Enevoldsarveregeringsakten, 10. januar 1661

Kilder

Kildeintroduktion:

Ved udstedelsen af enevoldsarveregeringsakten den 10. januar 1661 bekræftede stænderne skriftligt deres ed til Frederik 3. (født 1609, regent 1648-1670) om at overdrage ham både arveret og enevælde. Stænderne havde i oktober 1660 været samlet i København for at finde en løsning på de store finansielle problemer efter de to svenskekrige 1657-1660. Resultatet var blevet, at Rigsrådet blev afskaffet, og Frederik 3. sad alene tilbage med magten. Symbolsk var dette sket ved, at kongen den 17. oktober 1660 havde fået sin håndfæstning tilbage i kasseret stand. Alle statsretlige bestemmelser var hermed blevet ophævet.

Enevoldsarveregeringsakten blev enevældens dåbsattest og markerede en statsomvæltning: afslutningen af adelsvældet. Den blev udformet som et brev, der sendtes rundt i landet til forpligtende underskrivelse af adel, gejstlige og borgere. Det centrale i hyldningsbrevet var en gentagelse af den mundtlige hyldning af Frederik 3. i 1660 som arvekonge. Men der var en ganske bemærkelsesværdig tilføjelse til ordet arverettighed: Alle jura Majestatis, absolut Regiering og alle Regalia, hvilket betød, at kongen udover arvekongedømmet fik den enevældige magt. Brevet fastsætter således både en arveregering og en enevældig regering.

Hyldningsbrevet gav Frederik 3. mulighed for at afvise enhver anklage om at have handlet imod landets lovlige statsret, idet han kunne henvise til, at alle havde skrevet under på, at de af egen fri vilje havde overladt al magt til kongen og hans efterkommere. Brevet var skrevet, som om det var stændernes udsagn, men det var naturligvis Frederik 3.s og hans rådgiveres formuleringer.

Underskriverne lovede ifølge brevet at forsvare det kongelige hus med al deres ejendom, og at de aldrig ville befinde sig i nogen forsamling, hvor der blev talt imod kongen og hans rettigheder. Til gengæld lovede kongen, at der skulle herske førstefødsret i arvefølgen, og at landet aldrig skulle deles. Hvordan styrelsen i øvrigt skulle være, overlod underskriverne til kongens disposition. Arvefølgebestemmelserne og reglerne for en formynderregering blev senere fastlagt i Kongeloven fra 1665.

Forsiden på enevoldsarveregeringsakten
Enevoldsarveregeringsaktens første side. Akterne består af mange dele - for hver stand og hver landsdel. Her er det borgerstanden og den menige almue i købsstæderne, der med hundredevis af segl har anerkendt akten og dermed Kongens enevældige suverænitet og det arvelige monarki. Klik her for at se hele akten i Rigsarkivets samling Arkivalieronline


