker, der forarbejdede læderremme, seletøj og lignende.

[19] Knapperne har formentlig været brugt til det lejdiske klæde, der omtales ovenfor, som har været spændt op om vognen som et forhæng.

[20] En læst øl: efter 1602 lig med 12-13 tønder. En tønde øl var 131,6 liter i 1683.

[21] Amme: mål for flydende varer, især vin. 1 amme = ca. 154,9 liter vin i 1683.

[22] Fad: et rummål, der varierer meget. Et bud er at 1 fad = 929,3 liter.

[23] Emstøl: øl fra Embden i Østfrisland.

[24] Pryssing: stærk øl fra Preussen. Brygget i Danzig.

[25] En tønde mjød havde samme rummål som en tønde øl. Dvs. 131,6 liter i 1683.

[26] Klaret: en drik bestående af vin, sukker og krydderier.

[27] Her er tale om skuemad. Altså anretninger til at pynte bordene. Muligvis lavet af det føromtalte voks.

[28] Brudeblus: fakler, der blev tændt i forbindelse med at brudeparret blev ført til brudekammeret, hvor de overnattede.

[29] Drikkebægere som blev leveret i tønder. De var formentlig ikke tiltænkt de egentlige gæster, men tjenerne ved brylluppet og de jævne folk som et sådant bryllup ellers samlede.

[30] Skær honning: ren honning renset for voks.

[31] Vor Frues dag nativitatis (vor frues fødsel) er 8. september. Der menes formentlig den uge, som 8. september indgår i.

[32] Det kan ikke siges med sikkerhed, hvor meget disse fisketønder indeholdt, men en tønde sild indeholdt i 1683 108,5 liter.

[33] En tønde smør vejede i 1625 14 lispund. 1 lispund = 16 pund = 8 kg.

[34] Smørslag: smøranretning, der er pyntet.

[35] Udspisning:  til den jævne mand, fæstebønder o.lign., som samledes omkring et sådanne adelige bryllupper.

[36] Den oprindelige formulering fløcke betyder som regel sider. Men da ordet sider er blevet brugt tidligere, kan der måske være tale om en anden svineudskæring her.

[37] Det betyder: at der kom 4 pund malt til Ysted (tæt på Bollerup, hvor brylluppet blev holdt), som blev brygget til øl af forstanderen (guardian) for franciskanerklosteret der.

[38] Grønsaltning: saltning af fersk mad, der ikke er røget forinden.

[39] En vorde: ti stk.

[40] Kabliau: en betegnelse for store torsk.

[41] Spidfisk: tørret fisk (ofte torsk), som blev spiddet sammen under tørringen.

[42] Til gæsternes heste.

Om kilden

Dateret
ca. 1503
Oprindelse
Danske Magazin række 1, bind 4 (1750), s. 313-320.
Kildetype
Regnskab
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
30. marts 2016
Sprog
Dansk - oversat til nudansk
Litteratur

Jespersen, Leon: At være, at ville og at have - træk af luksuslovgivningen i Danmark i 15- 1600-tallet. Temp - Tidsskrift for Historie, 1(1), (2010), s. 31–58. Hentet fra: tidsskrift.dk/temp/article/view/24973

Udgiver
danmarkshistorien.dk