Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderpartis partiprogram 1930

Kilder

Kildeintroduktion:

Den 16. november 1930 blev nazistpartiet Danmarks National Socialistiske Arbejder Parti (DNSAP) stiftet på ritmester Cay Lembckes initiativ. Lembcke havde i løbet af 1920'erne været involveret i flere højredrejede antiparlamentariske initiativer. Da det tyske nazistparti (NSDAP) ved valget den 14. september 1930 opnåede en kæmpe valgsejr og blev Tysklands næststørste parti, øjnede Lembcke en ny mulighed for at gøre et forsøg på at vække de antiparlamentariske strømninger i Danmark.

Lembcke arbejdede i løbet af efteråret på at skabe et nazistparti i Danmark efter tysk forbillede. Kulminationen på arbejdet var det stiftende møde i København den 16. november 1930. Lembcke blev af de fem mødedeltagere enstemmigt udpeget som partiets fører. Partiets program var næsten en tro kopi af det tyske nazistpartis program på 25 punkter fra 1920. Den eneste forskel var, at de steder, som specifikt omtalte tyske forhold, udgik, og nogle få dansk-specifikke var indsat i stedet for.

Programmet havde i 1930 ikke længere nogen praktisk funktion for det tyske nazistparti, hvilket giver en god idé om, at nationalsocialismens indtog i Danmark ikke var særlig velforberedt. Der forelå således ikke nogen klar selvstændig politik, som kunne være arbejdsgrundlag for partiet.

Program for Danmarks National Socialistiske Arbejder Parti

Danmarks National Socialistiske Arbejder Partis Maal er: Det danske Folks Genrejsning i Henseende til Race, Politik, Erhverv og Kultur. Det er en Frihedskamp, Partiet vil føre, og Kampen gaar ud paa at befri det danske Folk for den jødisk materiali­stiske Aands Overherredømme.

PROGRAM:

Danmarks National Socialistiske Arbejder Parti omfatter saa­vel Aandens som Haandens Arbejdere. Dets Program er et Fremtidsprogram. Partiets Kamp drejer sig om Gennemførelsen af de i Program­met angivne Maal, og Partiets Førere giver paa Forhaand Afkald paa, naar disse Maal er naaet, at opstille nye Maal blot i den Hensigt at fremkalde en kunstig Utilfredshed hos Masser­ne og herigennem muliggøre Partiets fortsatte Bestaaen.

l. Vi kræver under Henvisning til Folkenes Selvbestemmelsesret, at alle Danske skal være forenet til et.

2. Vi kræver, at den bolschevistiske Avantgarde paa dansk Grund - Danmarks kommunistiske Parti - straks opløses og Partiets Tilstedeværelse i Landet forbydes ved Lov.

3. Vi kræver Land og Jord (Kolonier), saa vort Folk kan leve og der er Plads til Befolkningstilvæksten.

4. Vi forlanger at være Herrer i vort eget Hus. Kun Folkefæller kan være Statsborgere. Folkefælle er kun den, som er af dansk Blod, Jøder er ikke Folkefæller.

5. Ikke-Statsborgere skal betragtes som Gæster og være underkastet Fremmedlovgivningen.

6. Vi kræver, at vore Skoler, Seminarier og Højskoler, som alle er paavirkede af den jødisk unationale Aand, straks lukkes og først aabnes igen, naar deres Lærere har faaet den nationale Opdragelse, som gør dem skikkede som Opdragere for Danske. Vi kræver, at de Grundtvigske Højskoler overtages af Staten og føres tilbage i Stifteren Grundtvigs Aand.

7. Kun Statsborgere har Ret til at bestemme med Hensyn til Statens Føring og Lovgivning. Offentlige Stillinger ligegyldigt af hvilken Art og om i Stat eller Kommune kan kun beklædes af Statsborgere. Vi bekæmper den korrumperede Partipolitiks Tillids­mænd ud fra rent partimæssige Synspunkter, ikke med Hensyn til Karakter og Duelighed.

8. Enhver videre Indvandring af Ikke-danske skal forhindres.

9. Alle Statsborgere skal have samme Rettigheder og Pligter.

10. En Statsborgers første Pligt er at arbejde - aandeligt eller legemligt - og skabe noget. Den enkeltes Virksom­hed maa ikke stride mod Almenhedens Interesser, men skal tjene disse.

11. Derfor kræver vi, at den Indtægt, der flyder uden Arbejde og Anstrengelse, skal afskaffes.

Befrielse fra Renteslaveriet - Folkets Pantsættelse til den internationale Laanekapital.

12. Vi betragter enhver Spekulation i Penge som umoralsk og landsskadelig og kræver, at samtlige Formuer tjente paa Spekulation siden August 1914 konfiskeres.

13. Vi kræver, at alle Truster overtages af Staten.

14. Vi kræver Andel i Storbedrifternes Udbytte.

15. Vi kræver Alderdommen økonomisk sikret.

16. Vi kræver, at der skabes og opretholdes en sund Middelstand. Kommunalisering af Stormagasiner, som udlejes billigt til Smaahandlende. Den nøjeste Hensynta­gen til alle Smaahandlende ved Leveringer til Stat og Kommuner. Bekæmpelse af de ublu Mellemhandlerfortje­nester, som gør alle Lønforbedringer ganske virkningslø­se.

17. Vi kræver, at Ejendomsretten til Jord og Hjem sikres gennem en Lovgivning, som hindrer al Spekulation i Jord. Hvor Almenvellet kræver det, skal Staten have ret til at erhverve Privatejendom mod et Vederlag den selv fast­sætter (Her tænkes specielt paa Grundspekulationen ved Byerne).

18. Vi kræver hensynsløs Kamp mod Alle, der ved deres Virksomhed skader Fællesinteresserne, Spekulanter og Aagerkarle straffes uden Hensyn til Konfession med Dødsstraf.

19. Vi kræver en national dansk Retsudvikling, samt at Straffelovgivning og Procesordning saa vidt mulig renses for fremmede Laan.

20. For at gøre det muligt for enhver flittig og dygtig Dansk at opnaa en højere Dannelse og dermed Adgang til førende Stillinger, skal Staten sørge for en grundig Ordning af hele Folkeopdragelsen, alle Uddannelsesan­stalters Læreplaner skal tilpasses efter det praktiske Livs Krav. Statstankens rigtige Opfattelse - Opdragelsen til Statsborgere - skal bibringes Børnene i Skolen og saa tidligt som muligt. Vi kræver, at Børn med særlig gode aandelige Anlæg uddannes paa Statens Bekostning, hvis deres Forældre er fattige, uden Hensyn til Stand.

21. Staten skal sørge for stort anlagte Foranstaltninger til Fremme af Folkesundheden - Legepladser, Parkanlæg, Idrætspladser, Forsamlingsbygninger, Svømmehaller, Ba­destrande og Skovarealer, som er tilgængelige for Befolkningen, indrettede saaledes at de kan bruges og under fornøden Ledelse og Tilsyn - 2 Timers Idræt og Gymna­stik hver Dag i alle Landets Skoler. Lovpligtig Gymnastik og Idrætsudøvelse for hele Befolkningen.

22. Vi kræver, at det nuværende Forsvar straks nedlægges og erstattes med en Hær og en Flaade, som kan bruges til Angreb. Hæren og Flaaden maa kun have en Klasse Befalingsmænd.

23. Vi kræver Retsforfølgning mod alle politiske Løgne og disses Udbredelse gennem Pressen. For at gøre det muligt at skabe en dansk Presse kræver vi

a) at samtlige Redaktører og Medarbejdere ved Blade, der udkommer på Dansk, skal være Folkefæller;

b) at ikke-danske Blade udtrykkeligt skal have Statens Tilladelse til at udkomme, og at de i saa Fald ikke maa trykkes paa Dansk;

c) at enhver Finansiering af eller Indflydelse paa danske Blade ved Ikke-danske skal forbydes ved Lov, og at en Overtrædelse har til Følge, at det paagældende Blad øjeblikkeligt standses i sin Udsendelse og den skyldige Ikke-danske udvises.

Blade, der skader Almenvellet, skal forbydes. Vi kræver Retsforfølgning af Kunst- og Litteraturretninger, der virker folkeforgiftende.

24. Vi kræver Frihed for enhver religiøs Bekendelse, for saa vidt den ikke truer Staten eller er til Skade for Folket. Partiet som sådant stiller sig paa en positiv Kristendoms Grund uden konfessionelt at binde sig til en bestemt Bekendelse. Det bekæmper den jødisk-materiali­stiske Aand og er af den Opfattelse, at en varig Helbre­delse af vort Folk kun kan bygges op indefra paa Grundlaget -

Det Heles Vel gaar forud for den enkeltes Vel.

25. Til Gennemførelse af alt dette kræver vi Tilvejebringelsen af en stærk Statsmagt med ubetinget Autoritet over Landet og dettes Organisationer i al Almindelighed, Dannelsen af raadgivende Stands- og Kaldskamre.

Partiets Førere lover hensynsløst - om fornødent ved at sætte deres eget Liv ind - at kæmpe for Opnaaelsen af de ovenanførte Maal.

Ovenstaaende Program, som er vedtaget paa Danmarks National Socialistiske Arbejder Partis stiftende Møde i Køben­havn den 16. November 1930, bestaar uforandret og kan ikke ændres med en Tøddel før Maalet er naaet, og Partiet som Følge heraf opløses.

København, den 16. November 1930.

C. Lembcke

Georg Frederiksen, E. Jørgensen, Curt C. Hansen, Knud B. Wesseltoft

Om kilden

Dateret
16.11.1930
Oprindelse
Lauridsen, John T.: Dansk nazisme 1930-45 - og derefter (2002), s.140-44.. Rettigheder: Gengivet med tilladelse fra forfatteren og Gyldendal
Kildetype
Partiprogram
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
19. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk