DKP: Beretning fra skolingssekretariatet, november 1989

Kilder

Kildeintroduktion:

Denne beretning fra Danmarks Kommunistiske Partis skolingssekretariat er fra november 1989 og var en del af partiets skriftlige beretning op til den 30. kongres i april 1990. Den blev skrevet samtidig med, at Berlinmuren den 9. november 1989 faldt efter flere måneder med folkelige protester i DDR og andre kommunistiske lande i Central- og Østeuropa. Og i den følgende tid kollapsede de kommunistiske regimer, hvilket betød afslutningen på den kolde krig. I kilden får du et indtryk af, hvordan udviklingen også fik konsekvenser for de kommunistiske partier i Vesteuropa. Beretningen beskriver de udfordringer, den internationale udvikling gav partiafdelingen i form af svigtende opbakning og interne uenigheder. Skoling var en central del af kommunismen og indebar, at partimedlemmer deltog i kurser, studiekredse og sommerlejre for at lære om marxistisk-leninistisk ideologi og praktisk politik. For centrale partimedlemmer var et led i skolingen også længere uddannelsesophold i kommunistiske lande, især på partiskoler i Sovjetunionen og DDR. 

november 1989

Beretning fra skolingssekretariatet

De hastige, dybe og grundlæggende forandringer i samfundsudviklingen såvel i Danmark som i det internationale samfund har medført et behov for at udvikle skolingen såvel kvalitativt som kvantitativt. Dette har hverken skolingssekretariatet eller partiorganisationerne fuldt ud kunnet leve op til, selv om der mange steder et taget gode initiativer.

Årsagerne hertil er mange, men ligger først og fremmest i, at skolingsarbejdet er blevet nedprioriteret i forhold til de aktuelle partidiskussioner.
Generelt kan man sige, at en egentlig prioritering af partiets debatter og dermed sikring af fælles diskussioner er partiet ikke lykkedes med.
Noget sådant kommer ikke af sig selv, og vi må erkende at partiets ledelse i kongresperioden ikke har evnet at overbevise afd. og distrikter om nødvendigheden af fælles diskussionstemaer.

I den forbindelse skal det understreges at skolingssekr. opfatter sin opgave som primært at formidle partiets politik (samtidig forsøger vi selvfølgelig at medvirke til at udvikle politikken). Og med den uklarhed og uenigheder [der] er om hvad politiets politik er, har skolingssekretariatet haft vanskelige arbejdsvilkår.

De aktuelle diskussioner er selvfølgelig både vigtige og nødvendige. Men et styrket skolingsarbejde og et højere teoretisk niveau ville medvirke til at bringe klarhed over uenighederne i partiet, og dermed give bedre grundlag for at løse disse.

Derfor må der i den kommende kongresperiode arbejdes på at sikre et højt grundskolingsniveau som et fælles fundament for de fortsatte diskussioner. Dette må ske sideløbende med en styrkelse af det selvstændige teoretiske arbejde i partiet.

Skolingssekretariatet har i den forgangne periode forsøgt at prioritere skolingsarbejdet sådan, at det kunne forbindes med de politiske prioriteringer partiet har truffet.

Som eks. herpå kan nævnes:

I forbindelse med Sovjetunionens 70 år[1] udsendtes et grundigt materiale, som primært tog udgangspunkt i omstillingsprocessen i Sovjet. Hovedemner i materialet var bl.a. spørgsmål om ”demokrati og socialisme”, ”Sovjetunionens fredspolitik”, ”opgøret med kommandoøkonomien” etc.

Et grundigere studie af disse spørgsmål kunne måske have medvirket til større forståelse af den aktuelle udvikling i de socialistiske lande.

Tilsvarende udsendte skolingssekretariatet et meget omfattende materiale om ”de globale problemer”. Formålet med dette var dels en forberedelse af den partimæssige diskussion om disse problemer, og dels at sætte focus på en række af de påtrængende problemer vort parti står over for. Af temaer i dette oplæg skal blot nævnes: ”En freds- og reformduelig kapitalisme”, ”reformpolitik”, ”alliancepolitik” og ”fornuftens koalition”.

Dette dybtgående materiale, som kunne have medvirket til en afklaring af de mange nye store problemstillinger, druknede i den aktuelle partidebat om for eller imod CK’s[2] debatoplæg.

CK’s debatoplæg var i forhold til kongresresolutionen om ”Globale problemer” mangelfuldt. Af flere grunde blev det afgrænset til enkelte temaer, især ”globale miljøproblemer” og ”fredspolitiske problemstillinger”.

Andre vigtige temaer som ”den moderne kapitalisme”. ”den videnskabelige tekniske revolution”, ”strukturændringer i arbejderklassen” mv. har partiet endnu ikke analyseret.

Skolingssekretariatet er af den opfattelse, at denne mangel har svækket partiet, såvel i forhold til debatter i arbejderbevægelsen og på venstrefløjen, som i forhold til nye politiske initiativer.

I den kommende kongresperiode må disse emner igen sættes på dagsordenen og sikres en højere prioritet end i den forgangne periode.

I efteråret 89 har sekretariatet netop udsendt et nyt grundskolemateriale. De to første afsnit omhandler ”politisk økonomi” og ”filosofi”. Om kort tid udsendes desuden materiale om ”partiets organisation” og ”arbejderbevægelsens historie”.

Sekretariatet finder det helt nødvendigt at det fælles grundlag i partiet styrkes som en forudsætning for at der kan findes fælles løsninger på nye problemer.

Organisatorisk har der været afholdt en vellykket landskonference om ”partiets ideologiske arbejde”, desuden et landsdækkende møde for de skolingsansvarlige, og flere regionale møder. De regionale møder har været en inspirerende erfaringsudveksling samt et forsøg på prioritering af kommende aktiviteter.

En svaghed i arbejdet er ofte dårlig organisering i afd. og distrikter. Eks. har kun få organisationer i dag valgt en ansvarlig for skolingen.

De manglende skolingsaktiviteter i de flest partiorganisationer har medført at sommerkurserne for mange kammerater er blevet den eneste skolingsmæssige aktivitet.

Her har der desværre også været en faldende tendens i deltagerantallet.

Det skal dog tilføjes, at der generelt har været udbredt tilfredshed med de afholdte kurser.

Også sommerkurserne har vi forsøgt at tematisere i forhold til partiets politiske prioriteringer, men desværre har dette ikke kunnet gennemføres i det ønskede omfang, og flere kurser har måttet aflyses pga. manglende tilmelding.

Derudover har der i perioden været afholdt ”ekstra” ugekurser i DDR.

De længerevarende kurser i Sovjet [er] efter flere års tilbagegang i stigning, om end vi stadig mangler meget i tidligere tiders niveau.

Som en nyskabelse har der været afholdt to 3 måneders kurser. De foreløbige erfaringer med dette er positive, og fremover vil vi forsøge at udvikle sådanne målrettede kurser endnu mere end hidtil.


Ordforklaringer m.m.

[1] Formelt blev Sovjetunionen/USSR først dannet i 1922, men det kommunistiske styre fejrede 70-års dagen i 1987 som markering af dannelsen af de første sovjetrepublikker i 1917 under den russiske revolution.

[2] CK: Centralkomiteen; det øverste ledelsesorgan i kommunistiske partier.