Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderpartis partiprogram, 1933

Kilder

Kildeintroduktion:

I 1933 fik det danske nazistparti, Danmarks National Socialistiske Arbejder Parti, et nyt program, der afløste partiets første program fra 1930. Det nye program blev udarbejdet af Frits Clausen (1893-1947), som var partiets nye fører. Han havde kuppet den hidtidige fører, Cay Lembcke (1885-1965), ved et møde blandt distriktslederne 23. juli 1933. Af samme årsag blev det nye program ikke proklameret særlig meget, da det var færdigt i september 1933. Lederskiftet var nemlig ikke i overensstemmelse med den nazistiske ideologi, som betragtede føreren som ufejlbarlig og enerådig, ligesom en ændring af programmet også var vanskelig at forene med den nazistiske forestilling om en indiskutabel ideologi.

På grund af de ideologiske problemer, som var forbundet med førerskiftet, blev programmet derfor trykt første gang i pjecen "Hvad vi vil!" i september 1933, og 8. oktober blev det optrykt i partiorganet National-Socialisten som del af artiklen ”Danmark skal vækkes” af en Jørgensen, Haderslev. Førerskiftet og det nye program må ses i sammenhæng med de tyske nazisters magtovertagelse i marts 1933.

Selve programmet var til forskel fra 25-punktsprogrammet fra 1930 selvstændigt formuleret, men indholdet bar præg af, at programmet skulle samle resterne af Lembckes parti op. De otte punkter var derfor i endnu højere grad end 1930-programmet kendetegnet ved et højt abstraktionsniveau og kun ganske få konkrete politiske målsætninger.

Nedenfor kan partiprogrammet læses som det blev gengivet i National-Socialisten den 8. oktober 1933.

Danmark skal vækkes.

(...)

Den danske Befolkning har da ogsaa Krav paa at vide "Hvad vi vil". Vi forslaar 8 punkter, som Maal for vor Genopbygning:

 1. Danmarks-National-Socialistiske-Arbejder-Parti vil en Genrejsning af det danske Folk, økonomisk og moralsk, paa nordisk Kultur- og Race-Grundlag.
 2. Vi kræver Retten til Arbejde sikret. Bekæmper Udsug­ning af det producerende Folk. Lønnen for Produktion og Arbejde skal tilfalde den arbejdsmæssige indsats.
 3. Vi kræver en vidtgaaende Socialforsorg overfor alle vore Gamle, Syge og Invalider gennem en altomfattende Folkepen­sionering.
 4. Vi kræver, at danske Erhvervsvirksomheder faar til For­maal at dække det danske Samfunds Behov, i Stedet for som nu udelukkende at tjene Kapitalmagtens Profitbegær. Herudfra kræver vi Afskaffelse af Guldmonopolet, og som Basis for Pengeudstedelse en national Møntfod baseret paa Jord og arbejdsskabte Værdier i Lighed med det System, som Andels­selskabet "Jord, Arbejde og Kapital" ønsker gennemført.
 5. Vi kræver Ejendomsretten til Jord og Hjem sikret ved en Lovgivning, der hindrer al Spekulation heri.
 6. Vi bekæmper den marxistiske Klassedeling af vort Folk, og betragter Folket som en national, organisk Helhed. Ud fra dette bekæmper vi den parlamentariske Statsform, som vi ønsker erstattet med den corporative Statsidé, der bygger paa Erhvervsorganisationerne.
 7. Vi bekæmper den liberalistiske og materialistiske Livsidé og kræver Beskyttelse af de idealistiske og socialistiske Kræf­ter i vort Folk under Kampraabet:
  "Helhedens Vel gaar forud for den enkeltes Vel"
  Ud fra dette Krav vil vi understøtte Kirken i dens Kamp for et kristent, dansk Folk.
 8. Vi kræver Bevarelse af Danmarks nationale Selvstændig­hed og søger under Hagekorsets Symbol broderligt Samarbejde med de nordisk-germanske Folk, til hvilket vi er knyttet med Blodets Baand.

Disse 8 Punkter, som er vore Grundidèer, er saa sunde og rigtige, at alle parlamentariske Klassepartier indser dette. Derfor kæmper de alle imod os i et behageligt Samarbejde med dette uhyrlige Bengnaversystem[1] og Finanslakajerne. Vi vil trods den stærkeste Forhaanelse og Forløjethed kæmpe videre indtil vi har overvundet Parlamentarismen, den internationale Højfinans, det nationale Bengnaversystem og Marxismens materialistiske Livsanskuelse.

Derfor Folkefæller! Maa ogsaa I være med til at skabe den arbejde danske Befolkning en Eksistens, en Levemulighed, hvor kun Tilfredshed og Lykke har til Huse. Vi vil kæmpe for Folkets Vel.

Danmark, vaagn op!

Jørgensen, Haderslev.


Ordforklaringer m.m.

[1] Bengnaver: person som er i besiddelse af mange indbringende poster samtidig. Bruges ofte om politiker med ekstrajob.

Om kilden

Dateret
08.10.1933
Oprindelse
National-Socialisten, 8. oktober 1933
Kildetype
Partiprogram
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
2. maj 2023
Sprog
Dansk
Litteratur

Eigaard, Søren: 'Frø af ugræs...' - Danmarks National Socialistiske Arbejder Parti 1930-1934 (1981).

Lauridsen, John T.: Dansk nazisme 1930-45 - og derefter (2002).

Udgiver
danmarkshistorien.dk