Enevoldsarveregeringsakten af 10. Januar 1661

Wii Vnderschreffne dend Stormectigste Høybaarne Konning och Herre, Herr FRIDERICH dend Triedie, Danmarckis, Norgis, Wendis och Gottis Konning, Hertug vdi Sleszwig, Hollsten, Stormarn och Dytt­mersken, Greffue vdi Olldenborg och Dellmenhorst etc., Vor Aller­naadigste Konning och Herre, Hans Tiennere och Vndersaater, meenige Kongel. Rigens Raad och Adell, Bekiende och giøre hermed Vitterligt for Osz, Vorisz Arffuinger och posterität, Att efftersom Hans Kongel. Mayt udi denne forgangene beswerlige Krigs-Tiid iche alleniste Hans Kongel. Maitz Arffue Lande och Førstendomme, Mens endochsaa Hans Kongel. Maytz Kongel. Huusz, Familie och egen Kongelige Person wed denne Crone haffuer woffuet och opsat, till med vdj samme fiendlige hastig offuerfald formedelst Kongel. Om­sorig och Tapperhed med Gudz krafftige bistand samme Crone, der den siuntis for Menniskens øyene saa got som gandske at vere tabt, aff Fiendens Gewalt reddet och erholdet och Osz omsider bragt vdj enn sicher och fredelig Velstand, Haffue wj, betrachtende de incon­venientzer, som aff forige Waall-rettighed sig hidindtill haffuer til­draget och hereffter tilldrage kunde, Isierdelished at der wed god fortroelighed och Sambdrectighed indbyrdes kunde til weye bringis, Regieringen aff it Hoffuit vdj Fredz och Feyde tiid bliffue admini­streret, sambt Rigets beschiermelsze och securität aff wisze Succes­sorer detz bedre i act tagis och mainteneres, Da haffue wj Under­skreffne, alle och en huer, tillige med de andre dette Rigets Stender och Ledemade, w-twungen och vden nogen Hans Kongel. Maytz til­skyndelsze, anmoedning eller begiering, aff egen frie Villie och goede betenchende, woris tilforn Wd-walt och nue Arffue Konge, Konningh FRIDERICH dend Tredie, Danmarckis, Norgis, Wendis och Gottis Konning, Hertug udj Sleszwig, Holsten, Stormarn och Dyttmersken, Greffue vdj Olldenborg och Dellmenhorst etc. Arffue Rettighed till Danmarckes oeh Norgis Riger sambt alle jura Majestatis, absolut Regiering och alle Regalia for Hans Kongl. Mayt och Hans Kongel. Maytz æcte Liffs-Arffuinger och deres æcte Descendenter och Effter­kommere, saa lenge nogen aff Dennem till ere, paa Mandelig och Quindelig Linie som een absolut Souverain Arffue Herre Hyldet, Sworet och becrafftet, saa som wii och saa confirmerer och Stad­fester med dette woris obene Breff alle de Acta, huilchen baade for denne forbemelte Arffue-Hylding eller och der effter ere passerede, sauit de denne Arff-Hylding angar, lige som de Ord fraa Ord her vdj ware indført. Och renuncierer for Osz, woris Arffuinger och Effterkommere Hans Kongel. Maytz sambtlige Kongel. Rigets Raad oeh Adell dend Handfestning, huilchen Hans Kongel. Mayt Anno 1648 den 8 Maji osz giffuet och siden der effter den 6 Julij paa Hans Kongel. Maytz Hylding med da sambtlig Rigets Raad confir­meret haffuer, Saa att dend herefter skall were gandske dødet och mactisløsz med alle Sine Gien Parter, Articuler, Puncter och Clau­suler annulleret, som och saa allerede vdj sidst forleden 16 Octo­bris och 17 Novembris A0 1660 aff Osz och Sambtliche Stenders Fuldmectige annulleret er. I lige maader renuncierer wj dend aff Hans Kongel. Mayt paa Hans Kongel. Høyhed, wor Naadigste Arffue Printzes weigne udgiffne Reverser, dateret Kiøbenhaffn den 18 Junij Anno 1650, sawell som dend provisional-disposition, som Anno 1651 den 9 Junij till Kiøbenhaffn er udgiffuen, och alle det samme, som vdj Recessen och Ordinantzen strider imoed jura Majestatis, och huad ellers Handfestningen gemesz i nogen tid ere slutet och publiceret, som kand billigen hentydis at vere imod denne Arffue Rettighed, Souverainität och absolut Regiering. Herforuden loffuer och tilsiger wj effter woris giort Arffue Hyldinngs æd och Plict for Osz, woris Arffuinger och Effterkommere Hans Kongel. Mayt saawell som Hans Kongel. Maytz æcte Liffs-Arffuinger och Deres æcte effterkommende Descendenter, Mandelig och Quindelig Linie, wed denne dennem offuer­dragen Arffue Rettighed imoed en huer at maintenere och forsware, Liff, ære, Godz och Bloed med det Kongel. Huusz opsette och fra dette woris forsett udj beste form wed æd Hans Kongel. Mayt och Hans Kongel. Maytz æct Liffs-Arffuinger och Deres æcte Descendenter offuerdra­gen Arffue-Rettighed ej i nogen maader at wige, langt mindre under nogen prætext eller prætension, huad Nauffn det och haffue kand, at anfecte eller forurolige, Icheheller udj nogen Raad eller forsamm­ling at vere, vdj huilcken herimod skulle tallis eller handelis, Mens langt meere, naar imod forhabning sligt sig skulle til drage, saadant vden nogen Persons Anseelse Voris allernaadigste Herre och Konge troeligen at abenbaare. Iligemaader efftersom Hans Kongel. Mayt udaff synderlig Kongel. Gunst och Naade Sig haffuer erkleret, at jus primo-genituræ[1] hernest her i Rigerne wed den Kongel. Arrf-Succes­sion skall oprettes, och disze Konge Riger hereffter ingen Lunde Deelis, mens de andre Hans Kongel. Maytz æcte Liffs-Arffuinger och Descendenter Aarligen med en Visze Summa Penge till Deris repu­terlich Underhold afflegges, och saa Danmarckis och Norgis Rigets Securität och forsuar Hans Kongel. Mayt och Hans Kongel. Maytz æcte Liffs-Arffuinger och Effterkommere æcte Descendenters Naadigst Disposition allene er offuerdragen, Saa stiller wj vdj Hans Kongel. Maytz egen Naadigste willie, iche alleniste huorledis Regieringen her­effter skall anstillis, mend end och saa Successionen sa vell paa Mandelig som Quindelig Linie effter dødelig affgang (huilchen Gud Allermechtigste Naadigst lenge vill forbyde) bequemligst kand for­siunis, saa och saa huorledes det skall forholdes, naar nogen mino­rennität aff Hans Kongel. Maytz æcte Liffs-Arffuinger och Descen­denter i fremtide vdj Regieringen sig skulde tilldrage, huilchen sidste Villie skall vere Osz, voris Arffuinger och posterität, sambtl. Kongel. Rigens Raad och Adell, som enn Fundamental-Low och offentl. forordning och aff Osz vdj all vnderdanighed med all sine Clausuler formedelst tilforn wed æd bekrefftit Arffue Hylding bliffuer etfterkommed, saa at Hans Kongel. Mayt och Hans Kongel. Maytz æcte Liffs-Arffuinger och effterkommere Descendenter vdj ingen maader enten hemlig eller aabenbarlig vdj Deris Artffue Regierings­possession aff Osz, woris Arffuinger och posterität skall bliffue tur­beret[2], mens langt meere imoed alle och en huer, huem det vere kunde, Vdlendisch eller Indlendisch, som imod Hans Kongel. Mayt, Hans Kongel. Maytz æcte Arffuinger och Descendenter saa Vell som Voris nue bevilligede Arffue-Rettighed skulle handele eller talle, med Liff och Leffnit, Godz och Bloed trolig hanthaffue och forsuare, Fraa huilchen skyldighed Osz, Voris Arffuinger och Effterkommere ingen Venschab, ej heller Fientskab, fryct och fare, gauffn och Skaade, Had, Affwind[3] eller nogen Mennischl. List och Aarsag vdj ringste maader skall affwende. Att dette forskreffne aff Osz alle och huer saa Vell som Voris Arffuinger och Effterkommere vden alt Swig och Argelist vdj alle Sine puncter och Articuler holdes och effterkommes skall. Detz till Vitterlighed och ydermere forsichring haffuer wj dette med egen hender Underschreffuit och med Woris Adlige Signeter bekrefftit. Scheet vdi Kiøbenhaffn dend Tiende Januarij Anno Eet Tusend Sexhundrede Een och Trediesinds Tyge.

 


Ordforklaringer m.m.

[1] Jus primo genituræ: lov om den førstefødtes ret.

[2] Turbere: forstyrre; rokke ved.

[3] Affwind (avind): misundelse, nid.

Om kilden

Dateret
10.01.1661
Oprindelse
Kongeloven og dens Forhistorie. Aktstykker udgivne af de under Kirke- og Undervisningsministeriet samlede Arkiver (1886), s. 1-4.
Kildetype
Erklæring
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
8. august 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk