”En Haandsrækning til nødlidende Børn”, Aalborg Amtstidende, 14. juni 1939

Kilder

Kildeintroduktion:

I juni 1939 bragte Aalborg Amtstidende denne opfordring til at hjælpe jødiske flygtningebørn i nød. Opfordringen var underskrevet af formændene for Kvindernes Fredsliga og Dansk Kvindesamfund samt lokale personer med fremtrædende roller, fx politikere, erhvervsfolk, skoleinspektører, en chefredaktør og en præst. 

Nazisternes forfølgelse af jøder i 1930’erne sendte mange familier på flugt, blandt andet fra Tyskland, Østrig og Tjekkoslovakiet. Mange forældre valgte at sende de større børn til fredelige lande, hvor de kunne undslippe forfølgelsen. Via et samarbejde mellem jødiske organisationer og danske kvindeorganisationer blev der etableret en hjælpeaktion, så jødiske børn kunne komme til Danmark og bo hos landbrugsfamilier, der kunne oplære dem i landbrugsfaget. Planen var, at børnene senere skulle til kibbutzer i Palæstina. 

Opfordringen i avisen lød på, at danskerne skulle donere penge til flygtningebørnenes ophold, og at man som et land med fred og overskud havde ansvar for at give en håndsrækning til mennesker i en svær situation. Danmark modtog i løbet af efteråret og vinteren 1939-40 omkring 300 jødiske flygtningebørn, som kom i danske plejefamilier på landet. 

Du kan læse mere om de jødiske flygtningebørn og deres ophold i Danmark her: Jødiske flygtningebørn i Danmark, 1939-1945

En Haandsrækning til nødlidende Børn

Kaotiske er Forholdene i vor Verden i Dag. Haardt fares der frem mod mange ulykkeligt stillede Mennesker, som ikke har blivende Sted, men jages fra Land til Land, fædrelandsløse og retsløse. Vi, der er saa lykkelige at have et Fædreland, hvor vi tør tro og tænke, som vi mener rigtigt, vi kan ikke se denne ulykkelige Skare af trætte og forpinte Mennesker drage forbi vor Dør uden at yde dem en Haandsrækning, et beskedent Bidrag til at skaffe dem et Hjem og først og fremmest hjælpe dem til at genvinde Haabet om, at Menneskeheden endnu har menneskelige Følelser i Behold. Tunge er de ulykkeliges Lidelser, men tifold tungere er det for dem at se deres Børn lide, uforskyldt og uden at kunne forstaa eller haabe.

Den bedste Hjælp, man kan bringe de ulykkelige, er en Hjælp til Børnene; for den kan baade varme en forkommen lille Sjæl og bringe et Solstrejf af Haab til Forældre, der føler Børnenes Ulykke langt tungere end deres egen.

Det eneste Sted i Verden, hvor jødiske Børn fra Centraleuropa i Øjeblikket kan faa blivende Ophold og gode Livsbetingelser, er i Palæstina. Deres Overførelse hertil fra Centraleuropa sker med Myndighedernes Billigelse, baade i de Lande, hvorfra Børnene kommer, og i Palæstina, hvortil de rejser. Men den engelske Regering[1] har fastsat, at der skal indbetales 72 Pund Sterling, 1612,80 Kr., for hvert Barn, beregnet til at sikre det Ophold og Uddannelse i 2 Aar, saa det derefter selv kan tjene til Livets Ophold. Beløbet anvendes udelukkende til Børnene selv, alt Administrationsarbejde gøres frivilligt og gratis.

Verden over er der indsamlet betydelige Beløb til dette Formaal, men endnu spejder mange smaa Ansigter forgæves efter en Vej bort fra en haabløs og bitter Skæbne. Mon ikke alle vi Danske, der er saa lykkelige at leve under gode Kaar, vil kunne glæde os bedre over dette, og kunne se med bedre Samvittighed paa de danske Børns lykkelige Barndom, naar vi har rakt en hjælpende Haand til de smaa Flygtninge fra Centraleuropa?

Vi beder derfor alle, som har Hjerte og Evne til at hjælpe, om at støtte dette Hjælpearbejde ved at give et Beløb til de Indsamlinger, som er begyndt af de lokale Blade.

Men giv i Dag, inden Sagen gaar i Glemmebogen, for det drejer sig om at redde Børn fra den aandelige og legemlige Ødelæggelse.


                Mary Hostrup Aagaard.                      L. Schiøttz-Christensen

         Formand for Kvindernes Fredsliga.                     Chefredaktør.

 

                      Agnes Færch,                                                     F. Juhl.

                 Viceskoleinspektør.                                       Kriminaldommer.

 

                      Ida Kjeldsen,                                            Thyra Knudsen,

                       Konsulinde,                                           Nørresundby. Frue.

  

                       N. Lomholt.                                                   Carl Nielsen,

               Præst ved Domkirken.                             Sognepræst, Nørresundby.

  

                      E. Olivarius,                                               Thora Pedersen,

      Overlæge, Formand for Aalborg Røde Kors.              Overlærer.

 

                  Thyra Thygesen.                                      Elisabeth Brøndsted.

       Formand for Dansk Sygeplejeraad.                      Skolebestyrerinde.

 

                     A. Riis-Flor,                                         Charlotte Grønnebæk.

                      Redaktør.                               Formand for Dansk Kvindesamfund.

 

                   M. Jørgensen,                                                      Peter Kjær,

                    Borgmester.                                                         Direktør.

 

                   Tyge Lassen,                                                      Lars Mørch,

                     Redaktør.                                                          Fabrikant.

 

                  Chr. H. Olesen,                                                  Eja Packness,

                    Købmand.                                                          cand. polit.

  

                 Knud Strøyberg.                                                Sine Veilgaard.

                     Direktør.                                                    Kommunelærerinde.

 


Ordforklaringer m.m.

[1] Palæstina var fra 1920 til 1948 under britisk mandatstyre.